Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020

Usnesením vlády č. 523 byla schválena tzv. „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020“ (Strategie), kterou předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Cílem tohoto materiálu je rozvoj optimálních nástrojů, které umožní, aby byli noví pracovníci připraveni na vstup do zaměstnání a zároveň aby byli podporováni současní zaměstnanci, kteří čelí změnám v informačních a komunikačních technologiích a globalizaci.

Hlavní vizí přijaté Strategie je rozvoj digitální gramotnosti občanů ČR tak, aby byli připraveni využít potenciál digitálních technologií ke svému celoživotnímu osobnímu rozvoji, ke zvyšování kvality života a ke společenskému uplatnění. Efektivní užívání digitálních technologií se stává jedním z faktorů společenské úspěšnosti a tím i jednou z nezanedbatelných podmínek sociálního začlenění. Tato strategie reflektuje společenské změny, které probíhají v souvislosti se stoupajícím významem informací a znalostí, a reaguje na důsledky souvisejících společenských procesů.

Strategie se zaměřuje na řešení klíčových problémů souvisejících s digitálními technologiemi v oblasti ekonomické, politické a občansko-kulturní.

Problémovým oblastem odpovídá členění Strategie na šest prioritních okruhů:

  • Zaměstnanost
  • Konkurenceschopnost
  • Sociální začleňování
  • Podpora rodiny
  • Elektronické služby veřejného sektoru
  • Podpora systému vzdělávání a učení prostřednictvím digitálních technologií

Přípravou materiálu bylo na základě Usnesení vlády ČR ze dne 29. 6. 2011 č. 503 pověřeno jako hlavní gestor MPSV za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (spolugestor). Strategii na základě zadání MPSV zpracoval Fond dalšího vzdělávání (FDV), který spolupracoval s experty z celé řady oblastí.

MPSV s finančním zabezpečením opatření uvedených ve Strategii ze dvou zdrojů:
ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ojediněle také z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Integrovaného regionálního operačního programu.