Veřejně prospěšné práce

1. Životní událost

Jsem subjekt, který vykonává svou činnost ve veřejném zájmu, chci pro tuto činnost přijmout do pracovního poměru na místo veřejně prospěšných prací uchazeče o zaměstnání a chci čerpat příspěvek na jeho náklady na mzdu.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v méně kvalifikovaných pracích při údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech vykonávaných ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí.

Příspěvek na veřejně prospěšné práce může být poskytnut v souladu s ustanovením § 112 zákona o zaměstnanosti na základě písemné žádosti žadatele-potencionálního zaměstnavatele na částečnou úhradu nákladů na mzdu nebo plat zaměstnance, kterého zaměstnavatel přijme z evidence uchazečů o zaměstnání ÚP ČR na pracovní místo, na kterém bude vykonávat činnosti v souladu s naplňováním veřejného zájmu. Budoucí zaměstnanec musí být na trhu práce obtížně umístitelný a musí splňovat kritéria projektu, pokud bude příspěvek hrazen z projektu (informace sdělí pracoviště ÚP ČR, v jehož evidenci je budoucí zaměstnanec veden).

Příspěvek je proplácen na základě písemné dohody, uzavřené s ÚP ČR. Při porušení podmínek, sjednaných v dohodě, nebude příspěvek vyplacen, popřípadě krácen, případně vznikne žadateli povinnost vrácení příspěvku nebo jeho části. Nástup zaměstnance do pracovního poměru může být uskutečněn až po uzavření dohody s ÚP ČR a schválení jeho nástupu ze strany ÚP ČR.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti žadatele-potencionálního zaměstnavatele. Základní předpoklady:

  • budoucí zaměstnanec je veden v evidenci ÚP ČR a je na lokálním trhu práce obtížně umístitelný (podrobnosti sdělí pracoviště, kde je žadatel veden v evidenci; pokud je financováno z projektu, závisí na nastavení konkrétních podmínek v jednotlivých projektech),
  • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 118 zákona o zaměstnanosti doložením
    • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
    • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
    • potvrzení zdravotních pojišťoven, kam má povinnost odvádět za své zaměstnance (a za sebe, je-li žadatelem fyzická osoba), že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
    • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí.