Obec přátelská rodině a seniorům 2021

Souhrnná zpráva a vyúčtování

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Souhrnná zpráva o realizaci projektu na podporu rodiny/seniorů vítězné obce v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

V souladu s „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační program soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2021 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2021 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 5. února 2022 (rozhodující je přitom datum razítka pošty nebo datum dodání do datové schránky).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na účet kraje nebo hlavního města Prahy (variabilní symbol je evidenční číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá z následujících částí:

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2021“

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje výsledky soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“ a formulář „Upravený rozpočet OPR a OPS 2021“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží jen ty obce/města/městské části, kterým byla dotace přiznána. V případě, že se obec/město/městská část nestala podpořenou ve své kategorii, obdrží vyrozumění formou e-mailové zprávy.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace:

Příjemce dotace je povinen do 3. června 2021 vyplnit formulář Upravený rozpočet o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných/proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2021.

Vyplněný formulář je nutné poslat v elektronické podobě na emailovou adresu soutez@mpsv.cz a současně v listinné podobě (s razítkem a podpisem starosty/ky/primátora/ky) datovou schránkou.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V SOUTĚŽI „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2021“

Vážení zájemci,

rádi bychom Vás tímto informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“. Termín pro podávání žádostí byl prodloužen do 1. 3. 2021 včetně, přičemž rozhodující je datum v datové schránce.

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje ke dni 7. 12. 2021 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2021 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2021 pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ a II. dotační oblast „Obec přátelská seniorům“ naleznete pod tímto textem.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) je možné zasílat do 15. 2. 2021.

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat pouze zasláním všech potřebných dokumentů do datové schránky s následujícím označením:

K rukám: odbor 25

Předmět zprávy: Obec přátelská rodině a seniorům 2021 – název obce.

Současně je žadatel povinen informovat vyhlašovatele o podání žádosti prostřednictvím e-mailu na adresu soutez@mpsv.cz.

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Jana Oltová (jana.oltova@mpsv.cz)

Oddělení metodické podpory (soutez@mpsv.cz)

Online Seminář k dotačnímu programu „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí pořádají dne 15. 12. 2020 od 9,00 – 11,30 hodin Seminář národního dotačního titulu „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“ věnovaný Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021.

Seminář proběhne online formou. Přihlášení je možné prostřednictvím e-mailu soutez@mpsv.cz do 8. 12. 2020.

Termín pro přihlášení byl prodloužen do 10. 12. 2020.

Materiály k soutěži budou zveřejněny v průběhu následujícího týdne.

Poslední aktualizace: 14. 1. 2022