Žádost o příspěvek na bydlení

Chystáte se podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Pro přihlášení si vyberte hned z několika nástrojů Identity občana jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Přes Jendu můžete také hlásit změny a dokládat čtvrtletní příjmy a náklady na bydlení.

Žádost o příspěvek na bydlení můžete podat několika způsoby:

 1. podáním ON-LINE žádosti prostřednictvím Klientské zóny Jenda,
 2. osobně nebo na podatelnu na místně příslušném kontaktní pracovišti ÚP ČR podle místa skutečného pobytu oprávněné osoby,
 3. poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště,
 4. e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště,
 5. soukromou datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště.

Další informace k podání ON-LINE žádosti najdete zde.

V případě podání prostřednictvím vyplnění PRÁZDNÉHO FORMULÁŘE PRO TISK (způsoby podání 2.-5.) potřebujete dále následující:

Průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby ve formuláři, pokud v průkazu totožnosti není rodné příjmení, rodný list

U dětí do 15 let rodný list

Pokud máte příjem, doložte Doklad o výši čtvrtletního příjmu, a to za každou osobu, která byt užívá (v bytě bydlí)

Pokud příjem nemáte (a to např. ani nemocenskou, nebo dávky v nezaměstnanosti), předložte Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky

Prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své potřeby společně se žadatelem, pokud u osoby není vyplněno, že společně náklady uhrazuje. Jedná se o osoby, které sice žijí společně v bytě se žadatelem, ale nehospodaří s ním.

Doklad o výši nákladů na bydlení, kde uvedete úhrady za nájemné, energie a další služby včetně vyúčtování zálohových plateb, pokud vyúčtování spadá do kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení prokazují. Tento doklad je nutné předložit vždy do konce prvního měsíce každého čtvrtletí.

Doklad o výživném, které je poskytováno osobou, která v bytě bydlí.

Při podání žádosti se dokládá: Nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, podnájemní smlouva, smlouva o zřízení služebnosti a příp. doklady, na základě, kterých je možné získat údaje potřebné k hodnocení standardů kvality bydlení stavby pro rekreaci a prohlášení, že vlastník stavby pro rekreaci tuto stavbu užívá k trvalému bydlení (pro období roku 2022 a 2023)

Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte – jakmile dítě dosáhne 15 let, nebo skončí povinnou školní docházku. Potvrzení se podává při podání žádosti. Pro trvání nároku na dávku následně pak vždy do 30. září daného kalendářního roku. Pokud již nebylo doloženo k žádosti o jinou dávku.

K tomu je možné využít jeden z následujících formulářů:

 • Potvrzení o studiu,
 • Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte,
 • Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz,
 • Potvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku nebo
 • Rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím.

Pokud máte manžela/ku, dítě/děti, které s Vámi byt neužívají vyplňte Doplňující údaje o osobách k žádosti o příspěvek na bydlení.

Je žadatel, nebo některá z osob, která byt užívá, cizinec?

Občan jiného členského státu EU, který nemá trvalý pobyt, nebo je na území ČR kratší dobu než jeden rok, musí předložit:

 • buď pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti nebo nemocenských dávek
 • nebo doklad o hlášení k pobytu na území ČR

Občan z tzv. třetí země, který nemá trvalý pobyt musí předložit:

 • doklad o hlášení k pobytu na území ČR, které musí být delší než 365 dnů
 • doklad o specifickém druhu pobytu (modrá karta, atd).

Povinně je třeba za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení ve druhém a čtvrtém kalendářním čtvrtletí) doložit do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí (do konce dubna a října), za každou společně posuzovanou osobu následující formuláře:

 • Doklad o výši čtvrtletního příjmu, a to za každou osobu, která byt užívá (v bytě bydlí)
 • Doklad o výši nákladů na bydlení

Nepovinně se dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za 4. a 2. kalendářní čtvrtletí (pro nárok na příspěvek na bydlení v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí), pokud žadatel o příspěvek na bydlení nabude dojmu, že se mu v tomto kalendářním čtvrtletí zvýšily náklady na bydlení, případně snížil příjem rodiny a může to mít vliv na dosažení vyšší výše příspěvku na bydlení. Nepovinně dokládané příjmy a náklady na bydlení za 4. čtvrtletí kalendářního roku je třeba Úřadu práce doložit nejpozději do 31. ledna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Nepovinně dokládané příjmy a náklady na bydlení za 2. kalendářní čtvrtletí je třeba Úřadu práce doložit nejpozději do 31. července daného kalendářního roku.