Obecné informace

Charakteristika a cíle

Na Konferenci OSN o mezinárodním uspořádání v  San Francisku (konané ve dnech 25. dubna - 26. června 1945) byla zástupci 50 států vypracována Charta Organizace spojených národů (viz www.osn.cz - Dokumenty OSN). Charta OSN stanovuje práva a povinnosti členských států a ustavuje orgány a postupy fungování OSN. Jako mezinárodní smlouva kodifikuje Charta základní principy mezinárodních vztahů. Obsahuje kapitoly o cílech a zásadách organizace, o členství, orgánech, o mírovém řešení sporů, o postupech v případě ohrožení míru, o porušování míru a o agresi, o mezinárodní ekonomické spolupráci a o nesamosprávných územích. Dne 26. června podepsalo Chartu všech 50 účastnických zemí. Oficiálně však OSN vznikla 24.10.1945, kdy Chartu OSN podepsala Čína, Francie, Sovětský svaz, USA, Velká Británie a většina ostatních signatářských zemí OSN.

Cíle OSN jsou definovány v Chartě a spočívají

  • v udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
  • v rozvíjení přátelských vztahů mezi národy založených na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů
  • ve spolupráci při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a při podporování lidských práv a základních svobod
  • v koordinaci kroků, které národy činí v zájmu dosažení těchto společných cílů.

Celkové administrativní vedení OSN zajišťuje Úřad generálního tajemníka se sídlem v New Yorku. Sekretariát OSN sídlí rovněž v New Yorku a má úřadovny ve všech regionech světa, včetně úřadů svých regionálních komisí v Addis Abebě, Bangkoku, Bejrútu, Ženevě a Santiagu. Další hlavními centry OSN jsou Úřad OSN v Ženevě (UNOG), Úřad OSN ve Vídni UNOV a Úřad OSN v Nairobi (UNON).

Charta OSN stanovuje následující oficiální jazyky OSN: čínštinu, angličtinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu; arabština byla doplněna jako oficiální jazyk Valného shromáždění, Rady bezpečnosti a Hospodářské a sociální rady.

Členská základna

V současné době je členskými státy OSN 192 zemí světa.

Bývalé Československo je jedním za zakládajících států Organizace spojených národů. Česká republika jako nástupnický stát ČSFR je členem OSN od 19.1.1993.

Struktura

Charta OSN stanovuje šest základních orgánů OSN: Valné shromáždění, Radu bezpečnosti, Hospodářskou a sociální radu, Poručenskou radu, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát OSN. Celé společenství OSN je však daleko širší a zahrnuje 15 úřadů a velké množství programů, fondů a nejrůznějších dalších specializovaných orgánů a organizací. Tyto subjekty, které jsou s OSN spojeny prostřednictvím zvláštních dohod, předkládají zprávy o své činnosti Hospodářské a sociální radě a/nebo Valnému shromáždění OSN. Mají své zvláštní rozpočty a správní orgány, určují si vlastní zásady a pravidla a poskytují technickou pomoc a další podporu prakticky ve všech oblastech, v nichž se OSN angažuje.

Aktivity

Mezi nejdůležitější úspěchy OSN patří vytvoření komplexního souboru lidských práv, který jako první v historii představuje univerzální a mezinárodně uznávaný kodex. Základním prvkem tohoto souboru zákonů o lidských právech přijatých ve 20. století bylo přijetí Všeobecné deklarace lidských práv (viz www.osn.cz - Dokumenty OSN) dne 10. prosince 1948. V 30 článcích Všeobecné deklarace jsou vyjmenována základní občanská, kulturní, ekonomická, politická a sociální práva, kterých by měli požívat všichni lidé ve všech zemích.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020