Příspěvek na zapracování

1. Životní událost

Chci přijmout do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče, v souvislosti s jeho zapracováním mi vzniknou náklady na jeho zapracování.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Příspěvek na zapracování může být poskytnut v souladfu s ustanovením § 116 zákona o zaměstnanosti na částečné pokrytí nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti se zapracováním uchazeče o zaměstnání, kterého zaměstnavatel přijme z evidence ÚP ČR. Takovými náklady jsou například náklady na mzdu jiného zaměstnance, který se jeho zapracování bude věnovat namísto své práce, náklady na zkušební materiál). Budoucí zaměstnanec musí být na trhu práce obtížně umístitelný a je mu proto při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče (informace sdělí pracoviště ÚP ČR, v jehož evidenci je budoucí zaměstnanec veden). Příspěvek je proplacen zpětně na základě písemné dohody, uzavřené s ÚP ČR. Při porušení podmínek, sjednaných v dohodě, nebude příspěvek vyplacen. Nástup zaměstnance do pracovního poměru může být uskutečněn až po uzavření dohody s ÚP ČR.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti žadatele-potencionálního zaměstnavatele. Základní předpoklady:

  • budoucí zaměstnanec je veden v evidenci ÚP ČR a je na lokálním trhu práce obtížně umístitelný, proto mu je ze strany ÚP ČR věnována zvýšená péče (podrobnosti sdělí pracoviště, kde je žadatel veden v evidenci),
  • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 118 zákona o zaměstnanosti doložením
    • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
    • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
    • potvrzení zdravotních pojišťoven, kam má povinnost odvádět za své zaměstnance (a za sebe, je-li žadatelem fyzická osoba), že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
    • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí.