Dávky

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Jak komunikovat s Úřadem práce ČR? 

ÚP ČR nadále upřednostňuje elektronickou komunikaci

Lidé mohou i po skončení nouzového stavu komunikovat s Úřadem práce ČR elektronicky. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR tak není vždy nutná. Od 18. 5. 2020 už ale ÚP ČR postupuje bez určitých zjednodušení, která trvala v době nouzové stavu. V praxi to znamená, že pokud klient zašle žádost o některou z nepojistných sociálních dávek, podporu nebo další podklady bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné takové podání písemně nebo ústně potvrdit, a to do 5 dnů od odeslání e-mailu.

Potvrzení může proběhnout dvěma způsoby – buď mohou klienti své elektronické podání vytisknout, podepsat a zaslat ÚP ČR poštou, nebo jej potvrdí do protokolu o ústním jednání. V případě vážných důvodů (např. zdravotní stav) může ÚP ČR zmeškání tohoto úkonu dočasně prominout, což je vázáno na požádání ze strany klienta. Další možností, jak podat žádosti elektronicky je využití datové schránky a e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem. Formuláře a další dokumenty je možné poslat také poštou nebo je odevzdat během úředních hodin a za dodržení bezpečnostních opatření na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

V současné době jsou úřední hodiny ÚP ČR v pondělí a ve středu v době od 8 – 17.00 hodin. Doporučujeme klientům, aby si v případě potřeby osobního jednání dojednali prostřednictvím e-mailu nebo telefonu termín dopředu. Případný vstup do budov ÚP ČR je veřejnosti povolen pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest a platí to i tehdy, když klient bude chtít odevzdat žádosti a další podklady na podatelně.

Můžete také využít telefon, e-mail, datovou schránku, poštovní služby apod. 

Nezapomínejte prosím na žádostech či jiných dokumentech předávaných ÚP ČR uvádět Vaše kontaktní údaje – telefon, e-mail apod., aby Vás zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli v případě potřeby kontaktovat. V neposlední řadě je nutné formuláře podepsat. Pokud podklady zašlete e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné takové podání písemně nebo ústně potvrdit, a to do 5 dnů od odeslání e-mailu.

Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele nebo příjemce dávky, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily nebo dopisy obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje.

Osobní jednání jsou minimalizována, jsou samozřejmě možná po předchozím objednání. 

Další praktické informace jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce České republiky a také na Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

K dispozici je i Call centrum Úřadu práce ČR. Call centrum Úřadu práce ČR má bezplatnou linku 800 77 99 00. Jeho operátoři jsou tazatelům k dispozici denně, následovně:

• v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin
• v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin
• v pátek od 8 do 13 hodin.

Dotazy je možné posílat také elektronickou cestou na email kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. K dotazům k rodičovskému příspěvku lze využít email rodicak@uradprace.cz. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. S konkrétními záležitostmi je třeba se obrátit na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.
 

Jsem příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo mám navýšený příspěvek na péči o 2000 Kč, musím něco dokládat?

Bylo schváleno mimořádné opatření (změna zákona), že pokud jste příjemce uvedených dávek, nemusíte dokládat a nepředložíte Úřadu práce ČR příjmy nebo uhrazené náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí (leden, únor, březen) a poskytnou se Vám tyto dávky ve stejné výši i za následující kalendářní čtvrtletí (duben, květen, červen) automaticky.

Doložit potřebné skutečnosti (příjem, uhrazené náklady na bydlení apod.) u výše uvedených dávek je možné (lze „na dálku“). Pokud Úřadu práce ČR nějakou skutečnost doložíte později (např. se Vám snížil příjem nebo zvýšily náklady na bydlení v prvním čtvrtletí 2020), upraví Úřad práce ČR výši dávky v měsíci, kdy se o ní dozvěděl.

Navržené mimořádné opatření nijak nemění možnost o tyto dávky požádat v případě, že jste některou z dávek v březnu letošního roku nepobírali.
 

Pobírám příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení - musím něco dokládat? 

Jako příjemce příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení máte podle zákona povinnost písemně hlásit změny, které mají vliv na nárok a výši těchto dávek, a to do 8 dní ode dne, kdy ke změně došlo. Změny lze Úřadu práce ČR hlásit několika způsoby jak je uvedeno výše, nebo lze podklady vhodit do schránky, která je umístěna u Úřadu práce ČR. Jestliže Úřadu práce ČR žádné změny nenahlásíte, má se za to, že k žádným změnám nedošlo, a Úřad práce ČR bude nadále dávky vyplácet ve stejné výši, jako předchozí měsíc. Bude-li prokázáno v následujících měsících, že ke změnám rozhodných skutečností pro nárok na dávku a její výši došlo a vy jste je nenahlásil, je pak Úřad práce ČR oprávněn rozhodnout o přeplatku či doplatku na dávce.
 

Poklesl mi příjem a mám problémy s úhradou nákladů na bydlení nebo běžných věcí každodenní potřeby.

Na náhlý pokles příjmu se reaguje v dávkách pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení. Pokud Vám poklesl příjem pod životní minimum anebo Vám po uhrazení přiměřených nákladů na bydlení (zhodnocují se náklady na bydlení v místě obvyklé) nezbyde částka životního minima, mohl byste mít na tyto dávky nárok. Částky životního minima lze nalézt na webovém portále Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.

Pokud na příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení nedosáhnete a Vaše sociální a majetkové poměry Vám neumožňují překonat nepříznivou situaci, můžete na Úřadu práce ČR požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Tato dávka je fakultativní, tj. není na ni nárok, ale Úřad práce ČR Vaši situaci v této nelehké době pečlivě posoudí, Vaší žádostí se bude pozorně zabývat a rozhodne co nejdříve (v rámci jeho kapacit, bude-li mít všechny potřebné podklady; buďte prosím maximálně součinní). Pro mimořádnou okamžitou pomoc nemusí mít Vaše domácnost příjmy pod životní minimum. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta i při příjmu vyšším než životní minimum, pokud máte i tak problém se zabezpečením základních životních potřeb (úhrada bydlení, živobytí, nebo Vám vznikly jiné neočekávané nutné výdaje, které nemůžete nyní uhradit). Mimořádnou okamžitou pomoc nelze poskytnout na úhradu léků, dluhů, exekucí či jiných pohledávek. 

Další informace a podmínky nároku ohledně dávek pomoci v hmotné nouzi naleznete na webových stránkách ZDE a formuláře jejich žádostí a povinných příloh naleznete na webových stránkách ZDE. 

Dále lze v závislosti na Vaší příjmové situaci požádat na Úřadu práce ČR o další nepojistné sociální dávky ze systému státní sociální podpory.

Je-li v rodině nezaopatřené dítě, lze uplatnit žádost o přídavek na dítě, který je závislý na příjmu rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí (zkoumá se příjem za březen, únor a leden). Tento příjem nesmí být v průměru vyšší než 2,7 násobek životního minima rodiny.

S náklady na bydlení může osobám bydlícím v nájemním nebo vlastním bytě pomoci příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení vychází z příjmů a nákladů na bydlení také za předcházející kalendářní čtvrtletí (zkoumají se uhrazené náklady na bydlení a příjem za březen, únor a leden). Nárok na něj vzniká, jsou-li stanovené náklady na bydlení vyšší než 30% (v Praze 35%) příjmů. Pokles příjmů v měsíci březnu se může projevit v těchto dávkách tedy až ve výplatě ve 3. čtvrtletí (tj. v červenci, srpnu a září).

Další informace a podmínky nároku ohledně dávek státní sociální podpory naleznete na webových stránkách ZDE a formuláře jejich žádostí a povinných příloh naleznete na webových stránkách ZDE.

Pokud v době podání žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory podnikáte, jste tedy OSVČ, a nepřerušil jste živnost, započítává se Vám měsíční průměr příjmů z podnikání za rok 2018, nejméně u OSVČ na hlavní činnost v částce 15 900 Kč. V tomto případě Vám spíše vznikne nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory, jestli je ve Vaší rodině více členů. Pokud jste pozastavili Vaší podnikatelskou činnost v období, za které se zjišťuje příjem, fiktivní příjem se Vám započítávat nebude za měsíce, kdy jste nepodnikal.

Nicméně, i zde platí, že pokud Vám Vaše sociální a majetkové poměry neumožňují překonat nepříznivou situaci, ve které jste v důsledku opatření v souvislosti s koronavirem ocitli, můžete na Úřadu práce ČR požádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

Jestli jste přerušil svoji živnostenskou činnost a evidoval jste se na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, ta se pro dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) započítává pouze ve výši 80 %. Pro dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě) se podpora v nezaměstnanosti započítává celá.

Aby šlo vše co nejrychleji vyřídit, sledujte prosím webové stránky ministerstva a Úřadu práce ČR, kde naleznete mj. i formuláře žádostí o dávky a informace o přílohách, abyste věděli, co po vás Úřad práce ČR bude požadovat.
 

Pracuji v zahraničí, nyní tam nemohu, mám nárok na nějaké dávky? 

V případě tzv. rodinných dávek, tedy přídavku na dítě a rodičovského příspěvku platí, že tím, kdo dávku vyplácí, je stát, ve kterém pracujete a odvádíte pojištění. Tak např. žena pracující v Německu s trvalým pobytem v ČR si uplatní žádost o přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek v Německu. Nicméně platí, že žádost je možné podat i ve státě bydliště, tj. v ČR. ČR, stát, který není příslušný k výplatě, poté žádost (elektronickou cestou) předá státu příslušnému, který dávku vyplatí. V ostatních případech (např. v situaci, kdy byla pracovní smlouva v zahraničí ukončena) jsou „pendleři“ oprávněni požádat o dávky v ČR.

U dávek, které nepodléhají aplikaci koordinačních právních předpisů Evropské unie, tzn. u příspěvku na bydlení a dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), musíte splnit podmínku bydliště na území ČR a trvalého pobytu na území ČR. Na dávky nevzniká nárok automaticky. Žadatel musí splnit zákonem dané podmínky, které lze nalézt na webových stránkách ZDE a ZDE.

Jestliže nemáte žádný oficiální status osoby přihlášené k určitému typu pobytu v ČR, je možné Vám od Úřadu práce ČR poskytnout pouze mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví. Výše této mimořádné okamžité pomoci se stanoví k doplnění příjmu do výše existenčního minima.

Podrobné návody na postupy v konkrétních situacích nebo na řešení konkrétních problémů je možné získat od EURES poradců. Lidé vracející se z ciziny, včetně „pendlerů“, se na ně mohou obracet s dotazy k nepojistným sociálním dávkám a i k oblasti zaměstnanosti. Kontakty na jednotlivé EURES poradce jsou k dispozici ZDE.
 

Pobírám příspěvek na mobilitu, mám něco dokládat? 

Pokud příspěvek na mobilitu pobíráte, nic se pro Vás nemění. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučení, aby po dobu nouzového stavu a omezujících opatření byla podmínka opakované dopravy za úhradu považována za splněnou. Doporučení, aby podmínka opakované dopravy za úhradu byla po dobu nouzového stavu a omezujících opatření považována za splněnou, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí i pro řízení, která probíhají (tj. byla podána žádost, ale ještě nebylo rozhodnuto).
 

Byl mi přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jsem o něj požádal. 

Jistě víte, že máte některé povinnosti i po přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a že v některých situacích Vám může vzniknout povinnost vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část. Potřebné informace naleznete např. na rozhodnutí o příspěvku na zvláštní pomůcku. Pro minimalizaci dopadů nouzového stavu a omezujících opatření na osoby, kterým byl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku, bude Úřad práce ČR uvážlivě stanovovat lhůty, ve které má být např. ode dne vyplacení příspěvku na zvláštní pomůcku použit příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení pomůcky. Osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny mají v současné době omezené možnosti pořizování pomůcek nebo jejich pořízení trvá přinejmenším delší dobu, lhůty by měly tento fakt zohlednit. Po dobu nouzového stavu a omezujících opatření bude Úřad práce ČR považovat za splněné podmínky užívání pomůcek. I v současném stavu je ale třeba ohlásit Úřadu práce ČR prodej pomůcky (lze „na dálku“).

Uvážlivé stanovování lhůt, ve kterých mají být předloženy některé dokumenty (např. u výzvy předložit alespoň dva návrhy řešení odstranění bariéry včetně ceny u žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení plošiny), bude Úřad práce ČR aplikovat také u probíhajících řízení (podaná žádost, ale dosud nebylo vydáno rozhodnutí).

Poslední aktualizace: 27. 5. 2020