Izolačka

Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je co nejvíce zamezit šíření virového onemocnění COVID 19. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů. Aktuálně byl návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě schválen oběma komorami Parlamentu ČR, je podepsán prezidentem ČR Milošem Zemanem a nabyl účinnosti publikováním ve Sbírce zákonů (23. 12. 2021) pod č. 518/2021 Sb.

VÝPOČET PŘÍSPĚVKU

Kalkulačku, která slouží zaměstnancům i zaměstnavatelům pro orientační výpočet náhrady mzdy/platu a příspěvku při nařízené karanténě, najdete ZDE (59.57 kB). Stačí v ní vyplnit bílá políčka. Kalkulačka je připravena tak, aby pokryla celé období účinnosti zákona, tedy měsíce prosinec 2021, jakož i leden a únor 2022. U názvů měsíce si při najetí na příslušné políčko můžete vybrat ten, ve kterém jste byli v karanténě nebo izolaci.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Postupy lékařů a zaměstnavatelů k mimořádnému příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačce) naleznete ZDE

Kdy Izolačka platí?

Izolačka je účinná ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů a nárok na příspěvek bude trvat nejdéle do 28.2.2022. Podle přechodného ustanovení zákona č. 518/2021 Sb. izolačka přísluší i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti zákona, pokud byla karanténa nařízena po 30. listopadu 2021, a pokud tato karanténa ještě trvala v den nabytí účinnosti zákona, tj. 23. 12. 2021.

Pro koho Izolačka platí

Pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) v období účinnosti zákona a kteří mají v době prvních 14 kalendářních dnů karantény/izolace nárok na náhradu mzdy, platu odměny z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, platu ve snížené výši nebo odměny ve snížené výši.

Jaká je výše izolačky?

Příspěvek při karanténě/izolaci náleží ve výši až 370 Kč za kalendářní den a poskytuje se vedle náhrady mzdy, platu, odměny z dohody, sníženého platu, snížené odměny v době prvních 14 dnů trvání této sociální události (dále jen „náhrada mzdy“).  Součet náhrady mzdy a příspěvku nesmí však přesáhnout 90 % průměrného výdělku zaměstnance za počet neodpracovaných hodin.

Musí si zaměstnanec o Izolačku požádat?

Ne, dostane ji automaticky. Musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci. Zaměstnavatele informuje o nařízení karantény nebo izolace Česká správa sociálního zabezpečení přeposláním eNeschopenky na které je uvedena„karanténa nebo izolace. Izolačku pak obdrží zaměstnanec v následující výplatě.

Co musí dělat zaměstnavatel?

Zaměstnavatel nemusí žádat o refundaci vyplacené Izolačky, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální pojištění. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Informace o počátku i následném ukončení karantény nebo izolace u svého zaměstnance získá zaměstnavatel v řádu několika hodin prostřednictvím systému eNeschopenky.

Bude Izolačka podléhat exekuci?

Nebude, ani soudnímu výkonu rozhodnutí, a ani se nebude započítávat do příjmu pro dávky.

Jak se bude karanténa či izolace kontrolovat?

Dodržování nařízené karantény či izolace budou provádět orgány hygieny, které mohou při nedodržení podmínek ukládat i pokuty.

Od 30.11. jsem v pracovní neschopnosti pro příznaky Covid-19. Dne 2.12. mi vyšel pozitivní test a byla mi nařízena 14 dnů izolace. Za které dny mám nárok na Izolačku?

Mimořádný příspěvek vyplácí zaměstnavatel za prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény a/nebo izolace. Potvrzení o nařízení karantény (izolace) vydávají orgány ochrany veřejného zdraví a ošetřující lékaři. Nařízení karantény a izolace se potvrzuje na elektronicky zasílaném tiskopise eNeschopenka. Jestliže na tomto tiskopise je uvedeno slovo „karanténa“ nebo „izolace“ v rubrice „Druh vykonávané práce (profese)“ nebo aspoň na tomto tiskopise uvede takovou diagnózu, z níž je zřejmé, že při tomto onemocnění musela být nařízena izolace, považuje se tato eNeschopenka za potvrzení nařízení karantény nebo izolace.

V tomto případě mohly nastat 2 situace:

  1. Již dne 30. 11. 2021 vyhodnotil lékař onemocnění jako covidové, rozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) s covidovou diagnózou. Zároveň byl povinen nařídit izolaci. Nárok na mimořádný příspěvek nevzniká, protože izolace nebyla nařízena po 30. 11.
  2. Dne 30. 11. nevyhodnotil lékař příznaky onemocnění za tak vážné, aby uznal dočasnou pracovní neschopnost, ani nedospěl k závěru, že by tyto příznaky mohly být následkem nákazy covidem, ale „pro jistotu“ Vás poslal na test. Dne 30. 11. nenařídil karanténu a ani nerozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Teprve od 2. 12. vydal první rozhodnutí, jímž byla uznána dočasná pracovní neschopnost. Pokud onemocnění spojené s izolací ke dni účinnosti zákona, tj. 23. 12. 2021  bude ještě trvat, nárok na mimořádný příspěvek bude od 2. 12. po dobu 14 kalendářních dnů trvání izolace, tj. do 15. 12. 2021. Znovu upozorňujeme, že podmínkou tohoto „zpětného“ nároku na příspěvek je skutečnost, že toto onemocnění s izolací musí trvat ještě i v den nabytí účinnosti zákona – tedy 23. 12. 2021.

Mimořádný příspěvek vyplácí vždy zaměstnavatel spolu s náhradou mzdy/platu/odměny z dohody.

Pracovní doba rozvržena na pondělí až pátek, činí 8 hodin denně. Průměrný hodinový výdělek činí 100 Kč. Jak se stanoví výše příspěvku?

Průměrný výdělek za tento den činí 100 Kč x 8 hodin, tj. 800 Kč. 90 % průměrného výdělku za tento den činí 720 Kč, to je maximální denní limit pro součet náhrady mzdy a příspěvku v karanténě.

Náhrada mzdy za tento den činí 432 Kč, tj. 90 % z 800 Kč je 720 Kč a 60 % z této částky je 432 Kč.

Součet příspěvku a náhrady mzdy nesmí být vyšší než 90 % průměrného výdělku.

Příspěvek v tomto případě činí jen 288 Kč, protože 288 Kč + 432 Kč (náhrada mzdy) = 720 Kč (90 % průměrného výdělku).

PŘÍKLADY IZOLAČKY

  1. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 11 dní od 20. 11. do 30. 11. 2021.

    V tomto případězaměstnanec nebude mít nárok na příspěvek, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 12. 2021.
  2. Zaměstnanci byla nařízena izolace od 14. 12. 2021 do 27. 12. 2021.

V tomto případě bude nárok na příspěvek příslušet, neboť zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů  23. 12. 2021, izolace byla nařízena sice přede dnem účinnosti, avšak po 30. 11. 2021 a v den nabytí účinnosti zákona ještě trvala, a proto se uplatní přechodné ustanovení předmětného zákona.

 

Poslední aktualizace: 20. 6. 2023