Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

1. Životní událost

Jsem organizace doprovázející pěstouny při výkonu pěstounské péče.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

SPVPP je neinvestičním transferem ze státního rozpočtu určeným na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem. Státní příspěvek lze tedy použít na pokrytí osobních, provozních a věcných výdajů spojených se zajištěním práv a povinností osoby pečující a osoby v evidenci, jak jsou upraveny v § 47a odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále ZSPOD), na sledování výkonu pěstounské péče podle § 47b odst. 5 ZSPOD a na poskytování poradenství podle § 4 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení ZSPOD.

4. Vznik nároku

O SPVPP žádají obecní úřady obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče podle § 47b ZSPOD nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě vydání správního rozhodnutí podle § 47b ZSPOD.