Žádost o příspěvek na bydlení

Co k žádosti potřebuji?

Průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby nebo rodný list u dětí do 15 let nebo v případě, že v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení.

Doklad o výši čtvrtletního příjmu pro každou ze společně posuzovaných osob, která vyplnila, že má příjmy, příp. Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen (pokud osobou s příjmy je nezaopatřené dítě a jedná-li se o prokázání příjmu za 3. čtvrtletí daného roku).

Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky, pokud u osoby není vyplněno, že příjmy má.

Prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své potřeby společně se žadatelem, pokud u osoby není vyplněno, že společně náklady uhrazuje.

Pro trvání nároku na dávku musí každá ze společně posuzovaných osob předložit příslušný doklad do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které nárok na dávku prokazuje.

Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou, pokud některá ze společně posuzovaných osob pobírala v rozhodném období příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí a poskytovatel tohoto příjmu je rovněž společně posuzovanou osobou.

Doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti.

Doklad o výši nákladů na bydlení za byt, na který je uplatňován příspěvek na bydlení s úhradami za nájemné, služby a energie, včetně vyúčtování zálohových plateb, pokud vyúčtování spadá do kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení prokazují. Pro trvání nároku na dávku v dalších kalendářních čtvrtletích po přiznání dávky musí příjemce dávky předložit Doklad o výši nákladů na bydlení do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které nárok na dávku prokazuje.

Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte - pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let. Nezaopatřenost dítěte je nutno prokázat doložením jednoho z následujících potvrzení: Potvrzení o studiu, Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úrazPotvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku nebo Rozhodnutím o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím.

Doplňující údaje o osobách k žádosti o příspěvek na bydlení, pokud lze v domácnosti vytvořit více okruhů společně posuzovaných osob.

Pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti v případě, že žadatelem o dávku nebo některá ze společně posuzovaných osob je občan jiného státu EU a na území ČR neměl nebo neměla ke dni podání žádosti trvalý pobyt nebo mezi dnem jeho hlášení k pobytu v ČR a dnem, od něhož je požadováno přiznání dávky, neuplynulo 365 dnů.

Doklad o hlášení k pobytu na území ČR, které musí být delší než 365 dní, pokud žadatel nebo společně posuzovaná osoba není občanem ČR.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Formulářové přílohy

* Takto označené přílohy jsou povinné.

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře