Sousedské dětské skupiny

Sousedské dětské skupiny jsou novým typem dětských skupin, které se stanou součástí služeb péče o děti předškolního věku.

Principem služby je poskytovat péči v domácnosti, kde je kladen důraz na přirozené a známé prostředí v menším kolektivu o maximálně 4 dětech, včetně těch vlastních, s jednou pečující osobou v domácnosti.

Tento nový typ služby rozšíří možnosti předškolní péče o děti prostřednictvím výpomoci, která nabídne rodičům nové alternativy ve chvíli, kdy se budou chtít vrátit na pracovní trh. 

Spuštění ostrého provozu sousedských dětských skupin předchází probíhající inovativní pilotní projekt, který pomůže nastavit přesné parametry služby.

 

Inovativní projekt sousedských dětských skupin

Co novela zákona o dětských skupinách navrhuje?

Dokumenty potřebné k založení sousedské dětské skupiny

Poskytovat službu péče o dítě v sousedské dětské skupině lze jen na základě oprávnění k této činnosti, které vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů.

K žádosti o zápis do evidence je třeba doložit tyto dokumenty:

 • doklad o zdravotní a odborné způsobilosti osoby, která má být poskytovatelem,
 • závazné stanovisko Úřadu práce ČR o splnění požadavků na prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v sousedské dětské skupině,
 • písemný souhlas všech zletilých členů společné domácnosti poskytovatele s poskytováním služby péče o dítě v sousedské dětské skupině,
 • písemné prohlášení, že poskytovateli nejsou známy skutečnosti, které by mohly ohrozit řádné poskytování služby péče o děti v sousedské dětské skupině,
 • právní titul k prostorám, pokud nelze ověřit z katastru nemovitostí (např. nájemní smlouva),
 • doklad o splnění požadavků požární ochrany,
 • doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za újmu.

Podmínky pro poskytovatele

Poskytovatelem péče o děti v sousedské dětské skupině je zletilá, svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, zdravotně způsobilá fyzická osoba s odbornou způsobilostí:

 • výkonu povolání všeobecné sestry, praktické sestry, dětské sestry, porodní asistentky, výkonu povolání lékaře,
 • zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa,
 • výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách se středním vzděláním s maturitní zkouškou,
 • učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, asistenta pedagoga ,
 • profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky,
 • profesní kvalifikace chůvy pro děti v dětské skupině.

Vysvětlení: Stačí, aby měla pečující osoba alespoň jednu z výše uvedených odborných způsobilostí. Pokud se nejedná o všeobecnou/praktickou/dětskou sestru, lékaře/lékařku, sociálního pracovníka/pracovníci, učitele/učitelku v MŠ apod. (viz výše uvedený seznam), lze získat odbornou způsobilost i skrze tzv. profesní kvalifikace. Dle návrhu novely je dostačující profesní kvalifikace pro děti do zahájení povinné školní docházky či profesní kvalifikace chůvy pro děti v dětské skupině. 

Více o uvedených profesních kvalifikacích naleznete zde: kvalifikace 550 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a kvalifikace 2054 Chůva pro děti v dětské skupině

 • Musí o děti starší 3 let pečovat osoba s pedagogickým vzděláním? Ne, odborná způsobilost k poskytování péče o děti v sousedské dětské skupině není návrhem novely rozlišena dle věku dítěte

U členů domácnosti poskytovatele, ve které bude služba probíhat, je nutná bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní stav bez přenosných onemocnění ohrožující řádné poskytování služby péče o dítě. Je potřebný souhlas všech zletilých členů domácnosti poskytovatele s poskytováním služby.

Poskytovatel služby má povinnost absolvovat další vzdělávání v rozsahu nejméně 4 hodiny během jednoho kalendářního roku, pokud má poskytovatel oprávnění po celý kalendářní rok. Dále má povinnost absolvovat kurz první pomoci zaměřený na dětský věk, alespoň jednou za 2 kalendářní roky.

Jestliže má poskytovatel služby či další osoba vyskytující se v domácnosti příznaky onemocnění, je poskytovatel povinen rodiče dětí informovat a podle závažnosti onemocnění omezit či zcela pozastavit poskytování služby po dobu ohrožení zdraví dětí. 

Poskytovatel služby s rodiči uzavírá smlouvu obsahující zákonné náležitosti, zpracuje plán výchovy a péče a vnitřní pravidla, dodržuje standardy kvality péče.

Prostory určené k poskytování služby

Služba péče o dítě v sousedské dětské skupině může být poskytována v domácnosti poskytovatele, vždy je však nutné prostor přizpůsobit dětem, včetně úklidu místností. Služba je poskytována v prostorách a místnostech, které jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života dítěte.

 • Co má splňovat prostor pro poskytování služby? Prostor musí splňovat technické požadavky na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. V rámci daného prostoru musí být dostatek místa pro hry, odpočinek a zajištění potřeb dítěte (tj. že plocha denní místnosti činí nejméně 3 m2 prostoru na jedno dítě). Je nezbytné zajistit pobyt a hru dětí ve venkovním prostředí (např. zahrada, lze ale využít i veřejná dětská hřiště, park a apod.)
 • Mohou provozovatelé služby sdílet prostory? Poskytovatel služby péče o děti v SDS může provozovat pouze jednu skupinu a nesmí sdílet prostory určené k provozování s jiným poskytovatelem.

Otevírací doba

Konkrétní otevírací dobu (provozní dobu) stanovuje poskytovatel dle svých možností a dle potřeb rodičů a dětí. Poskytovatel stanovuje, od kdy do kdy a v jaký pracovní den probíhá provoz sousedské dětské skupiny, zákon stanoví minimální provozní dobu 6 hodin během provozního dne.
Službu může podle aktuálního návrhu zákona poskytovat pouze osoba, která má oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „poskytovatel“).

Kapacita služby

Principem služby je poskytovat péči v domácnosti či jiných vhodných prostorách v menším kolektivu o maximálně 4 dětech, včetně těch vlastních (vlastní děti mohou být součástí sousedské dětské skupiny, ale nemusí – možné jsou obě varianty). V rámci péče o vlastní dítě nemá pečující osoba nárok na příspěvek na provoz na toto dítě. 

 • Je vnouče započítáno jako „moje dítě“? Ano, vnouče je dle aktuálního návrhu novely vnímáno jako dítě, o které může být pečováno, ale poskytovatel „na něj“ nemá nárok na příspěvek na provoz.
 • Ve skupině mhou být max. 4 děti. Mohou být tyto 4 místa rotující? Tj. lze celkově pečovat např. o 10 dětí – v pondělí a úterý o Adélku, Barborku, Cyrila a Dalibora, ve středu a čtvrtek o Edu, Filipa, Gábinku a Hanku, a v pátek o Adélku, Edu, Igora a Janičku? Ano, jedná se o stejný princip jako v současných dětských skupinách, také v SDS dítě obsazuje na kapacitní místo. Příspěvek náleží, je-li dle smlouvy s rodičem kapacitní místo obsazeno jedním dítětem minimálně 3 hodiny v jednom provozním dni. To v praxi například znamená, že v pondělí od 9 do 12 hodin pečuji o dítě A (Adélku) – tzn., že Adélka po 12 hodině odchází domů a na jeho kapacitní místo od 12 do 15 hodin nastupuje dítě B (Barborka). Závisí, jak jsou nastaveny termíny docházky dítěte, které se stanovují ve smlouvě o poskytování služeb péče o dítě v Sousedské dětské skupině. 
  Zároveň je při plánování služby nezbytné brát v úvahu také potřeby dětí. Velmi časté změny kolektivu nemusí přispívat k jejich pocitu bezpečí.

Očkování dětí

Povinnost přijmout pouze řádně očkované dítě se týká všech dětských skupin, tudíž i SDS, což vyplývá již ze zákona o ochraně veřejného zdraví.
Poskytovatel je povinen si vést evidenci dětí, která mimo jiné musí obsahovat údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 

Povinnost řádného očkování se týká všech dětí, tzn. i těch mladších 3 let i dětí starších 5 let. 

Zajištění stravování

Poskytovatel služby péče o dítě v sousedské dětské skupině není povinen zajistit stravovací služby. Stravu dítěti zajišťuje rodič. Poskytovatel je pouze povinen zajistit uchování, případný ohřev, podání stravy a pitný režim, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Věková hranice dětí ve skupině

Služba sousedských dětských skupin je určena pro děti ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky (zejména však pro děti do 3 let). V případě dětí mladších 1 roku musí být zároveň všechny děti ve věku do dovršení 4 let.

Nemoc v sousedské dětské skupině

 • Co se stane, pokud pečující osoba v SDS onemocní? 
  Poskytovatel služby je povinen co nejdříve informovat rodiče dítěte/dětí, které dochází do SDS o své zdravotní indispozici a provoz SDS omezit nebo přerušit.
  Při přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině poskytovatelem náleží dle § 20c odst. 1 zákona o dětské skupině příspěvek v délce pětinásobku počtu provozních dnů během kalendářního týdne za rok. Počet provozních dnů v kalendářním týdnu může být rozdílný pro různá období kalendářního roku, na který náleží příspěvek, nebo se může v průběhu tohoto kalendářního roku změnit.
  Rodič nemá v tomto případě nárok na ošetřovné (OČR).
 • Co se stane, když onemocní dítě poskytovatele SDS, které do SDS rovněž dochází, či pokud onemocní člen dané domácnosti? 
  Poskytovatel je povinen informovat rodiče. Při výskytu příznaků onemocnění u další osoby vyskytující se v domácnosti poskytovatele služby péče o dítě v sousedské dětské skupině je poskytovatel povinen rodiče dítěte informovat a poskytování služby péče o dítě omezit nebo pozastavit po dobu ohrožení zdraví dětí.
 • Co se stane, když onemocní dítě, o které poskytovatel pečuje v rámci provozu SDS?
  Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte nebo v případě úrazu, má pečující povinnost dítěti zajistit náležitou péči a pomoc. Pečující je povinen bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. 
  V případě zdravotní indispozice dítěte čerpá poskytovatel nadále státní příspěvek na provoz sousedské dětské skupiny dle uzavřené smlouvy s rodičem.
  • Má rodič nárok na ošetřovné (OČR), pokud onemocní dítě, které dochází do SDS? V případě, kdy onemocní dítě, má rodič nárok na OČR – dle podmínek zákona. („Na ošetřovné má nárok každý nemocensky pojištěný zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jinou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.")
  • Má rdič nárok na ošetřovné (OČR), pokud dojde k uzavření SDS? Nárok na ošetřovné je upraven v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Nárok na ošetřovné vzniká, pokud je zařízení pro děti uzavřeno z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události. V zákoně o DS není obsažena zvláštní úprava. Tyto situace jsou tedy vždy navázány na nařízení Ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice apod. (viz např. v minulosti pandemie COVID-19). Rodič nemá nárok na OČR v případě, kdy poskytovatel (tj. pečující osoba) onemocní.

Pravidla ve skupině

 • Co když rodič nebude respektovat pravidla, na jakých jsme se dohodli? Např. bude si svoje dítě vyzvedávat později, než bylo domluveno a další? 
  Pečující si stanovuje pravidla sousedské dětské skupiny ve vnitřních pravidlech, s kterými se musí rodič prokazatelně seznámit. Ve smlouvě je možné upravit, že nedodržování vnitřních pravidel ze strany rodiče může být důvodem k ukončení smluvního vztahu. Nicméně doporučujeme nejprve s rodiči situaci řešit formou domluvy a společného řešení.

Financování služby

Služba bude financována ze dvou zdrojů – ze strany státu příspěvkem na provoz (stejně jako u dětských skupin) a spolufinancováním ze strany rodičů (maximální výše úhrady za službu ze strany rodiče ve výši 1/3 měsíční minimální mzdy. Vzhledem k flexibilitě služby se stanovený limit převádí na denní výši, obdobně jako normativ pro státní příspěvek.

U příspěvku na provoz se jedná se o stejný formát, jak je tomu u „běžných“ dětských skupin. Příspěvek na provoz sousedských dětských skupiny bude (dle návrhu novely) určen na úhradu:

 1. mezd a platů, náhrad mezd a platů, odměn za pracovní pohotovost, odměn za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupného, výdajů na úhradu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, přídělů do fondu kulturních a sociálních potřeb, ostatních nákladů vyplývajících ze základních pracovněprávních vztahů a služebních poměrů a odměn osob pečujících,
 2. nákladů spojených se zajištěním povinného dalšího vzdělávání pečujících osob,
 3. dalších provozních nákladů.

Od kdy je možné poskytovat SDS?

MPSV připravilo návrh novely zákona o dětské skupiny, jejíž součástí je i zavedení nového typu služby – tzv. sousedské dětské skupiny (SDS). Předpokládaná účinnost novely je leden 2025. Vše však závisí na tom, jak rychle novela projde jednáními v Poslanecké sněmovně. 
Zároveň chceme upozornit, že se vše může ještě změnit v rámci jednání v Poslanecké sněmovně. Výše uvedený přehled tak reaguje na aktuální verzi novely, kterou MPSV předkládá.
 

Poslední aktualizace: 9. 5. 2024