Dotační řízení pro rok 2013

Hlášení změn a úpravy rozpočtů

V případě změny základních identifikačních údajů organizace jsou žadatelé povinni hlásit změny prostřednictvím aplikace OKslužby-rodina, na kartě žádosti naleznete tlačítko „hlášení změn“ (název organizace, sídlo, IČ, statutární zástupce – adresát rozhodnutí, bankovní účet apod). V případě, že se jedná o informace, které nelze nahlásit touto formou, například změna stanov či informace o obdržení dotace z jiných státních zdrojů, je zapotřebí je nahlásit dopisem v listinné podobě adresovaným na Odbor rodiny a ochrany práv dětí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

Další změny rozpočtu jsou možné pouze po předchozím schválení odborem rodiny a ochrany práv dětí. Příjemce dotace zašle písemnou žádost v listinné podobě poštou. V žádosti popíše, jaké změny chce v rozpočtu realizovat, změnu řádně zdůvodní a uvede také, o jakou částku se jedná a na kterých položkách dojde ke změnám.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na rodina@mpsv.cz.