Dotační řízení pro rok 2019

Vyhlášení dotačního řízení o poskytnutí neinvestičního transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na rok 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“, „poskytovatel“) vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV-2018/241168-231) (dále „výzva“) k předkládání žádostí o dotaci – transferu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) pro rok 2019.

Dotace dle této výzvy je poskytována na základě ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“), a v souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a to pod účelovým znakem 13307.

1. Věcné zaměření dotačního titulu

Cílem dotačního titulu je zajistit finanční prostředky pro kraje a hl. m. Prahu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP podle § 42g a násl. zákona o SPOD.

2. Okruh oprávněných žadatelů

Žádost o dotaci může podat pouze kraj, jehož postavení je upraveno zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a hlavní město Praha, jehož postavení je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále též „žadatel“).

3. Podmínky dotačního řízení

3.1 Žádost o dotaci

Žádost o dotaci se podává na rok 2019 a musí splňovat podmínky stanovené Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování neinvestičního transferu ze státního rozpočtu („dotace“) krajům a hl. m. Praze na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2019 (dále jen „Metodika“), která je přílohou dotační výzvy, a musí být podána v souladu s ustanoveními § 14 zákona o rozpočtových pravidlech.

  1. název dotačního řízení,
  2. identifikační údaje žadatele (název, adresa sídla, IČ, číslo bankovního účtu a označení banky, u které je účet veden, jméno a podpis statutárního zástupce žadatele nebo osoby jednající na základě plné moci),
  3. identifikační údaje poskytovatele dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2),
  4. požadovanou částku,
  5. účel dotace, na který chce žadatel dotaci použít,
  6. lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo (1. 1. 2019 - 31. 12. 2019),
  7. informace podle § 14 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech,
  8. identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
  9. povinné přílohy žádosti o dotaci

Žádost bude podána na formuláři, který je přílohou této výzvy a který je upraven tak, aby obsahoval údaje v souladu s požadavky § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. V žádosti o dotaci je nutné vyplnit všechny povinné údaje:

Požadovanou částku dotace v žádosti o dotaci žadatel vyčíslí jako celkový předpokládaný objem prostředků potřebný k zajištění podporované činnosti v roce 2019 (viz část II Metodiky).

3.2 Žádost o navýšení dotace

Jestliže příjemce dotace z průběžného čerpání přiznané dotace během roku 2019 zjistí, že výše poskytnutých prostředků na základě žádosti o dotaci podané podle bodu 3.1 a vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace není pro rok 2019 dostačující k zajištění účelu podle části II Metodiky, je oprávněn podat v termínu trvání dotační výzvy, tedy do 31. října 2019, žádost o navýšení dotace.

V žádosti o navýšení dotace příjemce dotace uvede částku, o kterou žádá pro rok 2019 navýšit již poskytnutou dotaci, a zdůvodnění požadovaného navýšení, které bude založeno zejména na vyčíslení čerpání dotace již poskytnuté na rok 2019 na stanovený účel.

Editovatelný formulář žádosti o navýšení dotace je přílohou dotační výzvy.

3.3 Lhůta pro podání žádostí a způsob podání žádostí

Výzva pro podávání žádostí o dotaci je vyhlášena jako průběžná pro období od zveřejnění výzvy pro rok 2019 na internetových stránkách MPSV do 31. října 2019.

Žádost o poskytnutí dotace a žádost o navýšení dotace se podává pouze prostřednictvím datové schránky a bude opatřena podpisem statutárního zástupce nebo osobu, která jménem žadatele jedná na základě udělené plné moci.

Odesílaná datová zpráva bude označena „Dotace SP ZDVOP 2019 (ÚZ13307)“.

ID datové schránky MPSV je: sc9aavg

3.4 Kontrola žádosti a odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti

Příslušný útvar MPSV provede kontrolu žádosti o dotaci a žádosti o navýšení dotace, pokud tato žádost byla MPSV doručena ve stanovené lhůtě, a to z hlediska dodržení formálních náležitostí, úplnosti žádosti a věcného obsahu žádosti. Při zjištění nedostatků v žádosti vyzve poskytovatel žadatele dle § 14k zákona o rozpočtových pravidlech, aby nedostatky v přiměřené době, která bude činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, odstranil.

V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebude žadatel moci dodržet, může před jejím uplynutím požádat o její prodloužení.

Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.

Poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno. Vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost

Pokud je žádost poskytovateli předložena po lhůtě pro předkládání žádostí nebo žádost není kompletní, tj. chybí některý z povinných údajů, aniž by absence byla řádně odůvodněna a nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, poskytovatel řízení zastaví.

3.5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

O přiznání dotace a její výši na rok 2019 rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního titulu a účelu, na který je poskytována, stanoví výši poskytnuté dotace, lhůtu pro čerpání dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta. Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace je přílohou Metodiky pro rok 2019.

Na základě předložené žádosti o navýšení dotace může poskytovatel rozhodnout o navýšení dotace. V takovém případě vydá poskytovatel písemný dodatek k rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým se poskytovaná částka dotace pro rok 2019 navýší. Před vydáním dodatku k rozhodnutí, kterým se mění přiznaná částka dotace, je poskytovatel oprávněn vyzvat příjemce dotace k doložení dalších podkladů k posouzení přiměřenosti požadované částky navýšení.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a případný dodatek k rozhodnutí o poskytnutí dotace budou příjemci dotace zaslány ve formě datové zprávy.

4. Upozornění pro žadatele

Komunikace s žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení prostřednictvím emailu, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci kontaktních e-mailových adres uvedených v žádostech.

5. Podávání informací

Informace o dotačním řízení podává Ing. Lukáš Puč a Ing. Zdenka Kainarová na adresách lukas.puc@mpsv.cz a frantisek.dolsky@mpsv.cz, tel. +420 221 923 001, +420 221 922 643

Přílohy

Poslední aktualizace: 16. 10. 2019