Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP

1. Životní událost

Chci přijmout do pracovního poměru osobu se zdravotním postižením (definice OZP: https://www.uradprace.cz/web/cz/definice-ozp) a potřebuji pro ni vybavit pracoviště

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Pracovním místem zřízeným pro OZP se rozumí pracovní místo, které zaměstnavatel zřídí pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody uzavřené s ÚP ČR dle ustanovení § 75 zákona o zaměstnanosti. Na nezbytné vybavení takového pracovního místa může poskytnout ÚP ČR zaměstnavateli příspěvek.

Příspěvek může být poskytnut ve výši maximálně osminásobku a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s ÚP ČR 10 a více pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, může příspěvek na zřízení jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek průměrné mzdy podle věty první. Při porušení podmínek, sjednaných v dohodě vznikne žadateli povinnost vrácení příspěvku nebo jeho části.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti zaměstnavatele.

Základní předpoklady:

 • zaměstnavatel bude pracovní místo zřízené pro OZP takovou osobou obsazovat minimálně po dobu 3 let
 • zaměstnavatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 75 zákona o zaměstnanosti doložením
  • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
  • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • potvrzení zdravotních pojišťoven, kam má povinnost odvádět za sebe a své zaměstnance, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
  • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  • charakteristiky pracovního místa pro OZP, která je součásti žádosti.

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí nebo že má povoleno posečkání daně.