Protokol k Evropskému zákoníku sociálního zabezpečení

Preambule

Členské státy Rady Evropy, signatáři tohoto Protokolu,

rozhodnuti dosáhnout vyšší úrovně sociálního zabezpečení než stanoví Evropský zákoník sociálního zabezpečení podepsaný ve Štrasburku 16. dubna 1964 (dále jen,"Zákoník"),

s přáním, aby se všechny členské státy Rady usilovaly o dosažení vyšší úrovně s přihlédnutím k důležitým hospodářským úvahám ve svých zemích,

se dohodly na těchto ustanoveních, jež byla vypracována ve spolupráci s Mezinárodním úřadem práce:

Oddíl I.

Ve vztahu ke každému členskému státu Rady Evropy, který ratifikoval Zákoník a Protokol k němu a každému státu, který se připojil k těmto dvěma listinám, nahradí následující ustanovení odpovídající články, odstavce a body:

Článek 1, odstavec 1, bod (h) bude znít takto:

Termín "dítě" znamená:
 1. buď dítě mladší 16 let,
 2. nebo dítě školou povinné nebo dítě mladší patnácti let podle toho, co je stanoveno. Tímto výrazem se však rozumí i dítě mladší osmnácti let, pokud pokračuje ve studiu, učení, nebo je tělesné postižené.

Článek 2, odstavec 1, bod (b) bude znít takto:

(b) Alespoň osm z částí II až X, ohledně kterých přijal zúčastněný členský stát povinnosti plynoucí ze Zákoníku podle článku 3 s tím, že část II se počítá za dvě a část V za tři části;

Článek 2, odstavec 2 bude znít takto:

2. Podmínka bodu (b) předchozího odstavce bude splněna, jestliže:
 1. bude provedeno alespoň šest z částí II až X, u nichž přijal zúčastněný členský stát povinnosti Zákoníku podle článku 3, včetně alespoň jedné z částí IV, V, VI, IX a X; a
 2. bude navíc prokázáno, že platné sociální zabezpečení je
 3. rovnocenné některé z kombinací uvedených v tomto bodu s přihlédnutím ke
  1. skutečnosti, že některé oblasti uvedené v bodě (a) tohoto odstavce přesahují standardy Zákoníku rozsahem ochrany nebo úrovní poskytovaných dávek nebo obojím;
  2. skutečnosti, že některé oblasti uvedené v bodě (a) tohoto odstavce přesahují standardy Zákoníku přiznáním dalších služeb a výhod uvedených v dodatku 2 Zákoníku tak, jak byl upraven Protokolem; a
  3. oblastem, které standardů Zákoníku nedosahují.

Článek 9 bude znít takto:

Okruh chráněných osob bude zahrnovat:
 1. stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 80 procent všech zaměstnanců, a také jejich manželky a děti; nebo
 2. stanovené skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 30 procent všech obyvatel a také jejich manželky a děti; nebo
 3. stanovené skupiny obyvatel, které tvoří alespoň 60 procent všech obyvatel.

Článek 10, odstavce 1 a 2 budou znít takto:

 1. Dávky budou zahrnovat alespoň:
  1. v případě onemocnění:
   1. péči praktických lékařů, včetně návštěv v bytě, a péči odborných lékařů za stanovených podmínek;
   2. nemocniční péči včetně zaopatření, péči praktických nebo odborných lékařů podle potřeby, péči ošetřovatelek a veškerou další nezbytnou péči;
   3. poskytování všech nezbytných plánovaných farmaceutických výrobků a všech zvláštních přípravků, jež se považují za nezbytné;
   4. péči o chrup chráněných dětí; a
  2. v těhotenství, při porodu a jejich následcích:
   1. péči před porodem, při porodu a po porodu, poskytovanou buď lékařem nebo diplomovanou porodní asistentkou;
   2. hospitalizaci, pokud je nutná; a
   3. farmaceutické výrobky.
 2. Na příjemci dávky nebo jeho živiteli rodiny lze požadovat, aby se podílel na nákladech na poskytnutou léčebnou péči:
  1. v případě onemocnění, za předpokladu, že pravidla o této účasti budou stanovena tak, aby nedocházelo k tvrdostem a že podíl příjemce dávky nebo živitele rodiny nepřesáhne:
   1. u péče praktických a odborných lékařů mimo nemocniční zařízení 25 procent;
   2. u nemocniční péče 25 procent;
   3. u farmaceutických výrobků v průměru 25 procent;
   4. u péče o chrup 33 1/3 %;
  2. v případě těhotenství, porodu a jejich následků, jen pokud jde o farmaceutické výrobky, pro něž podíl příjemce dávky nebo jeho živitele rodiny nepřesáhne v průměru 25 procent, pravidla této účasti budou stanovena tak, aby nedocházelo k tvrdostem;
  3. je-li tato účast stanovena jednotnou částkou pro každý případ léčení nebo každý předpis farmaceutických výrobků, nepřesáhne celková částka plateb všech chráněných osob v každé skupině dávek uvedených v bodech (a) nebo (b) stanovené procento celkových nákladů na tuto skupinu za dané období.

Článek 12 bude znít takto:

Dávky uvedené v článku 10 budou poskytovány po celou dobu sociální události s výjimkou, že hospitalizace může být omezena na 52 týdnů na jeden případ léčení nebo na 78 týdnů během tří po sobě následujících let.

Článek 15, odstavce (a) a (b) budou znít takto:

Okruh chráněných osob zahrnuje:
 1. stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 80 procent z celkového počtu zaměstnanců; nebo
 2. stanovené skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 30 procent všech obyvatel.

Článek 18 bude znít takto:

Dávka uvedená v článku 16 se poskytuje po celou dobu sociální události s možností nepři2nat ji za první tři dny zastavení výdělku a omezit její poskytování na 52 týdnů v každém případě nemoci nebo na 78 týdnů během tří po sobě následujících let.

Článek 21, odstavec (a) bude znít takto:

Okruh chráněných osob zahrnuje:
 1. stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 55 procent všech zaměstnanců; nebo

Článek 24 bude znít takto:

 1. Jsou-li chráněny skupiny zaměstnanců, může být dávka uvedená v článku 22 omezena na 21 týdnů během období 12 měsíců nebo na 21 týdnů v každém případě zastavení výdělku.
 2. Jsou-li chráněni všichni obyvatelé, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují stanovenou mez, bude dávka uvedená v článku 22 poskytována po celou dobu sociální události. Doba pro poskytování stanovené dávky, zaručené bez zkoumání příjmu, může však být omezena podle odstavce 1 tohoto článku.
 3. Je-li doba poskytování dávky vnitrostátními právními předpisy odstupňována podle příspěvkové doby a (nebo) podle dříve poskytovaných dávek ve stanoveném období, považuje se ustanovení odstavce 1 za splněné, jestliže průměrná doba poskytování dávky je alespoň 21 týdnů v období 12 měsíců.
 4. Dávka nemusí být placena:
  1. za první tři dny v každém případě zastavení výdělku včetně dní nezaměstnanosti před nebo po dočasném zaměstnání, které netrvá déle než je stanovené období, a je součástí téhož případu zastavení výdělku; nebo
  2. za prvních šest dní během období dvanácti měsíců.
 5. Jde-li o sezónní pracovníky, mohou být doba poskytování dávky a čekací doba přizpůsobeny podmínkám zaměstnání.
 6. Budou učiněna opatření, aby v zemi byla vysoká zaměstnanost a budou poskytnuty nezaměstnaným osobám pro získání nového zaměstnání zejména zprostředkovatelny práce, kursy od při případném přestěhování do jiné oblasti zaměstnání a další podobné služby.

Článek 26, odstavce 2 a 3 budou znít takto:

 • 2. Stanovený věk nebude vyšší než 65 let. Může však být stanoven vyšší věk, pokud počet obyvatel, kteří tohoto věku dosáhli, nebude nižší než 10 procent z celkového počtu obyvatel mladších než stanovený věk, ale starších patnácti let. Jsou-li chráněny pouze stanovené skupiny zaměstnanců, nebude stanovený věk vyšší než 65 let,
 • 3. Vnitrostátními právními předpisy lze stanovit, že dávka může být zastavena, jestliže osoba, která na ni jinak má nárok, vykonává jakoukoli stanovenou výdělečnou činnost nebo lze snížit příspěvkovou dávku, jestliže výdělek příjemce dávky přesahuje stanovenou částku.

Článek 27, odstavce (a) a (b) budou znít takto:

Okruh chráněných osob zahrnuje:
 1. stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 80 procent všech zaměstnanců; nebo
 2. stanovené skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 30 procent všech obyvatel.

Článek 28, odstavec (b) bude znít takto:

 • (b) podle ustanovení článku 67, jsou-li chráněni všichni obyvatelé, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují stanovenou mez. Avšak stanovená dávka bude zaručena bez zkoumání příjmů stanoveným skupinám osob, určeným podle odstavců (a) nebo (b) článku 27 při splnění kvalifikačních podmínek, které nebudou přísnější než podmínky uvedené v odstavci 1 článku 29.

Článek 32, odstavec (d) bude znít takto:

 • (d) ztráta existenčních prostředků vdovy a dětí následkem úmrtí živitele rodiny.

Článek 33 bude znít takto:

Okruh chráněných osob zahrnuje stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 80 procent všech zaměstnanců, a u dávek, na něž vzniká nárok úmrtím živitele rodiny také jejich manželky a děti.

Článek 41 bude znít takto:

Okruh chráněných osob, pokud jde o pravidelně vyplácené dávky, zahrnuje:
 1. stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 80 procent všech zaměstnanců; nebo
 2. stanovené skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 30 procent všech obyvatel.

Článek 44 bude znít takto:

Celková hodnota dávek poskytovaných podle článku 42 bude představovat částku 2 procenta mzdy řadového dospělého nekvalifikovaného dělníka - muže určeného podle pravidel uvedených v článku 66, vynásobenou celkovým počtem dětí všech obyvatel.

Článek 48 bude znít takto:

Okruh chráněných osob zahrnuje;
 1. všechny ženy patřící ke stanoveným skupinám zaměstnanců, které tvoří alespoň 80 procent všech zaměstnanců, a pokud jde o dávky léčebné péče v mateřství, také manželky mužů, kteří patří do těchto skupin; nebo
 2. všechny ženy patřící do stanovených skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 30 procent celkového počtu obyvatel, a pokud jde o dávky léčebné péče v mateřství, také manželky mužů, kteří patří do těchto skupin.

Článek 49, odstavec 2 bude znít takto:

2. Léčebná péče zahrnuje alespoň:
 1. péči před porodem, při porodu a po porodu poskytnutou lékařem nebo diplomovanou porodní asistentkou,
 2. hospitalizaci, je-li nutná; a
 3. farmaceutické výrobky; na příjemci dávky nebo jeho živiteli rodiny však lze požadovat, aby se podílel na nákladech za podané farmaceutické výrobky. Pravidla této účasti budou stanovena tak, aby nedocházelo k tvrdostem, přičemž část nákladů placená příjemcem dávky nebo jeho živitelem rodiny nesmí přesáhnout v průměru 25 procent. Je-li tato účast stanovena jednotnou částkou za každý předpis farmaceutických výrobků, nesmí celková částka plateb všech chráněných osob přesáhnout 25 procent celkových nákladů za dané období.

Článek 54 bude znít takto:

Krytou sociální událostí je neschopnost vykonávat výdělečnou činnost ve stanoveném rozsahu, je-li pravděpodobné, že tato neschopnost je trvalá nebo bude trvat po skončení dávek v nemoci. Stanovený stupeň této neschopnosti však nesmí překročit dvě třetiny.

Článek 55, odstavce (a) nebo (b) budou znít takto:

Okruh chráněných osob zahrnuje:
 1. stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 80 procent všech zaměstnanců; nebo
 2. stanovené skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 30 procent všech obyvatel; nebo

Článek 56 bude znít takto:

 1. Dávkou je pravidelně se opakující platba vypočtená takto:
  1. podle ustanovení článku 65 nebo článku 66, jsou-li chráněny skupiny zaměstnanců nebo skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva,
  2. podle ustanovení článku 67, jsou-li chráněni všichni obyvatelé, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují stanovenou mez. Stanovená dávka bude však zaručena bez zkoumání příjmů stanoveným skupinám osob, určeným podle odstavců (a) nebo (b) článku 55 při splnění kvalifikačních podmínek, které nebudou přísnější než podmínky uvedené v odstavci 1 článku 57.
 2. Budou učiněna opatření pro poskytování funkčních a profesionálních rehabilitačních zařízení a pro provozování vhodných zařízení, s cílem pomoci invalidním osobám najít vhodné zaměstnání, zejména prostřednictvím zprostředkovatelen práce, a pomoci při případném přestěhování do jiné oblasti, aby našly vhodné zaměstnání a jiné podobné služby.

Článek 61, odstavce (a) a (b) budou znít takto:

Okruh chráněných osob zahrnuje:
 • (a) manželky a děti živitelů rodiny, patřících ke stanoveným skupinám zaměstnanců, které tvoří alespoň 80 procent všech zaměstnanců; nebomanželky a děti živitelů rodiny, patřících ke stanoveným skupinám ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 30 procent všech obyvatel.

Článek 62, odstavec (b) bude znít takto:

 • (b) podle ustanovení článku 67, jsou-li chráněny všechny vdovy a děti se statutem obyvatele, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují stanovenou mez. Stanovená dávka bude však zaručena bez zkoumání příjmu manželkám a dětem živitelů rodiny, kteří patří ke stanoveným skupinám osob určeným podle odstavců (a) nebo (b) článku 61 při splnění kvalifikačních podmínek, které nebudou přísnější než podmínky uvedené v odstavci 1 článku 63.
Tabulka k části XI.
Pravidelné platby typickým příjemcům dávek
Část Sociální událost Typ. příjemce dávek %
III Nemoc Muž s manželkou a dvěma dětmi 50
IV Nezaměstnanost Muž s manželkou a dvěma dětmi 50
V Stáří Muž s manželkou v důchodovém věku 45
VI Pracovní úrazy a nemoci z povolání    
VII Pracovní neschopnost Muž s manželkou a dvěma dětmi 50
  Úplná ztráta výdělečné schopnosti Muž s manželkou a dvěma dětmi 50
  a) obecně Muž s manželkou a dvěma dětmi 50
  b) pokud je zapotřebí trvalé pomoci Muž s manželkou a dvěma dětmi 662/3
  Pozůstalí Vdova s dvěma dětmi 45
VIII Mateřství Žena 50
IX Invalidita Muž s manželkou a dvěma dětmi 50
X Pozůstalí Vdova s dvěma dětmi 45

Článek 74, odstavce 1 a 2 budou znít takto:

 1. Každý členský stát, který ratifikoval Zákoník a tento Protokol, předloží generálnímu tajemníkovi roční zprávu o provádění těchto instrumentů. Zpráva bude obsahovat:
  1. úplné informace o právních předpisech, kterými se provádí ustanovení těchto instrumentů, na která se vztahuje ratifikace; a
  2. důkazy o tom, že vyhověl statistickým požadavkům uvedeným v:
   1. článcích 9 (a), (b) nebo (c); 15 (a) nebo (b); 21 (a); 27 (a) nebo (b); 33; 41 (a) nebo (b); 48 (a) nebo (b); 61 (a) nebo (b) pokud jde o počet chráněných osob;
   2. článcích 44, 65, 66, nebo 67 pokud jde o výší dávek;
   3. odstavci 2 článku 24 pokud jde o dobu poskytování dávky v nezaměstnanosti; a
   4. odstavci 2 článku 70 pokud jde o podíl finančních zdrojů z pojistných příspěvků chráněných zaměstnanců.
  Tyto důkazy budou poskytnuty pokud možno způsobem a v pořadí, které navrhne Výbor.
 2. Každý členský stát, který ratifikoval Zákoník a tento Protokol poskytne generálnímu tajemníkovi na požádání doplňující informace o způsobu, jímž provádí ustanovení těchto instrumentů, na něž se vztahuje ratifikace.

Článek 75 bude znít takto:

 1. Po případné konzultaci s Poradním shromážděním, rozhodne Výbor ministrů dvoutřetinovou většinou podle článku 20 odstavce (d) statutu Rady Evropy, zda členský stát, který ratifikoval Zákoník a tento Protokol dostál povinnostem, které podle těchto instrumentů převzal.
 2. Domnívá-li se Výbor ministrů, že členský stát, který ratifikoval Zákoník a tento Protokol, neplní závazky vyplývající z těchto instrumentů, vyzve členský stát, aby učinil opatření, která Výbor ministrů považuje za nezbytná k dosažení souladu.

Článek 76 bude znít takto:

Každý členský stát, který ratifikoval Zákoník a tento protokol, zašle generálnímu tajemníkovi vždy jednou za dva roky zprávu o stavu zákonodárství a praxe pokud jde o ustanovení každé z částí II až X Zákoníku a Protokolu, kterou při ratifikaci podle článku 3 nebo při následném oznámení podle článku 4 nespecifikoval.

Článek 79 bude znít takto:

 1. Jakmile tento Protokol vstoupí v platnost, může Výbor ministrů vyzvat nečlenské státy Rady Evropy, aby k němu přistoupily. Přístup se uskuteční za podmínek a procedury, jak je uvedeno v tomto Protokolu se zřetelem k ratifikaci.
 2. Stát přistoupí k tomuto Protokolu uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka. Protokol nabude pro přistoupivší stát účinnosti jeden rok ode dne uložení listiny o přístupu.
 3. Povinnosti a práva přistoupivšího státu jsou stejná jako povinnosti a práva vyplývající z tohoto Protokolu pro členské státy, které ho ratifikovaly.

Článek 80 bude znít takto:

 1. Zákoník a (nebo) tento Protokol se vztahují na metropolitní území každého členského státu, pro nějž platí, a každého přistoupivšího státu. Každý členský stát nebo přistoupivší stát může v okamžiku podpisu nebo v okamžiku uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu v prohlášení adresovaném generálnímu tajemníkovi určit území, které se bude za tímto účelem považovat za metropolitní.
 2. Každý členský stát, který ratifikoval Zákoník a (nebo) Protokol nebo každý přistoupivší stát může v okamžiku uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, nebo kdykoli později, sdělit generálnímu tajemníkovi, že Zákoník a (nebo) tento Protokol, jako celek nebo částečně, s výhradou změn uvedených ve sdělení, bude provádět na kterékoli části svého metropolitního území, která nebyla určena podle odstavce 1 tohoto článku, nebo na kterémkoli jiném území, kde odpovídá za mezinárodní styky. Změny uvedené v tomto sdělení mohou být zrušeny nebo doplněny dalším sdělením.
 3. Každý členský stát, pro nějž platí Zákoník nebo Zákoník a tento Protokol, nebo každý přistoupivší stát, mohou v době, během níž mohou vypovědět Zákoník a (nebo) tento Protokol podle ustanovení článku 81, sdělit generálnímu tajemníkovi, že Zákoník a (nebo) tento Protokol přestává platit pro některou část metropolitního území nebo pro některé jiné území, na které rozšířily provádění Zákoníku a (nebo) tohoto Protokolu podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku.

Článek 81 bude znít takto:

Každý členský stát, který ratifikoval Zákoník a tento Protokol nebo každý přistoupivší stát, mohou vypovědět Zákoník a Protokol nebo jenom Protokol nebo jednu či více částí II až X těchto instrumentů až po uplynutí pětiletého období ode dne, kdy Zákoník a (nebo) Protokol vstoupily v platnost pro tento členský nebo přistoupivší stát, nebo po uplynutí každého dalšího pětiletého období ve všech případech sdělením zaslaným rok předem generálnímu tajemníkovi. Tato výpověď neovlivní platnost Zákoníku a (nebo) Protokolu vůči ostatním členským státům, které je ratifikovaly nebo státům, které k nim přistoupily za předpokladu, že počet těchto států nebude nikdy nižší než tři u Zákoníku a tři u Protokolu.

Článek 82 bude znít takto:

Generální tajemník oznámí členským státům Rady Evropy, vládě každého přistoupivšího státu a generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce:
 1. den, kdy tento Protokol vstoupí v platnost, a jména členských států, které ho ratifikovaly;
 2. uložení všech listin o přístupu podle ustanovení článku79 a veškerá připojená sdělení;
 3. veškerá sdělení, která obdržel podle ustanovení článků 4 a 80; a
 4. veškeré výpovědi, které obdržel podle ustanovení článku 81.

Oddíl II.

 1. Žádný členský stát Rady Evropy nemůže podepsat nebo ratifikovat tento Protokol, aniž by současně nebo předtím nepodepsal nebo neratifikoval Evropský zákoník sociálního zabezpečení.
 2. Žádný stát nemůže k tomuto Protokolu přistoupit, aniž by současně nebo předtím nepřistoupil k Evropskému zákoníku.

Oddíl III.

 1. Tento Protokol je otevřen k podpisu členským státům. Bude předmětem ratifikace. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka s výhradou případného předběžného kladného rozhodnutí Výboru ministrů podle odstavce 4 oddílu IV.
 2. Tento Protokol vstoupí v platnost rok ode dne uložení třetí ratifikační listiny.
 3. Pro každého signatáře, který ho bude ratifikovat později, vstoupí tento Protokol v platnost rok ode dne uložení ratifikační listiny.

Oddíl IV.

 1. Každý signatář, který chce použít ustanovení článku 2, odstavce 2 tohoto Protokolu, předloží před ratifikací generálnímu tajemníkovi zprávu, v níž uvede, do jaké míry je jeho soustava sociálního zabezpečení v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu.
  Zpráva bude obsahovat:
  1. úplné informace o relevantních právních předpisech; a
  2. důkazy o tom, že vyhověl statistickým požadavkům uvedeným v následujících ustanoveních Zákoníku pozměněného tímto Protokolem:
   1. článcích 9 (a), (b) nebo (c); 15 (a) nebo (b); 21 (a); 27 (a) nebo (b); 33; 41 (a) nebo (b); 48 (a) nebo (b); 61 (a) nebo (b) pokud jde o počet chráněných osob;
   2. článcích 44, 65, 66 nebo 67 pokud jde o výši dávek;
   3. odstavci 2 článku 24 pokud jde o dobu poskytování dávky v nezaměstnanosti; a
   4. odstavci 2 článku 70 pokud jde o podíl finančních zdrojů z pojistných příspěvků chráněných zaměstnanců;
  3. všechny prvky, jež si signatář přeje, aby byly vzaty v úvahu podle odstavců 2 a 3 článku 2 Zákoníku pozměněného tímto Protokolem.
  Tyto důkazy musí být poskytnuty, pokud možno, způsobem a v pořadí, které navrhne Výbor.
 2. Signatář poskytne generálnímu tajemníkovi na požádání doplňující informace o tom, nakolik je jeho soustava sociálního zabezpečení v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu.
 3. Tuto zprávu a doplňující informace Výbor prozkoumá s přihlédnutím k ustanovením odstavce 3 článku 2 Zákoníku. Výbor předá Výboru ministrů zprávu se svými závěry.
 4. Výbor ministrů rozhodne dvoutřetinovou většinou v souladu s článkem 20, odstavec (d) Statutu Rady Evropy, zda je soustava sociálního zabezpečení signatáře v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu.
 5. Pokud Výbor ministrů rozhodne, že tato soustava sociálního zabezpečení není v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu, Výbor ministrů to oznámí signatáři a může mu zaslat doporučení ohledně způsobu, jak souladu docílit.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni k tomuto účelu, podepsali tento Protokol.

Vyhotoveno ve Štrasburku dne 16. dubna 1964 ve francouzštině a v angličtině, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jediném vyhotovení, které bude uloženo v archívech Rady Evropy. Generální tajemník předá ověřené kopie každému ze signatářských a přistoupivších států a generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce.

Dodatek 2 bude znít takto:

Doplňkové služby a výhody

Část II.

Léčebná péče

 • Lékařský dohled nebo léčení podle potřeby, zaopatření, péče ošetřovatelek a další péče v zotavovnách, lázních, v ústavech preventivní péče a v podobných ústavech pro prevenci tuberkulózy; na příjemci dávky nebo jeho živiteli rodiny však lze požadovat, aby se podílel na nákladech za poskytnutou péči až do jedné třetiny nákladů.
 • Ošetřování chrupu pro všechny chráněné osoby; na příjemci dávky nebo jeho živiteli rodiny však lze požadovat, aby se podílel na nákladech za poskytnutou péči až do 25 procent nákladů, s výjimkou případů dětí a těhotných žen.
 • Zubní náhrady; na příjemci dávky nebo jeho živiteli rodiny však lze požadovat, aby se podílel na nákladech za poskytnutí náhrady až do jedné poloviny nákladů.
 • Nemocniční péče včetně zaopatření, potřebná péče praktických a odborných lékařů, péče ošetřovatelek a veškerá další nezbytná péče bez časového omezení.
 • Pečovatelská služba a pomoc v domácnosti; na příjemci dávky nebo živiteli jeho rodiny však lze požadovat, aby se podílel na nákladech poskytnuté péče v rozsahu, který nezpůsobí tvrdost.
 • Brýle; na příjemci dávky nebo živiteli jeho rodiny však lze požadovat, aby se podílel na nákladech za poskytnuté brýle až do výše jedné poloviny nákladů.
 • Naslouchací přístroje; na příjemci dávky nebo živiteli jeho rodiny však lze požadovat, aby se posílel na nákladech za přístroje až do výše jedné poloviny nákladů.
 • Umělé končetiny a jiné velké léčebné nebo chirurgické náhrady nebo přístroje; na příjemci dávky a živiteli jeho rodiny však lze požadovat, aby se podílel na nákladech za poskytnuté věci až do výše jedné poloviny nákladů.
 • Je-li spoluúčast příjemce dávky nebo živitele jeho rodiny stanovena jednotnou částkou za každý léčebný úkon nebo lékařský předpis, nepřevýší úhrn plateb všech chráněných osob pro jednotlivé druhy dávek uvedených pod body 1, 2, 3, 5, 6, 7, nebo 8 stanovené procento celkových nákladů na tento typ péče v daném období.
 • Léčebná péče, jak je definována v článku 10 Zákoníku upraveném tímto Protokolem bez čekací doby.

Část III.

Dávky v nemoci

 • Dávka v nemoci, jejíž sazba nebude nižší než sazba uvedená v článku 16 Zákoníku, bez časového omezení.

Část IV.

Dávky v nezaměstnanosti

 • Dávka v nezaměstnanosti, jejíž sazba nebude nižší než sazba uvedená v článku 22 Zákoníku, bez časového omezení v případech, kdy se ratifikace vztahuje na článek 21 (a) Zákoníku upravený tímto Protokolem.
 • Dávky pracovníků, kterým podle normálních ustanovení zákona nevzniká nárok nebo jimž uplynula doba vyplácení normálních dávek.

Část V.

Starobní důchod

 • Starobní důchod ve výši alespoň 50 procent dávky uvedené v článku 28 Zákoníku upraveném tímto Protokolem,
  1. v případě uvedeném v odstavci 2 článku 29 Zákoníku, nebo je-li dávka uvedená v článku 28 Zákoníku upraveném tímto Protokolem podmíněna dobou pobytu a členský stát nevyužije ustanovení odstavce 3 článku 29 Zákoníku, po deseti letech pobytu; a
  2. v případě uvedeném v odstavci 5 článku 29 Zákoníku při splnění stanovených podmínek o předchozí ekonomické aktivitě chráněných osob.

Část VI.

Dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání

 • Profesionální rehabilitace obětí pracovních úrazů nebo nemocí z povolání.
 • V případě úmrtí chráněného živitele rodiny následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pravidelně se opakující platby pozůstalým živitele rodiny ve výši alespoň 20 procent z předchozího výdělku živitele rodiny nebo mzdy řadového dospělého nekvalifikovaného pracovníka - muže vypočtené podle ustanovení článku 65, případně článku 66 Zákoníku s výhradou, že pravidelně se opakující platby nemusí překročit částku, kterou poskytoval živitel rodiny na zaopatření svých potomků.
 • V případě úmrtí chráněného živitele rodiny z jiného důvodu než následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pravidelně se opakující platby pozůstalým živitele rodiny, který pobíral důchod na základě úplné nebo podstatné ztráty výdělečné schopnosti; tyto platby pozůstalým budou vypočteny podle příslušných ustanovení Zákoníku upravených tímto Protokolem.

Část VIII.

Dávky v mateřství

 • Příspěvek nebo příspěvky při narození dítěte nebo pravidelně se opakující platby po dobu, kdy matka dítě kojí.
 • Pravidelně se opakující platby podle příslušných ustanovení Zákoníku upravených tímto Protokolem, poskytované manželkám mužů, patřících do skupiny chráněných osob ve výši alespoň 50 procent dávky uvedené v článku 50 Zákoníku upraveném tímto Protokolem.
 • Poskytování dávek v mateřství bez čekací doby.

Část IX.

Invalidní důchody

 • Invalidní důchody ve výši alespoň 50 procent dávky uvedené v článku 56 Zákoníku upraveném tímto protokolem:
  1. v případě uvedeném v odstavci 2 článku 57 Zákoníku nebo je-li dávka uvedená v článku 56 Zákoníku upraveném tímto Protokolem podmíněna dobou pobytu a členský stát nevyužije ustanovení odstavce 3 článku 57 Zákoníku, po pěti letech pobytu; a
  2. v případě, kdy chráněná osoba nesplnila stanovené podmínky podle ustanovení odstavce 2 článku 57 Zákoníku jenom v2hledem k pokročilému věku, jehož dosáhla v době, kdy vstoupila v platnost ustanovení, vztahující se k provádění této části, upravené tímto Protokolem, při splnění stanovených podmínek o předchozí ekonomické aktivitě chráněných osob.
 • Profesionální rehabilitace invalidů.

Část X.

Důchod pozůstalých

 • Dávky pozůstalým alespoň ve výši 50 procent dávky uvedené v článku 62 Zákoníku upraveném tímto Protokolem:
  1. v případě uvedeném v odstavci 2 článku 63 Zákoníku nebo je-li dávka uvedená v článku 62 Zákoníku upraveném tímto Protokolem podmíněna dobou pobytu a členský stát nevyužije ustanovení odstavce 3 článku 63 Zákoníku, po pěti letech pobytu; a
  2. v případě chráněných osob, jejichž živitel rodiny nesplnil stanovené podmínky podle ustanovení odstavce 1 článku 63 Zákoníku jenom vzhledem k pokročilému věku, jehož dosáhl v době, kdy vstoupila v platnost ustanovení, vztahující se k provádění této části upravené tímto Protokolem, s výhradou stanovených podmínek o předchozí ekonomické aktivitě živitele rodiny.
 • Pravidelně se opakující platby invalidnímu a nemajetnému vdovci po ženě, která byla chráněnou živitelkou rodiny, ve výši alespoň 20 procent předchozího výdělku živitelky rodiny nebo mzdy řadového dospělého nekvalifikovaného dělníka - muže, vypočtené podle ustanovení článku 65 případně článku 66 Zákoníku.

Část II., III., VI. nebo X.

 • Pohřebné pro chráněné ekonomicky aktivní osoby ve výši:
  1. třicetinásobku předchozího denního výdělku chráněné osoby, který slouží nebo by mohl sloužit za základ pro výpočet dávky pozůstalých, dávek v nemoci, případně dávek při pracovních úrazech nebo nemoci z povolání; není však nutné, aby celková dávka byla vyšší než třicetinásobek denní mzdy kvalifikovaného dělníka - muže, podle ustanovení článku 65 Zákoníku; nebo
  2. třicetinásobku denní mzdy řadového dospělého nekvalifikovaného dělníka - muže určeného podle ustanovení článku 66 Zákoníku.

Část II. nebo III.

 • Pohřebné chráněným vyživovaným vdovám a dětem nebo vyživovaným vdovám a dětem chráněných osob ve výši:
  1. patnáctinásobku předchozího denního výdělku živitele rodiny, který slouží jako základ pro výpočet dávek v nemoci; není však nutné, aby celková výše dávky byla vyšší než patnáctinásobek denního výdělku kvalifikovaného dělníka, stanoveného podle ustanovení článku 65 Zákoníku; nebo
  2. patnáctinásobku denního výdělku řadového dospělého nekvalifikovaného dělníka - muže určeného podle ustanovení článku 66 Zákoníku.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020