Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace

Přechod od ústavní péče k podpoře života osob v jejich přirozeném prostředí je vyústěním společenských změn založených na ochraně lidských práv a odrazem toho, jak se tyto změny projevují v sociálních službách. Podpora života lidí v přirozeném prostředí a transformace pobytových sociálních služeb je zakotvena v mnoha klíčových strategických dokumentech, které se dotýkají oblasti sociálních služeb.

S účinností od 1. dubna 2022 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a inspekce sociálních služeb dokument Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace (dále jen „Kritéria“) který byl vytvořen za účelem nastavení jednotných a transparentních podmínek pro realizaci projektů sloužících k transformaci sociálních služeb v České republice. Účelem Kritérií je jednoznačně stanovit a odlišit tak, co jsou a co nejsou sociální služby komunitního charakteru.

Vydaná podoba Kritérií i souvisejících příloh vychází z činnosti Konzultační skupiny k deinstitucionalizaci zřízené MPSV, jakož i ze společných jednání MPSV se zástupci krajských úřadů a velmi úzce navazuje na předchozí verze Kritérií určených pro výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), která byla schválena Evropskou komisí v roce 2012.

Kritéria obsahují vymezení některých základních pojmů souvisejících s deinstitucionalizací, stanovení podmínek pro všechny formy sociálních služeb, tj. terénní, ambulantní i pobytové služby komunitního charakteru, jako jsou např. umístění služby v lokalitě, maximální kapacita služby v jednom místě, zázemí a vybavení domácnosti, a podmínky pro transformační projekty, např. využití původních objektů ústavní služby.

Nedílnou součást Kritérií tvoří přílohy, které blíže specifikují některé podmínky stanovené v Kritériích a zároveň slouží ke zefektivnění sběru dat pro účely monitorování procesu deinstitucionalizace sociálních služeb v České republice:

  • Transformační plán – slouží k nastavení procesu transformace pobytové sociální služby, včetně popisu výchozího stavu (zařízení ústavního typu) a cílového stavu (návrh nového zajištění služeb v komunitě).
  • Studie proveditelnosti – povinná příloha k transformačnímu plánu, dodává detailní informace, včetně ekonomické proveditelnosti transformačního projektu.
  • Metodika k vyplňování transformačního plánu – pomůcka pro vyplňování transformačního plánu.
  • Další materiály k hodnocení změn v životě uživatele (Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby, návod k použití, pomůcka ve formátu snadného čtení, tabulka) – povinná součást transformačního plánu, slouží k zachycení změn v životě uživatele sociální služby, která prochází procesem transformace.

Přesto, že i do budoucna budou Kritéria využívána především v rámci nového programovacího období 2021+, a to v projektech na transformaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb realizovaných v rámci výzev IROP+ a OPZ+, lze je využít i pro další účely, jako např. v řízení o registraci sociálních služeb nebo pro nastavení priorit financování sociálních služeb či monitorování procesu deinstitucionalizace sociálních služeb v České republice. Cílovým stavem je, aby v budoucnu všechny sociální služby splňovaly podmínky stanovené v Kritériích.

Poslední aktualizace: 25. 4. 2022