Spolupráce MPSV s OECD

V souvislosti s přistoupením ČR k OECD v roce 1995 byla přijata řada organizačních opatření. Podle rozhodnutí vlády ČR byla zřízena v Paříži Stálá mise ČR při OECD. Při Ministerstvu zahraničních věcí, které je koordinátorem aktivit ve vztahu k OECD, byla ustavena meziresortní pracovní skupina pro spolupráci s OECD na úrovni ředitelů a náměstků příslušných ministerstev. Jednotlivá ministerstva převzala gesci za spolupráci s příslušnými výbory a pracovními skupinami OECD. Všechny ústřední orgány ČR jsou napojeny na automatizovaný informační systém Olisnet/OECD, na kterém jsou přístupné všechny nejnovější dokumenty OECD, včetně norem a katalogu publikací.

Výbor pro zaměstnanost, práci a sociální věci

MPSV ČR převzalo gesci za spolupráci s Výborem pro zaměstnanost, práci a sociální věci (ELSAC – Employment, Labour and Social Affairs Committee) a jeho pracovními skupinami. Jde zejména o pracovní skupinu pro politiku zaměstnanosti, mezinárodní migraci a sociální politiku. Předsedkyní Výboru je v současnosti ředitelka odboru výzkumu a statistik francouzského Ministerstva práce, sociální soudržnosti a bydlení, paní Annie Fouquet.

ELSAC formuluje politiky vedoucí k vytváření více pracovních míst, k zajištění adekvátních investic do rozvoje lidských zdrojů a mobilizuje znevýhodněné skupiny na trhu práce (starší osoby, ženy, migranty, osoby s nízkou kvalifikací, atp.).

Navrhuje sociální politiky ke zvýšení zaměstnanosti, zmírnění chudoby, zabránění vyloučení ze společnosti a trhu práce a udržení vysokých standardů kvality zdravotní péče. Dále podporuje změnu sociálních systémů s ohledem na stárnutí populace a zajištění nejlepších možných podmínek rozvoje dětí. Další velkou oblastí činnosti ELSAC je mezinárodní migrace, její hospodářské a sociální důsledky, integrace cizinců a podpora politik, které zabezpečí hospodářský rozvoj jak v přijímajících, tak vysílajících zemích.

Zasedání ELSAC probíhají dvakrát ročně. Klíčovým tématem roku 2004 bylo přehodnocení Strategie zaměstnanosti na základě mandátu ministerského zasedání z r. 2003. Z pohledu ČR je důležité pokračování tématického průzkumu perspektiv starších osob na trhu práce, v jehož rámci bylo do konce roku 2004 zpracováno 12 národních zpráv (Ageing and Employment Policies), včetně zprávy o ČR. Národní zprávu ČR vydalo MPSV v češtině pod názvem Stárnutí a politika zaměstnanosti – Česká republika (2.08 MB).

Poslední 106. zasedání ELSAC se konalo v květnu 2005 v Paříži. Hlavními tématy byly mezinárodní migrace a otázky zaměstnanosti. Příští zasedání by mělo proběhnout v listopadu 2005.

Výbor ELSAC zasedá také na úrovni ministrů. Poslední zasedání na úrovni ministrů pro oblast práce a zaměstnanosti se uskutečnilo v září 2003 pod názvem Směrem k více a lepším pracovním příležitostem. Zasedání předsedal pan Fraçois Fillon, francouzský ministr sociálních věcí, práce a solidarity. V rámci zasedání se uskutečnily i konzultace s BIAC (Business and Industry Advisory Commitee – Poradní výbor pro obchod a průmysl) a TUAC (Trade Union Advisory Commitee – Poradní výbor odborových svazů).

Ministři se na tomto zasedání shodli na nutnosti spolupráce vlády, zaměstnavatelů, odborů a občanské společnosti v boji s nezaměstnaností, která ve většině členských zemí neustále narůstá, a na potřebě zaměřit pozornost i na znevýhodněné skupiny na trhu práce a pomoci jim při rozvoji kariéry.

Podle závěrů z tohoto zasedání se v minulosti často nezaměstnanost snižovala pomocí politik zaměřených na předčasný odchod do důchodu. Stárnoucí společnosti si však v současnosti takovéto praktiky již nemohou dovolit. Ke zvýšení zaměstnanosti je potřeba:

  • změnit daně a dávky tak, aby se práce vyplácela
  • zajistit rovný přístup k celoživotnímu vzdělávání
  • umožnit školení při zaměstnání
  • zlepšit fungování trhu práce a
  • nalézt rovnováhu mezi flexibilitou a jistotou.

Základem navrhované strategie je i rovnost žen a mužů na trhu práce. Důležité je rovněž pravidelně příslušné politiky hodnotit, aby byly programy na podporu zaměstnanosti efektivní. OECD bude pečlivě sledovat, co je a co není v této oblasti účinné.

V březnu 2005 proběhlo zasedání na úrovni ministrů sociálních věcí pod názvem Rozšiřování příležitostí: Jak nám všem může prospět aktivní sociální politika. Zasedání předsedal pan Aart Jan de Geus, ministr sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska. V rámci zasedání se uskutečnily i konzultace s BIAC a TUAC. Na závěr tohoto zasedání ministři vydali Komuniké, v němž shrnuli hlavní výsledky jednání:

  • Sociální a rodinné politiky musí dětem a mladým lidem umožňovat co možná nejlepší start do života a pomáhat jim rozvíjet se od dětství do dospělosti. Tím, že všem rodičům umožní lepší sladění práce a rodinného života, rozšiřují jejich příležitosti, zejména pro ženy, a jsou ekonomicky přínosné. Politiky přátelštější k rodině mohou rovněž zvýšit porodnost v zemích, kde je příliš nízká.
  • Dosažení lepší společenské vyváženosti mezi generacemi je a dlouho též zůstane jednou z důležitých výzev, kterým země OECD čelí. Je třeba zlepšit sociální a finanční udržitelnost důchodových systémů.
  • Rozpad rodiny, potřeba pečovat o členy rodiny, nemoc nebo ztráta práce mohou, pokud chybí vhodná sociální podpora, vést k dlouhodobé nezaměstnanosti. Sociální politika může přispívat ke snižování chudoby zmenšováním překážek k zaměstnání, podporou soběstačnosti a poskytováním vhodných dávek pro ty, kteří nemohou pracovat. Je třeba odmítnout nepodložený předpoklad, že některé skupiny, jako jsou rodiče-samoživitelé, starší zaměstnanci, osoby se zdravotním postižením a osoby, kterým je po delší dobu poskytována sociální pomoc, nemohou nebo by neměli pracovat. Přehodnocení Strategie zaměstnanosti OECD by mělo určit vhodné politiky, které pomohou snížit míru vyloučení těchto osob z trhu práce.
  • Tyto výzvy pro sociální politiku musí být vnímány v kontextu sdílené odpovědnosti. Je zapotřebí společný záměr všech zúčastněných (včetně zaměstnavatelů, zaměstnanců, organizací, které je zastupují, všech úrovní veřejné správy, komunit, široké škály nevládních organizací i jednotlivců), aby bylo možno lépe sladit ekonomickou dynamiku se sociálními cíli. Individuální příjemci sociálních programů mají odpovědnost přispívat ke svému vlastnímu rozvoji.

V říjnu 2005 se v Bruselu uskuteční zasedání Výboru ELSAC na vysoké úrovni na téma "Stárnutí a politika zaměstnanosti".

Aktuality

V roce 2005 dosud vyšly tyto hlavní publikace:

OECD Employment Outlook 2005
Babies and Bosses: Reconciling Work and Family Life (Vol 4.) – Canada, Finland, Sweden and the United Kingdom
Pensions at a Glance – Public Policies Across OECD Countries 2005 Edition
Trends in International Migration 2004
Ageing and Employment Policies – France, United States, Australia
OECD Factbook 2005: Economic, Environmental and Social Statistics
Society at a Glance: OECD Social indicators – 2005 Edition

Důležité odkazy

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020