Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II

Projekt “Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II”, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751 je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ se zaměřuje na posílení procesů profesionalizace sociální práce, posílení kompetencí a zajištění podpory stávajícím sociálním pracovníkům a osvětu sociální práce. Projekt plynule navazuje na projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, známý jako „Profíci“, který vznikl v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

logo

Projekt byl vytvořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Konkrétně je součástí Výzvy č. 03_15_017 – Systémové projekty realizované MPSV a ÚMPOD - prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, Investiční priority 2.2. Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Specifickým cílem této výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodinu s dětmi a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci, kteří vykonávají svou činnost v souladu s ustanovením §109 a §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vykonávají tuto činnost na území celé České republiky.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výkonu činností sociální práce na celém území České republiky s pozitivním dopadem na klienty, potenciální klienty i zaměstnavatele sociálních pracovníků. Cílem projektu je prohlubování znalostí a dovedností sociálních pracovníků a vybudování prostoru sdílení dobré praxe z tuzemska i zahraničí. Současně je cílem projektu prostřednictvím jednotlivých aktivit posilovat profesní identitu sociálních pracovníků a jejich sebeuvědomění v rámci výkonu profese.

Dílčí aktivity projektu se zaměřují především na tyto klíčové aktivity:

Aktivity projektu jsou směřovány vůči sociálním pracovníkům v současné době aktivně vykonávajícím činnosti sociální práce. Součástí posílení kompetencí a dovedností sociálních pracovníků je umožnění jejich aktivního vyjadřování se prostřednictvím participace a osobní účasti na aktivitách projektu.

Posílení kompetencí sociálních pracovníků

Aktivita je zaměřena na posílení kompetencí sociálních pracovníků ve smyslu znalostí a dovedností a na vytvoření prostoru pro odborné diskuze. Jedná se hlavně o řešení odborných otázek a etických dilemat vyplývajících z každodenní praxe sociálních pracovníků (např. zjišťování a posuzování disability, forma a způsob nastavení individuální pomoci, spolupráce s klientem a jeho rodinou, multidisciplinární spolupráce aj.) a témata související s aktuálním rozvojem a inovacemi v sociální práci. Sociální pracovníci budou čerpat nové znalosti i v rámci zahraničních studijních cest. Mezi hlavní činnosti v rámci této aktivity patří:

 • Konference pořádané u příležitosti Světového dne sociální práce
 • Odborné semináře
 • Workshopy
 • Jarní/podzimní školy sociální práce
 • Modelový vzdělávací kurz
 • Zahraniční studijní cesty (Slovensko)

Pilotní nastavení, ověření modelů sociální práce

V rámci této aktivity budou ověřovány nastavené podmínky specializace v sociální práci na úrovni klientské a neklientské, včetně jejich obsahové náplně a interoborový a multidisciplinární tým potřebný pro výkon sociální práce v rámci specializace. Dále bude vytvořen pilotní model databáze sociálních pracovníků, který umožní registraci sociálních pracovníků, v rámci které současně dojde k ověření odborné způsobilosti sociálního pracovníka. Zároveň bude v rámci databáze možné ověření ze strany klientů sociálních pracovníků, že vstoupili do interakce s osobou, která může toto povolání vykonávat a disponuje příslušnými odbornými kompetencemi. Dalším přínosem databáze je okamžité zjištění územní dostupnosti sociální práce a nastavení strategického a koncepčního plánování.

Osvěta/Mediální obraz sociální práce

Cílem této aktivity je pozitivní propagace sociální práce za účelem rozšíření povědomí o jejích možnostech, tj. o podpoře a pomoci, kterou sociální pracovník může a umí nabídnout klientovi (i potenciálnímu), a zároveň tím podpořit osvětu sociální práce. V pravidelných intervalech také budou vydávány články a publikace, které budou odrážet činnosti tohoto projektu a budou se zaměřovat na aktuální témata v oblasti výkonu sociální práce.

Jedná se o:

 • Články na www.socialninovinky.cz
 • Články na www.socialniprace.cz
 • Články v Listech sociální práce
 • Vydávání Sešitů sociální práce
 • Vydávání Publikací ze zahraničních studijních cest
 • Vydávání Sborníků ke konferencím
 • Televizní a radiové spoty
 • Videospoty

Veškeré výstupy projektu, včetně odborných článků publikovaných na webu socialninovinky.cz a v periodiku Sociální práce/Sociálna práca, jsou dostupné na webových stránkách projektu ZDE.

Evaluace projektu

V rámci aktivit projektu bude vyhotovena evaluační studie s cílem zhodnotit dosažené výsledky a krátkodobé dopady. Evaluační aktivity a zpracování studie budou probíhat během celé realizace projektu.

V rámci projektu proběhla 21. března 2017 Konference ke Světovému dni sociální práce a v září Podzimní škola sociální práce. V Listopadu se uskuteční 2. odborný seminář v Olomouci. 

Stránky www.mpsv.cz a www.budmeprofi.cz budou pravidelně upozorňovat na plánované a realizované akce projektu.

Newslettery

Videospoty

Poslední aktualizace: 9. 1. 2020