Porodné

1. Životní událost

Narodilo se mi první nebo druhé dítě a mám nízký příjem.

Jsem otcem prvního nebo druhého dítěte, mám nízký příjem, matka zemřela a porodné nebylo nikomu vyplaceno.

Převzal/a jsem dítě do jednoho roku věku do náhradní rodinné péče, a je to první nebo druhé dítě v rodině a mám nízký příjem.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Porodné je jednorázová dávka, která je určena jako příspěvek na náklady související s porodem a narozením dítěte, jde o dávku příjmově testovanou a vyplácí se v pevných částkách.

Nárok na porodné má žena, která porodila první nebo druhé živě narozené dítě. Pokud matka zemřela, může splnit nárok na tuto dávku i otec dítěte.

Nárok na porodné má za stejných podmínek i osoba, která převzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Obecné informace k dávkám státní sociální podpory: https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-2

4. Vznik nároku

Porodné je příjmově testovanou dávkou, na kterou má nárok žena, která porodila své první nebo druhé živě narozené dítě.

Rozhodný (čistý) příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí před narozením nebo převzetím dítěte musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává přídavek na (starší) dítě.

Nárok na porodné má rovněž otec prvního nebo druhého živě narozeného dítěte, jestliže žena, která dítě nebo děti porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky na porodné, které však nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. Podmínka prvního či druhého živě narozeného dítěte však musí být splněna i u otce dítěte.

Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, a toto dítě je prvním nebo druhým dítětem této osoby. Nárok na porodné při převzetí dítěte náleží i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci téhož dítěte.

Porodné náleží v rodině maximálně dvakrát, a to buď na první nebo druhé živě narozené dítě nebo na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů nebo kombinaci narozeného a převzatého dítěte.

Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte nebo dnem převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů, přičemž dnem převzetí se rozumí den právní moci rozhodnutí o převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti, o dávku lze žádat až 1 rok zpětně (ale podmínky nároku musí být vždy splněny k datu narození/převzetí dítěte).