Různé

Obsah:

Jakými zákony je upravena činnost manželských poraden?

Činnost poraden pro rodinu, manželství mezilidské vztahy je upravena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o druh sociální služby. Konkrétně je to v rámci § 37 zmíněného zákona odborné sociální poradenství. Dále záleží na tom, jaké další činnosti vykonává konkrétní poradna. Má-li například pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, vztahuje se na ni také zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě pak např. poradna může zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany dětí uvedená v § 39 cit. zákona. Jedná se např. zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40 zákona o sociálně právní ochraně dětí).

Jaký je postup při další péči o pacienta, který je hospitalizován v nemocnici a do budoucna se nebude moci o sebe samostatně postarat?

Předně, pokud se jedná o pacienta, který je závislý na pomoci jiné osoby, je na místě, aby požádal o příspěvek na péči, o němž rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce. Žadatel o příspěvek je povinen se podrobit sociálnímu šetření a vyšetření zdravotního stavu (podrobněji viz § 21 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Jak dále vymezuje výše zmíněný zákon, existují čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby (viz § 8 cit. zákona) a při posuzování péče o vlastní osobu se hodnotí schopnost zvládat určité úkony (viz § 9 cit. zákona). Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti. Řízení o příspěvku probíhá podle § 23 – 28 zákona o sociálních službách a náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

Zákon o sociálních službách také vymezuje různé druhy sociálních služeb, kromě jiného i „sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče“ (viz § 52 cit. zákona). Podle § 73 jmenovaného zákona za pobytové služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče hradí uživatel úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Nic nebrání tomu, aby pacientovi byla tato služba ve zdravotnickém zařízení po přechodnou dobu poskytnuta a nemocnice od něj získala úhradu.

Kontaktovat můžete příslušnou obec. § 94 citovaného zákona popisuje povinnosti obce, zahrnující kromě jiného též povinnost obce zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území a spolupráci s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou. Dále v této konkrétní situaci doporučuji obrátit se rovněž na obecní úřad obce s rozšířenou působností, který podle § 92 citovaného zákona „zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby“.

Opatření omezující pohyb osob - rychlá zdravotnická pomoc

V souvislosti s ustanovením § 89 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá postup ve výjimečných případech, kdy je nutno zabránit ohrožení života a zdraví i za cenu použití opatření omezující pohyb. Povolené prostředky pak uvedený zákon taxativně vyjmenovává a určuje i postup při jejich použití. Pokud poskytovatel vyhodnotí konkrétní situaci tak, že k zamezení přímého ohrožení života a zdraví je nezbytné volat záchrannou službu, nejde o použití nedovoleného prostředku omezujícího pohyb.

Je však třeba bedlivě dbát na individuální vyhodnocení každé konkrétní situace tak, aby nedocházelo k obcházení zákona, tj. např. aplikaci léčivých přípravků jiným, než zákonem stanoveným způsobem prostřednictvím záchranné služby namísto postupu podle § 89 odst. 3. Přivolání záchranné služby v souvislosti s nutností omezení pohybu musí být podloženo dokumentací předchozích použitých postupů v každém konkrétním případu.

Pomoc při řešení bytové situace

Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá možnosti ani kompetence pro řešení bytových otázek a zajištění ubytování.

Samozřejmě je možné nabídnout poskytnutí sociálních služeb „azylové domy“ (§ 57) nebo „noclehárny“ (§ 63) podle zákona č. 108/2009 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou poskytovány registrovanými poskytovateli sociálních služeb.

V případě, že nemáte o těchto službách a jejich poskytovatelích ve Vašem regionu dostatek informací nabízí se přehled o možných nabídkách jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Registr poskytovatelů sociálních služeb je možné shlédnout na webové stránce https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb. Na této adrese najdete všechny registrované poskytovatele na celém území ČR, kontakty a informace o nabídce služeb, včetně informací o cílové skupině uživatelů, které své služby poskytují.

Nicméně věcně a místně příslušnou je obec (obec, kde máte trvalý pobyt). Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je právě obec povinna zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území a dále i spolupracovat s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, která potřebuje určitou sociální službu (§ 94 cit. zákona).

O situaci a možnostech získání bydlení v obecních bytech je nutné se obrátit na bytový odbor příslušného obecního nebo městského úřadu, kde příslušní pracovníci sdělí podrobnější informace.

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019