Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2002

Základní informace o I. novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 198/2002 Sb.)

Dne 22.března 2002 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o dobrovolnické službě") - Senát se návrhem zákona nezabýval a proto se po uplynutí stanovené lhůty považuje za Senátem schválený. Tento zákon upravuje problematiku tzv. "dobrovolníků" a výkonu "dobrovolnické služby". S tím souvisí i otázka účasti na důchodovém pojištění v těchto případech.

Část třetí § 13 zákona o dobrovolnické službě, obsahuje novelu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o důchodovém pojištění"), a to:

 • bod 1.
  § 6 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění se doplňuje písm. d). Změna spočívá v tom, že se rozšiřují kvalifikované důvody pro dobrovolnou účast osob na důchodovém pojištění. Dobrovolného důchodového pojištění mohou být nově účastny také osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění a účast na pojištění se týká doby jejich výkonu dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zákona o dobrovolnické službě; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem.
 • bod 2.
  Mění se ustanovení § 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění v tom smyslu, že dobrovolná účasti na důchodovém pojištění již nebude, na rozdíl od dosavadního stavu, podmíněna předchozím získáním aspoň jednoho roku "povinného pojištění".
 • bod 3.
  V ustanovení § 107 se zrušuje odstavec 4 zákona o důchodovém pojištění, který zmocňuje vládu nařízením stanovit, že pro účast některých skupin osob na dobrovolném důchodovém pojištění se považuje podmínka trvání doby "povinného" pojištění aspoň rok za splněnou (po shora uvedené úpravě § 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění totiž ztrácí dosavadní ustanovení § 107 odst. 4 smysl).

Novela zákona o důchodovém pojištění (stejně jako zákon o dobrovolnické službě) nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2003.

Základní informace o II. novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 263/2002 Sb.)

Dne 3. května 2002 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona č. 263/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - Senát se návrhem zákona nezabýval a proto se po uplynutí stanovené lhůty považuje za Senátem schválený. Tato novela zákona o důchodovém pojištění nově upravuje problematiku účasti na důchodovém pojištění v některých případech, kdy za zaměstnance jeho zaměstnavatel neodvedl pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ačkoliv byl povinen toto pojistné odvést.

Novela zákona o důchodovém pojištění doplněním dosavadního znění ustanovení § 11 odst. 2 řeší situace, kdy za osobu, která je v pracovněprávní vztahu k obchodní společnosti, neodvádí tato obchodní společnost jako její zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jestliže je tato osoba současně společníkem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady této obchodní společnosti. Řešení spočívá v tom, že se v těchto případech podmínka zaplacení pojistného nepovažuje za splněnou.

Novela zákona o důchodovém pojištění nabyla účinnosti dnem 1.července 2003.

Základní informace o III. novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 264/2002 Sb.)

Dne 3. května 2002 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona č. 264/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů - rovněž v tomto případě se Senát návrhem zákona nezabýval a proto se po uplynutí stanovené lhůty považuje za Senátem schválený. Tento zákon upravuje problematiku zvyšování důchodů.

Nové znění § 67 zákona o důchodovém pojištění zakotvuje tyto základní principy zvyšování důchodů:

 • Vyplácené důchody se zvyšují pravidelně každý rok v lednu; odchylně se postupuje pouze při velmi nízké inflaci (zvýšení by činilo méně než 2%) a při vysoké inflaci (přes 10%).
 • Zvýšení důchodu se stanoví tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo nejméně 100% růstu cen a dále též nejméně jednu třetinu růstu reálné mzdy. Konkrétní výši zvýšení stanoví vláda nařízením, přičemž zvýšení může být vyšší než uvedené zvýšení stanovené zákonem jako minimální.
 • Období pro zjišťování růstu cen a reálných mezd jsou stanovena tak, aby o zvýšení důchodů mohlo být rozhodováno na základě statisticky zjištěných skutečností při respektování doby potřebné pro schválení a přípravu zvýšení. Při pravidelném zvýšení od ledna je proto zjišťován růst úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem v období dvanácti měsíců do července předcházejícího zvýšení důchodů. Pro zjišťování růstu reálných mezd je rozhodný kalendářní rok o dva roky předcházející roku zvýšení důchodů.
 • V mimořádném termínu se důchody zvýší, pokud růst cen ve sledovaném období dosáhl aspoň 10%; o takovém zvýšení rozhodne vláda do 50 dnů ode dne splnění této podmínky.

Novela zákona o důchodovém pojištění nabyla účinnosti dnem 1. července 2002.

Nařízení vlády č. 438/2002 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2003)

Podle tohoto nařízení vlády se důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí

 • přiznané před 1.lednem 1996 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2002 tak, že procentní výměra důchodu se zvýší o 4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje;
 • přiznané od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2002 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2002 tak, že procentní výměra důchodu se zvýší o 3,8 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje;

Nařízení vlády č. 439/2002 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2003)

Tímto nařízením vlády byl stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2001 ve výši 14 640 Kč.

Dále byly tímto nařízením upraveny částky pro stanovení výpočtového základu (hranice redukcí osobního vyměřovacího základu) takto:

 • částka 7 100 Kč se zvyšuje na 7 400 Kč,
 • částka 16 800 Kč se zvyšuje na 17 900 Kč.

Takto upravené prvky konstrukce výpočtu důchodu se použití v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2003.

Nařízení vlády č. 489/2002 Sb.

(účinnost dnem 1.1.2003)

Tímto nařízením vlády byla stanovena výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001, a to ve výši 1,0693.

Tento přepočítací koeficient se použije v případě důchodů přiznávaných ode dne spadajícího do roku 2003.