Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

1. Životní událost

Jsem pěstoun/poručník nezletilého dítěte.

Jsem osobou, která převzala nezletilé dítě do péče jiné fyzické osoby dle § 953 občanského zákoníku.

Jsem zletilé nezaopatřené dítě, které bylo do zletilosti v pěstounské péči/poručenství.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je dávkou nahrazující výživné dítěte. Pro zajištění stability poměrů dítěte, které nemá po dosažení zletilosti z důvodů nezaopatřenosti vlastní trvalý příjem, je příspěvek vyplácen i po skončení pěstounské péče, nejdéle však do dosažení 26 let věku dítěte. U dětí svěřených do pěstounské péče na přechodnou dobu nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dosažení zletilosti nevzniká.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

  1. 6 290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
  2. 7 750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
  3. 8 870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
  4. 9 220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zvyšuje podle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby a podle věku dítěte.

4. Vznik nároku

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do péče osoby pečující nebo do péče fyzické osoby podle § 953 občanského zákoníku. Je-li nezletilé nezaopatřené dítě během jednoho kalendářního měsíce bezprostředně po sobě svěřeno do péče různých osob pečujících, vyplácí se příspěvek na úhradu potřeb dítěte osobě pečující, která o dítě pečuje po delší část měsíce. Pokud péče různých osob pečujících, kterým je nezletilé nezaopatřené dítě během jednoho kalendářního měsíce bezprostředně po sobě svěřeno, trvala stejnou dobu, určí krajská pobočka Úřadu práce, která o příspěvku na úhradu potřeb dítěte rozhoduje, které z těchto osob se bude příspěvek na úhradu potřeb dítěte vyplácet.

Nevznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek podle § 50b nebo vznikl-li nárok na zaopatřovací příspěvek podle § 50b, ale nebylo-li o něj požádáno, nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Příspěvek náležející dítěti podle věty první se vyplácí tomuto dítěti od splátky příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti.