Obec přátelská rodině a seniorům 2020

Souhrnná zpráva a vyúčtování dotace 2020

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Souhrnná zpráva o realizaci projektu na podporu rodiny/seniorů vítězné obce v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“

V souladu s „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační program soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2020 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 5. února 2021 (rozhodující je přitom datum razítka pošty).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na depozitní účet MPSV č. 6015-2229-001/0710 u ČNB (variabilní symbol je evidenční číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá z následujících částí:

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2020“

Ve spodní části této stránky jsou uveřejněny výsledky soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ a formulář „Upravený rozpočet OPR a OPS 2020“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží jen ty obce/města/městské části, kterým byla dotace přiznána. V případě, že se obec/město/městská část nestala podpořenou ve své kategorii, obdrží vyrozumění formou e-mailové zprávy.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace:

Příjemce dotace je povinen do 14. června 2020 vyplnit formulář Upravený rozpočet o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných/proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2020.

Vyplněný formulář je nutné poslat v elektronické podobě na emailovou adresu soutez@mpsv.cz a současně v listinné podobě (s razítkem a podpisem starosty/ky/primátora/ky) datovou schránkou nebo provozovatelem poštovních služeb na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha, oddělení metodické podpory.

DRUHÉ PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V SOUTĚŽI „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2020“

Vzhledem k aktuální karanténní situaci a omezenému provozu obecních a městských úřadů se termín pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ prodlužuje do 31. 3. 2020 včetně. Rozhodující je datum na razítku pošty, resp. datum v datové schránce.

Prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“

Vážení zájemci,

rádi bychom Vás tímto informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 22. 3. 2020 včetně, přičemž rozhodující je datum na razítku pošty, resp. datum v datové schránce.

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje ke dni 20. 1. 2020 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2020 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2020 pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ a II. dotační oblast „Obec přátelská seniorům“ naleznete pod tímto textem.

Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 29. 2. 2020 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů datovou schránkou nebo v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na datovém médiu na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Alžběta Zrcková (alzbeta.zrckova@mpsv.cz)
Mgr. Bc. Jana Oltová  (jana.oltova@mpsv.cz)

Poslední aktualizace: 11. 1. 2021