Koronavirus a odpovědi na nejčastější otázky v problematice zaměstnávání občanů třetích zemí

1. Jsem cizinec a potřebuji vycestovat za prací. Smím?

V současné situaci mají občané ČR a cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR zákaz vycestovat z území ČR. Pokud přesto vycestují, nebude jim umožněn návrat do ČR.

Usnesení č. 203 k nahlédnutí, dále informace k cestování platné od 16. 3. 2020 naleznete zde, výjimky z opatření zde.

 

2. Co když mému zaměstnanci vyprší platnost jeho pobytového oprávnění na území ČR?

Cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit svoje pobytové záležitosti.

Usnesení č. 198 k nahlédnutí.

 

3. Co když mému zaměstnanci vyprší platnost povolení k zaměstnání nebo krátkodobé schengenské vízum za účelem zaměstnání v době nouzového stavu?

Platnost povolení k zaměstnání a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které bylo vydáno před nouzovým stavem a jehož platnost skončí během nouzového stavu se prodlužuje! Platnost takových oprávnění budou platná ještě 60 dní po skončení nouzového stavu. PODMÍNKOU je sjednání prodloužení pracovně-právního vztahu (pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti) se stejnými podmínkami jako smlouva předchozí, aby cizinec byl nadále účastníkem systému veřejného zdravotního a sociálního pojištění.

Usnesení č. 280 a č. 248 k nahlédnutí.

 

4. Co dělat, když k uzavření pracovně-právního vztahu (pracovní smlouvy) potřebuje zaměstnanec zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti nebo musí podstoupit periodickou lékařskou prohlídku?

Zdravotní průkaz a zdravotní způsobilost lze nahradit čestným prohlášením.

Periodické lékařské prohlídky není potřeba provádět.

Usnesení č. 280 k nahlédnutí.

 

5. Jaké zaměstnání umožňuje překročit hranice a jaké jsou podmínky?

Aktualizované informace o možném překročení hranic jsou na stránkách Ministerstva vnitra. Výjimky, pro které neplatí zákaz vstupu na území ČR ani zákaz vycestování z ČR naleznete zde.

 

6. Jsem cizinec a potřebuji změnit zaměstnavatele. Mohu?

Ano. Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu, můžete od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po
6 měsících od převzetí své první zaměstnanecké karty. Změnu jste nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra (poštou viz. bod 12) dle zákonem stanovených podmínek.

Změnu lze realizovat pouze na volné pracovní místo evidované v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, není-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. Úřad práce ČR po dobu nouzového stavu zajistí urychlené zveřejnění volného pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké/modré karty. Hlášenky volných pracovních míst vyplněné standardním způsobem můžete Úřadu práce ČR zasílat e-mailem, poštou nebo datovou schránkou.

Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí změnu oznámit nejpozději v den nástupu do nové práce (viz bod 8.). Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod.). Výše uvedené platí i pro držitele modré karty, pro které naleznete oznámení zde.

Informace o nových povinnostech a informace pro cizince – prevence rozšíření COVID-19 naleznete zde.

Zaměstnavatele můžete změnit, i pokud jste držitelem povolení k zaměstnání. Předpokladem je obdržení nového povolení k zaměstnání. Informace o postupu cizince žádajícího o vydání povolení k zaměstnání naleznete zde. Tiskopis žádosti o vydání nebo povolení k zaměstnání naleznete zde. Nové povolení k zaměstnání je potřeba, i pokud budete vykonávat jiný druh práce, či se změní místo výkonu práce.

Usnesení č. 267 k nahlédnutí zde.

 

7. Od kdy můžu začít pracovat, když jsem změnil zaměstnavatele?

Držitel platné zaměstnanecké karty, který v době nouzového stavu změní zaměstnavatele, může Ministerstvu vnitra podat oznámení o této změně nejpozději
v den nástupu do nové práce, pokud jeho budoucí zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá. K oznámení změny je třeba doložit vyjádření budoucího zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření. Zákonné podmínky pro realizaci oznámené změny se považují za splněné ke dni oznámení. Ministerstvo nebude o jejich splnění zasílat sdělení oznamovateli ani jeho budoucímu zaměstnavateli. Držitel modré karty je ve výše uvedeném případě oprávněn měnit zaměstnání stejným způsobem.

 

8. Jako zaměstnavatel jsem nucen ukončit/neprodloužit pracovně-právní vztah cizince kvůli ekonomickým dopadům? Jak se postavit k této zodpovědnosti.

Zaměstnavatelé držitelů zaměstnaneckých karet, kteří jsou nuceni ukončit nebo neprodloužit pracovněprávní vztah cizince kvůli ekonomickým dopadům korona-virové epidemie, jsou vyzváni, aby cizincům pomohli s registrací statusu zájemce o zaměstnání na internetových stránkách MPSV. V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat libovolnou (nejlépe však místně příslušnou) pobočku Úřadu práce ČR. Vůči zaměstnavatelům, kteří v době nouzového stavu nepomáhají cizincům, které propouštějí, neposkytují zahraničním zaměstnancům stejné zacházení jako českým nebo zneužívají zranitelného postavení zahraničních pracovníků, bude možno použít sankci spočívající v budoucím omezení jejich účasti ve vládou schválených migračních programech.

 

9. Musím vše vyřizovat osobně?

Nemusíte. Osobní vyřizování žádosti není zapotřebí!

Po dobu trvání nouzového stavu lze všechny žádosti týkající se zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance (vydávání nových pobytových oprávnění, prodlužování jejich platnosti i změny účelu pobytu na zaměstnání) podávat poštou nebo zasílat do datové schránky Ministerstva vnitra. Z důvodu nutnosti úhrady správního poplatku za přijetí žádosti ve formě kolkové známky ministerstvo doporučuje zasílání poštou.

Stejným způsobem lze postupovat i při podávání žádostí o vydání povolení k zaměstnání. Žádosti zasílejte nejlépe poštou spolu s přiložením kolkové známky na místně příslušnou pobočku Úřadu práce ČR. Nicméně v současné době Vám NEDOPORUČUJEME podávat žádosti o vydání povolení k zaměstnání, pokud cizinec dosud pobývá v zahraničí a na základě tohoto povolení k zaměstnání si hodlá teprve podat žádost o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí (např. o krátkodobé (schengenské) vízum, a to z toho důvodu, že po dobu platnosti nouzového stavu je zastaveno přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky, dále jsou zastavena řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto a jsou přerušena všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech ČR (usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 12. 3. 2020). Zjednodušeně řečeno povolení k zaměstnání by za splnění zákonných podmínek bylo cizinci vydáno, nicméně by marně plynula doba jeho platnosti, jelikož cizinec v současné době nemůže na zastupitelském úřadě ČR podat žádnou žádost
o pobytové oprávnění.

Žádosti týkající se zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, které Ministerstvo vnitra v době nouzového stavu obdrží poštou nebo prostřednictvím datové schránky, budou přijaty a posouzeny jako by byly podány osobně, pokud zákon tuto formu podání vyžaduje.

 

10. Jak se dozvím, že mi byla vydáno pracovní oprávnění? Zasílá Ministerstvo písemná rozhodnutí poštou?

Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance bude Ministerstvo vnitra po dobu nouzového stavu na žádost cizinců nebo jejich zmocněných zástupců rozesílat poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Spolu s potvrzením namísto biometrického průkazu současně zašle i písemné rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, které může po dobu nouzového stavu nahradit biometrický průkaz.

Rozhodnutí o vydání povolení lze také žadateli/zmocněnému zástupci zaslat poštou. Pro více informací o tomto postupu kontaktujete místně příslušnou pobočku Úřadu práce ČR.

 

11. Kdy je potřeba se dostavit na odebírání biometrických údajů?

Tato povinnost se týká pouze „nových“ cizinců! Biometrické průkazy zaměstnanecké karty, modré karty a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jsou po dobu nouzového stavu vydávány a biometrické údaje jsou pro účely jejich zhotovení odebírány pouze občanům třetích států, kteří nově vstoupili na území ČR a dosud držiteli biometrického průkazu nejsou. Odebírání biometrických údajů a vydávání biometrických průkazů ostatním občanům třetích států se po dobu nouzového stavu neprovádí.

 

12. Slyšel jsem, že jako zaměstnavatel mám zodpovědnost za své zaměstnance a rovné zacházení. Co to znamená?

Především v době nouzového stavu musí zaměstnavatel v případech jako je nařízení karantény jeho zaměstnanci, pracovní neschopnost zaměstnance, nutná péče zaměstnance o dítě, dočasné nepřidělování práce zaměstnanci, dočasného omezení nebo uzavření provozu nebo nařízení výkonu práce z domova poskytovat svým zahraničním zaměstnancům stejné zacházení jako zaměstnancům českým, a to z důvodu, že obecně na pracovně právní vztahy uzavřené na území ČR se vztahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce bez rozdílu.

 

13. Mám jako zaměstnavatel nárok na příspěvek na náhradu mzdy nebo platu během karantény?

Ano, máte nárok na příspěvek díky Cílenému programu podpory zaměstnanosti v režimu A, B, C, D nebo E. V případě zmíněných režimů se obraťte na Úřad práce.