Operační program Zaměstnanost 2014–2020

Projekty z Evropského sociálního fondu

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 systémový projekt financovaný z ESF „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Projekt se zaměřuje na: podporu transformace systému o ohrožené děti v praxi; posílení mezirezortní a multidisciplinární spolupráce; podporu orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) a dalších klíčových aktérů v oblasti síťování služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny; vytváření, podporu a rozvoj sítí služeb na lokální, krajské a celostátní úrovni; podporu nástrojů vedoucích k nastavení, zjišťování a rozvoji kvality systému sociálně-právní ochrany dětí; nastavení modulů celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD a podporu a rozvoj náhradní rodinné péče. Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.

Více informací o tomto projektu naleznete na internetových stránkách ZDE.

Podpora implementace dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od roku 2016 projekt financovaný z ESF Podpora implementace dětských skupin. Cílem projektu je efektivně podporovat vznik a fungování dětských skupin, zvyšovat kvalitu poskytované péče prostřednictvím standardů a auditu kvality a zajistit dostupnost kvalitních informací o dětských skupinách.

Více informací o tomto projektu naleznete na internetových stránkách ZDE.

Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od roku 2016 systémový projekt financovaný z ESF Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby. Výstupem projektu je zpracování návrhu řešení v rámci nelegislativní, případně legislativní úpravy pro zřizování a provoz mikrojeslí. Dalším výstupem je ověření zájmu a možností pro zavedení garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku. Součástí projektu je také revize standardů vzdělávání osob pečujících o nejmenší děti za účelem zvýšení kvality a odbornosti poskytované služby.

Více informací o tomto projektu naleznete na internetových stránkách ZDE.

22 % K ROVNOSTI

Projekt 22 % K ROVNOSTI je systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí financovaný z ESF, jehož cílem je zahájit eliminaci příčin nerovného odměňování žen a mužů pomocí zapojení všech stakeholderů jevu (vč. Státního úřadu inspekce práce, Úřadu práce, Kanceláře veřejného ochránce práv, zaměstnavatelských organizací, odborů atd.). Součástí projektu je masivní osvětová kampaň, která upozorní na problém v rozdílném odměňování a nastíní řešení. Dalšími výstupy projektu je například vznik mzdové/platové kalkulačky, díky které je možné spočítat si obvyklou odměnu (dle vzdělání, regionu, pracovní zkušenosti, pracovního zařazení atd.) nebo transformace a pilotní ověření softwaru Logib, který umožňuje testovat mzdovou/platovou politiku, v českém prostředí.

Více informací o tomto projektu naleznete na internetových stránkách ZDE.

Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od roku 2017 systémový projekt financovaný z ESF Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (zkráceně Krajská rodinná politika). Cílem je zlepšit koordinaci celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin, a to prostřednictvím sítě krajských poradců a fungování celostátní a regionálních platforem. Výstupem projektu je především Metodika tvorby rodinné politiky na krajské a místní úrovni a dále v každém kraji vznikne, s přihlédnutím k jeho specifikům, návrh koncepce rodinné politiky a návrh implementace konkrétních prorodinných opatření.

Více informací o tomto projektu naleznete ZDE.

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

MPSV realizuje od ledna 2017 projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, financovaný z ESF. Cílem projektu je implementace politiky přípravy na stárnutí na úroveň samosprávy, která je svou působností blíže občanům než orgány státní správy. Na jednotlivých krajích budou působit krajští koordinátoři, jako zaměstnanci projektu, kteří budou plnit funkci implementačního místa politiky stárnutí pro lokální úroveň a zároveň budou poradenským místem pro cílovou skupinu starších osob a seniorů. Budou metodickou podporou kraje při vytváření krajských plánů přípravy na stárnutí, vytvoří zpětnou vazbu pro národní úroveň, vytvoří tzv. regionální platformu, zapojí do problematiky samotnou cílovou skupinu, apod. V rámci projektu bude mimo jiné řešena také podpora neformální péče v rodině.

Poslední aktualizace: 18. 8. 2020