Rovnost žen a mužů na trhu práce a rovné odměňování

Rozdíl v odměňování mezi ženami a muži se v České republice dlouhodobě pohybuje kolem 20 %. V roce 2020 činil dle statistik Eurostatu rozdíl mezi průměrným výdělkem ženy a muže 16,4 %, což představuje zhruba 6 800 Kč měsíčně.

 • Rozdíl ve výdělku dopadá i na životní úroveň celých rodin. V přepočtu přicházejí v průměru o 80 000 Kč ročně.
 • Nerovné odměňování se promítá i do rozdílné kvality života seniorek. Rozdíl ve výši důchodů činí dlouhodobě 17 % v neprospěch žen.
 • GPG negativně ovlivňuje fungování společnosti jako takové, ekonomiky země a oblasti veřejných financí.

Projekt 22 % K ROVNOSTI zkoumá příčiny rozdílného odměňování mužů a žen, šíří povědomí o problému, vzdělává veřejnost a instituce, a především spravuje a vyvíjí nástroje, které přispívají k řešení.

Těmito nástroji jsou:

 • Mzdová a platová kalkulačka, která čerpá z reálných dat Informačního systému o průměrném výdělku a na základě zadání profese, kraje, věku a pohlaví umožní zjistit, jaké jsou reálné výdělky a jak velký je rozdíl mezi průměrným výdělkem žen a mužů podle zadaných kritérií.
 • Logib, analytický nástroj, který umožňuje zaměstnavatelům soukromého i veřejného sektoru otestovat míru rovnosti a férovosti odměňování žen a mužů v rámci vlastní organizace.

 

Do testování Logibem se zapojilo již více než 20 zaměstnavatelů. Prvních 18 z nich analýzu úspěšně dokončilo a 12. září 2022 na Velvyslanectví Švédska převzalo certifikát. Slavnostní předání se uskutečnilo pod záštitou švédského velvyslance J. E. Fredrika Jörgensena. Celkem 18 společností a institucí, mezi nimiž je například MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Mendelova univerzita v Brně nebo IKEA, Česká republika, s.r.o., se tak přihlásilo k trendu vyspělých evropských zemí, které věnují pozornost transparentnosti a férovosti odměňování nejen ve vztahu k genderové otázce, ale i v širším kontextu rovnosti lidských práv. To, že se předání certifikátů odehrálo na Velvyslanectví Švédska, přitom není náhodné. Jak při této příležitosti vysvětlila odborná garantka projektu 22 % K ROVNOSTI pro nástroj Logib Dita Jahodová, severské země jsou pro nás v otázce rovnosti a diverzity velkou inspirací.

Seznam společností a institucí, jejichž zástupci převzali certifikát o analýze Logibem (v abecedním pořadí):

Accace, s.r.o.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

CGI IT Czech Republic s. r. o.

Fakultní nemocnice u sv. Anny (Mezinárodní centrum klinického výzkumu)

IKEA, Česká republika, s.r.o.

Kancelář veřejného ochránce práv

Logit s.r.o.

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Mendelova univerzita v Brně

Městský úřad Třebíč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Technologická agentura České republiky

Univerzita Hradec Králové

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

Ústav pro studium totalitních režimů

 

Pokud se chcete zapojit do pilotního testování nástroje, pište na logib@mpsv.cz.

 • Poradna, jejímž prostřednictvím se každý může zeptat na cokoli k rovnému odměňování – ať už jde o konkrétní případ, zjištění nerovnosti u sebe nebo v okolí, nebo zájem o nastavení férové firemní kultury v odměňování. Dotazy zodpovídají právničky spolupracující s projektem.
 • E-learning, komplexní kurz zaměřený na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce určený zaměstnancům a zaměstnankyním státní správy.

 

Mezi další výstupy projektu patří:

Veškerá dosavadní zjištění projektu shrnuje Akční plán, který také navrhuje řešení problému. Zpracovala ho skupina odborníků a odbornic z oblast práva a sociologie. Do jeho tvorby byly zapojeny spřízněné instituce: Úřad vlády ČR, Kancelář veřejného ochránce práv, Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Akční plán je nyní připravován k projednání vládou. Jeho předložení je uloženo MPSV ČR na základě usnesení vlády prostřednictvím Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030.

Projekt 22 % K ROVNOSTI rovněž poskytuje odborné know how příslušným útvarům MPSV a Úřadu vlády a připravuje zaměstnavatele na nadcházející povinnosti, které budou vyplývat z přijetí nové směrnice EU zaměřené na zvýšení transparentnosti v odměňování.

Projekt 22 % K ROVNOSTI se také zaměřuje na osvětu laické a odborné veřejnosti. Mezi jeho aktivity patří například:

 • Online školení zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce pro instituce (Úřad práce, Státní úřad inspekce práce, MPSV, úřad vlády a další)
 • Poskytování odborného know-how a mentoring na konferenci EQUAL PAY DAY pořádané organizací Business and Professional Women CR
 • Online seminář pod záštitou týmu Kanceláře pro rovnost v Torontu na téma srovnávání stejné práce a práce stejné hodnoty u zaměstnavatele
 • Streamovaný webinář pro širokou veřejnost na téma nerovnosti v odměňování (ve spolupráci s Úřadem práce ČR, 2,1 tisíc zhlédnutí)

 

Mediální výstupy projektu najdete zde.

Kontakty na odborné expertky projektu jsou dostupné zde.

Více informací naleznete na webu projektu www.rovnaodmena.cz.

Sociální sítě projektu:
facebook.com/rovnaodmena/
twitter.com/RovnaO

https://www.instagram.com/rovnaodmena/

 

Projekt Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702 je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Poslední aktualizace: 29. 9. 2022