Sazebník úhrad za poskytování informací

Po žadateli je možno žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informací žadateli a úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, a to v souladu s tímto sazebníkem. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, ministerstvo písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace, tj. nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, žádost se odloží.

Pokud celkové náklady na pořízení kopií na základě jedné žádosti nepřesáhnou 100 Kč a časová náročnost vyhledávání informací nepřesáhne 2 hodiny, poskytuje se informace bezplatně. V případě překročení uvedených limitů je účtována částka za vyhledávání informací ve výši dle části a) ceníku (po odečtu částky odpovídající prvním 2 hodinám práce) a za pořízení kopií ve výši dle části b) ceníku (částka převyšující 100 Kč).

Ceník:

a) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

Náklady na odborného referenta za hodinu práce činí 235 Kč. Jde o hrubý plat za hodinu včetně odvodů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. Náklady na zaměstnance na administrativní pozici za hodinu práce činí 190 Kč (např. skenování, pořizování kopií). Opět jde o hrubý plat za hodinu včetně odvodů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění.

b) Náklady na pořízení kopií:
 • za pořízení jednostranné černobílé kopie formátu A4: 2,00 Kč
 • za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A4: 3,00 Kč
 • za pořízení jednostranné černobílé kopie formátu A3: 3,00 Kč
 • za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A3: 4,00 Kč
 • za pořízení jednostranné barevné kopie formátu A4: 4,00 Kč
 • za pořízení oboustranné barevné kopie formátu A4: 6,00 Kč
 • za pořízení jednostranné barevné kopie formátu A3: 7,00 Kč
 • za pořízení oboustranné barevné kopie formátu A3: 12,00 Kč
c) Náklady na opatření technických nosičů dat:
 • za 1 ks nenahraného CD: 8 Kč
 • za 1 ks nenahraného DVD: 12 Kč
d) Publikace a tiskoviny

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných Ministerstvem práce a sociálních věcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

e) Náklady na odeslání informací žadateli:
 • balné - nevyžaduje se
 • náklady na poštovní služby - dle aktuálního ceníku poštovních služeb