Ošetřovné

Aktuálně - ČSSZ zveřejnila nový výkaz péče (k uplatnění nároku na ošetřovné), na kterém rodiče v případě, že z objektivních důvodů neumístí dítě do školního zařízení, uvedou důvody.
Zde naleznete Formulář k ručnímu i elektronickému vyplnění

OŠETŘOVNÉ AKTUÁLNĚ A PODMÍNKY NÁROKU OD 1. ČERVENCE 2020

Vzhledem k tomu, že upravené podmínky nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními jsou platné do 30. června 2020, připravili jsme pro vás stručný přehled, jak to bude s ošetřovným po uplynutí této lhůty. Součástí tohoto přehledu jsou také odpovědi na nejčastější dotazy, které jsou od rodičů na MPSV směřovány.

 

Můžu čerpat ošetřovné, když je ve škole vyhlášeno ředitelské volno?

V případě, že škola v některé dny vyhlásí ředitelské volno, za tyto dny vám nevzniká nárok na čerpání ošetřovného. Ten se podle zákona vztahuje pouze na dobu platnosti mimořádných opatření při epidemii koronaviru v roce 2020. Jedná se tedy o taková opatření, která se týkají zákazu osobní přítomnosti dětí ve školách. Uzavřením škol následně vzniká nárok na čerpání ošetřovného.

Ředitelské volno nesouvisí s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru a není to ani jiná nepředvídatelná událost. Proto za dny, kdy dítě nemůže navštěvovat školu z důvodu ředitelského volna, ošetřovné ani v období do 30. června 2020 nenáleží. Pečující osoba takové dny nevykáže jako dny péče na tiskopisu „Výkaz péče“.

 

Jsem s dítětem doma a pobírám ošetřovné. Můžu ho poslat do školy pro vysvědčení?

Dítě do školy pro vysvědčení samozřejmě poslat můžete, ale za tento den automaticky ztrácíte nárok na ošetřovné. Proto tento den jako den, kdy jste o dítě pečoval/a do „Výkazu péče“ neuvedete, i když bude vaše dítě ve škole např. jenom 1 hodinu.

Tato situace týkající se samozřejmě netýká pouze dne, kdy se ve škole rozdává vysvědčení. Nárok na ošetřovné pečující osoba ztrácí také v jakýkoliv jiný den, ve který bude dítě ve škole. Takové dny do „Výkazu péče“ uvádět nebude.


Jak to bude s ošetřovným v době letních prázdnin? Mám na něj nárok?

V době letních prázdnin nárok na ošetřovné nemáte. Podmínky nároku na ošetřovné byly během platnosti mimořádných vládních nařízení rozšířeny a upraveny dočasnými mimořádnými zákony. Všechny podmínky nároku na ošetřovné upravené těmito zákony jsou platné do 30. června 2020.

 

JAK TO BUDE S OŠETŘOVNÝM OD 1. ČERVENCE 2020

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému rozvolňování vládních opatření Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době nepřipravuje návrh na prodloužení.

 

Od 1. července 2020 se tedy podmínky nároku na ošetřovné vrací do původní podoby:

 • nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let
 • podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do16 let, které neukončilo povinnou školní docházku
 • výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu

 

OŠETŘOVNÉ DO 30. ČERVNA 2020

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 změnila. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. A to až do 30. června 2020, pak budou opět platit původní pravidla. V případě, že rodiče neumístí z objektivních závažných důvodů dítě do školního zařízení, vyznačí tuto skutečnost na výkazu péče, který vydá ČSSZ.

Předali jste kompletně vyplněné podklady pro výplatu ošetřovného svému zaměstnavateli před více než 30 dny a peníze stále nemáte?

Vyplňte kontaktní formulář a ČSSZ případ prověří. Od 15. května 2020 spustila ČSSZ online kontaktní formulář, jehož prostřednictvím můžete požádat o prověření stavu zpracování dané dávky a získat o situaci konkrétní informaci. A to nejen v případě ošetřovného, ale i o nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství. Formulář je dostupný ZDE

Nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách.

Podmínky pro poskytování ošetřovného zaměstnancům

 • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
 • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
 • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě (alespoň v I. stupni závislosti), neplatí žádná věková hranice.
 • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
 • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Podmínky pro osoby pracující na DPP/DPČ

 • Osoba zaměstnaná na dohodu musí pečovat o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření školního/dětského zařízení nebo osobu alespoň v 1. stupni závislosti, které byla uzavřena škola anebo zařízení sociálních služeb (stacionář)
 • Dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce byla uzavřena před 11. březnem 2020
 • Z dohody je odvedeno pojistné za měsíc, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo za měsíc únor (pokud je o ošetřovné žádáno od března 2020) = Z dohody je odváděno nemocenské pojištění (nejpozději v únoru 2020, pokud je o ošetřovné žádáno od března 2020)
 • O ošetřovné lze žádat zpětně od doby trvání mimořádných opatření. Do 31. března bude poskytnuto ve výši 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ), od 1. dubna ve výši 80 % DVZ.
 • Na ošetřovné je nárok po dobu trvání dohody, nejdéle do konce platnosti opatření uzavření škol
 • Detailní informace a formuláře budou na webu ČSSZ

Nejčastější dotazy

Je možný stejně souběh s RP i u dohodářů?
Osoba, která pobírá rodičovský příspěvek, má sjednanou dohodu a splní podmínky, čerpat ošetřovné může. Jiná osoba než příjemce RP ošetřovné na toto dítě čerpat nemůže.

Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy nebo školky, bude nárok na ošetřovné?
Na ošetřovné mají až do 30. června 2020 nárok všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách.

Když se v červenci neotevřou školky, které jsou jinak během prázdnin otevřené, bude nárok na ošetřovné?
Zákon upravuje nárok na ošetřovné nejdéle do 30. 6. 2020, pro prodloužení výplaty ošetřovného by musel Parlament schválit novelu zákona.

Poskytování ošetřovného OSVČ

 • Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla. Více informací ZDE
 • Podání žádosti na „ošetřovné“ VČETNĚ PŘÍLOH učiní OSVČ na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Více informací ZDE

 

Jak postupovat?

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:
Zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy ke stažení ZDE. Tento formulář zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.

Pro rodiče:
Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.
Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Pro zaměstnavatele:
Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

 

Na jakou částku mám nárok?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Kalkulačka pro výpočet ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru ZDE (20.63kB)

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:

Hrubá mzda Čistá mzda
(neuplatňuje slevu na dítě)
Ošetřovné 60 %
(do konce března 2020)
Ošetřovné 80 % 
(od 1. dubna 2020)
20 000 Kč 15 856 Kč 10 680 Kč 14 220 Kč
25 000 Kč 19 303 Kč 13 320 Kč 17 760 Kč
28 000 Kč 21 370 Kč 14 940 Kč 19 920 Kč

 

Kdy bude ošetřovné vypláceno

Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Nejčastější chyby a dotazy

Česká správa sociálního zabezpečení informuje na základě dat získaných při zpracování žádostí o ošetřovné o nejčastějších chybách při jejich vyplňování. Současně je k dispozici soupis nejčastějších otázek k nárokům na OČR a procesu podávání žádostí.
Více informací níže na tomto webu a také na webu ČSSZ: ZDE

 

Nejčastější dotazy

Na některé nejčastější dotazy k Ošetřovnému jsme odpovídali v nažem živém vysílání. Vybrané dotazy pak jsou zodpovězeny textovou formou níže.

Vyplácí se ošetřovné i za víkendy nebo jen pracovní dny?
Ošetřovné se bude i nadále vyplácet za každý kalendářní den ošetřování (stejně jako např. nemocenské), tedy i za víkendy.

Jak dlouho mohu nyní čerpat ošetřovné?
Ošetřovné se bude poskytovat po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. do ukončení uzavření školských/dětských zařízení. Změny budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19.

Jestliže má rodina dvě děti a na jedno matka pobírá rodičovský příspěvek, může druhý rodič pobírat ošetřovné na druhé dítě?
Ano, v případě, že jeden z rodičů pobírá rodičovský příspěvek nebo mateřskou, může druhý z rodičů na druhé dítě čerpat ošetřovné. Není ale možné, aby na to samé dítě pobírala matka rodičovský příspěvek a otec ošetřovné.

Mám dvě děti do 13 let a obě jsou kvůli zavření školy doma, dostanu ošetřovné na obě z nich?
Nikoliv. Pečující osoba může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku. Nezáleží na tom, o kolik dětí se staráte.

Co když bude mé dceři/synovi v průběhu pobírání ošetřovného 13 let, mám dále nárok nebo mi ošetřovné skončí?
Posledním dnem vzniku nároku na ošetřovné předcházející den před 13. narozeninami, dávka se však vyplácí i v takovém případě až do konce mimořádného opatření.

Pokud školka (například soukromá) nejdříve na několik týdnů zavřela, ale zvažuje obnovení provozu i v době nařízené karantény, může rodič dál čerpat ošetřovné?
Pokud by školka obnovila provoz, přestala by platit podmínka potřeby péče a od data otevření školky by již nárok na ošetřovné nebyl.

O jaká zařízení konkrétně jde, hovoříme-li o dětských zařízeních?
Můžeme tak označit ta zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání. Není rozhodující, zda jde o zařízení státní, nebo soukromé. Není také nezbytně nutné, aby šlo o zařízení s akreditací MŠMT, jedná se i o takové zařízení, které pečuje o děti předškolního věku na základě dohody s rodiči a je např. alternativou předškolního zařízení. Může jít tedy nejen o jesle, mikrojesle, dětské skupiny, školičky, mateřské školy nebo lesní školky, ale dále např. i o mateřská centra nebo předškolní kluby pro děti. Dítě může být umístěno i v denním stacionáři, zatímco rodiče pracují.

Má nárok na ošetřovné někdo jiný než rodiče, třeba babička?
O ošetřovné může požádat kterákoli jiná osoba než rodiče, pokud bydlí s dítětem ve společné domácnosti a má účast na nemocenském pojištění (zaměstnání, ne dohody). Ale pozor, pokud babička pobírá jen starobní důchod, pak na ošetřovné nárok nemá, právě z důvodu pobírání důchodu (nárok na ošetřovné vzniká na základě účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců).

Jak to je, pokud měla pečující osoba zajištěno na některé dny hlídání a pracovala?
To není na překážku. Pokud v některých dnech pečující osoba vykonávala práci pro zaměstnavatele, za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.

Jak je to se střídáním rodičů? Kolikrát se mohou vystřídat?
Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem) a během daného měsíce se mohou s pečující osobou vzájemně vystřídat (ale ne během stejného dne). Každá pečující osoba tak získává nárok na vyplacení ošetřovného za dny, kdy dítě ošetřovala. Tyto ošetřující dny pak po skončení měsíce uvede na tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

A je možné ošetřovné přerušit (například na 2 dny) a pak znovu čerpat? Pokud bude člověk chtít ošetřovné přerušit, co má udělat, koho a jak informovat?
Ošetřovné bohužel přerušit nelze, lze ale v průběhu podpůrčí doby pracovat. Pokud má zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, po některé dny např. možnost zajistit hlídání dítěte, může v takovém případě pracovat – za takové dny nebude vyplaceno ošetřovné, ale bude pobírat mzdu.
Zaměstnavatel pak musí sdělit okresní správě sociálního zabezpečení, ve kterých dnech zaměstnanec pracoval. Pro úplnost ještě doplňujeme, že právní úprava vylučuje výplatu ošetřovného, pokud by měla být pouze za dny, ve kterých zaměstnanec vůbec neměl pracovat (např. pokud zaměstnanec má pracovní dobu po–pá, ve všech pracovních dnech pracoval a žádal by dávku pouze za víkendy – za této situace by na ošetřovné neměl nárok).

Mé dítě je starší 13 let a má poruchu autistického spektra, mám nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné mají pečující, kteří se z důvodu uzavření školy nebo zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.

Mám nárok na ošetřovné, pokud nejsem zaměstnaná a pečují o dítě, které chodí běžně do stacionáře, který teď zavřeli?
Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci, za které platí zaměstnavatel pojistné.

Mám nárok na ošetřovné, pokud jsem nezaměstnaná/ý, pracuji na DPP či DPČ?
Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci a pracovníci na dohodu, kteří odvádějí zálohy na sociální pojištění.

A co když jsem OSVČ, prý na ošetřovné nárok nemám?
OSVČ je vyplácena obdoba ošetřovného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Více informací ZDE

A bude mi ošetřovné vyplaceno, když dojde v průběhu ošetřovného k ukončení pracovního poměru?
Pokud zaměstnanec začne pečovat o dítě za trvání zaměstnání a zaměstnání bude následně ukončeno, poskytuje se ošetřovné nadále i po skončení zaměstnání. Poživatelům starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se však ošetřovné vyplácí nejdéle do dne, jímž končí doba zaměstnání.

Co když mi škola odmítla vydat tiskopis?
Dle platné legislativy je škola povinná tiskopis vydat. Může vám ho zaslat elektronicky.

Jsem matka samoživitelka, mám jedno dítě, které chodí do školky, a pobírám na něj rodičovský příspěvek. Školku mu zavřeli. Mám nárok na ošetřovné?
Pokud pracujete alespoň na částečný nebo plný úvazek, máte na ošetřovné nárok. Pokud jste s dítětem doma nárok na ošetřovné nemáte.

Jsme rozvedení a dítě máme ve střídavé péči. Můžeme uplatnit nárok na ošetřovné oba, když zůstaneme kvůli péči o dítě z práce doma?
Ano, oba pečující se mohou při péči o dítě střídat.

Pokud se z důvodu péče o dítě dohodnu se zaměstnavatelem na práci z domova, mám nárok na ošetřovné?
Ne, pokud je i nadále zaměstnání vykonáváno, nárok na výplatu ošetřovného nevznikne.

Mám nárok jako samoživitel(ka) na ošetřovné při uzavření školy, když mému dítěti již bylo 13 let a je mladší než 16 let? V § 40 zákona o nemocenském pojištění je uvedeno, že ošetřovné se vyplácí u osamělého zaměstnance po dobu 16 dnů, když má v domácnosti dítě do 16 let.
V souvislosti s uzavřením škol lze ošetřovné čerpat jen na dítě, které ještě nemělo 13nácté narozeniny. Na starší dítě lze čerpat ošetřovné jen v případě, že potřebuje ošetřování z důvodu nemoci nebo úrazu, nebo v souvislosti s uzavřením škol na dítě, které dostává příspěvek na péči.

Kdy se bude vyplácet dávka ošetřovného při prodloužení jeho podpůrčí doby a kdy odesílá zaměstnavatel doklady zaměstnance o ošetřovném – hned po jejich doručení, nebo po nástupu zaměstnance do práce?
K žádosti o ošetřovné je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Zaměstnavatel pak doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, kdy jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Musím vyplňovat výkaz péče, idyž jsem samoživitelka a s nikým se nestřídám?
Ano, musíte. Sice se s nikým nestřídáte, avšak musíte uvést, zda jste pečovala o dítě po celý měsíc, či zda jste pečovala jen v některých dnech a v některých pracovala.

Komu mám dát výkaz péče po skončení měsíce, když mi ke konci března končí zaměstnání? Z důvodu současných opatření nemohu nastoupit do nové práce.
Výkaz péče předejte bývalému zaměstnavateli, který za měsíc březen musí doplnit potřebné záznamy. Po skončení měsíce dubna již můžete další výkaz péče předat přímo příslušné OSSZ (příslušnost se bude i nadále řídit sídlem mzdové účtárny Vašeho bývalého zaměstnavatele).

 

Nejčastější chyby při vyplňování tiskopisů

Pojištěnci
Jednou z nejčastějších chyb, které se pojištěncům stávají, je neúplné vyplnění tiskopisu. Nebývá vyplněno např.:

 • jméno dítěte, na které je ošetřovné žádáno;
 • informace o společné domácnosti a o tom, zda je jiné fyzické osobě vyplácena peněžitá pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek;
 • číslo účtu, na které si pojištěnec přeje dávku vyplácet;
 • podpis pojištěnce (při elektronickém zaslání je třeba naskenovat vlastnoručně podepsanou žádost).

Dále bývá problém v chybném, popř. nečitelném uvedení údajů, jako jsou např.:

 • rodné číslo dítěte;
 • číslo účtu pro výplatu dávky – tomuto údaji je třeba věnovat zvýšenou pozornost, vyplnit ho správně a čitelně;
 • dny, ve kterých pojištěnec o dítě pečoval (včetně víkendů). Pozor, pokud se pojištěnec střídá v péči s druhou osobou, nesmí se dny péče u obou žadatelů překrývat.

Zaměstnavatelé
Zaměstnavatelé nejčastěji chybují v tom, že zcela opomenou vyplnit své záznamy či je vyplní neúplně. Záznamy zaměstnavatel vyplňuje buď přímo na tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, nebo na samostatném tiskopisu „Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

Zaměstnavatelé často zapomínají vyplnit např.:

 • údaje o dnech, ve kterých měl zaměstnanec v průběhu měsíce, kdy pečoval o dítě, vykonávat zaměstnání / naplánované směny. Tento údaj je zásadní pro posouzení, zda má nárok na výplatu ošetřovného, neboť tento nárok nevzniká, pokud by se dávka měla vyplácet jen za dny pracovního klidu;
 • údaje o dnech, ve kterých zaměstnanec pracoval. Upozorňujeme, že je třeba uvést i dny, ve kterých zaměstnanec čerpal dovolenou či mu náležela náhrada mzdy z jiného důvodu (tyto dny se kladou naroveň výkonu práce).

Pokud zaměstnavatel posílá doklady elektronicky, je třeba tak učinit datovou schránkou nebo se zaručeným elektronickým podpisem.

Upozornění

 • Pojištěnec musí vyplnit jak tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení“, tak tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Tiskopis žádosti se vyplňuje jen jednou, výkaz péče pak vždy po uplynutí kalendářního měsíce (aktuálně tedy za březen, resp. za dobu od uzavření zařízení do konce března).
 • Výkaz péče by neměl být vyplňován do budoucna, neboť údaje se mohou změnit.
 • Pokud pojištěnec současně pečuje o dvě děti, tiskopis vyplní na jedno z nich (nepředkládají se dva výkazy péče).

 

Poslední aktualizace: 24. 6. 2020