Zvláštní případy při udělování povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání vydávaná s ohledem na situaci na trhu práce

Povolení k zaměstnání s ohledem na situaci na trhu práce se vydává cizinci

 • zaměstnávanému sezónními pracemi, tedy činností závislou na ročním období, a to na dobu max. 6 měsíců v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích;
  Činností závislá na ročním období je činnost, která je vázána na určitou roční dobu podle opakující se události nebo typu události na základě sezónních podmínek, v jejichž průběhu jsou potřeby, pokud jde o pracovní sílu, podstatně větší než u běžného typu činností;
  Seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, stanovuje vyhláška č. 322/2017 Sb. (331.34kB);
 • který bude plnit úkoly vyplývající z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci;
  Obchodní korporace musí nejdříve nahlásit volné pracovní místo. Poté společník, statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace podá žádost o povolení k zaměstnání.
  Povolení k zaměstnání bude vydáno na plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti obchodní korporace pro obchodní korporaci (tedy úkoly přímo související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobnou činností, které obchodní korporace provádí v zařízeních určených pro tuto činnost nebo na místech obvyklých pro jejich výkon, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost), nikoliv na výkon činností spojených s vedením obchodní korporace.
 • který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání;
 • který je držitelem dlouhodobého pobytu za účelem investování;
 • zaměstnávanému v krátkodobém zaměstnání do tří měsíců.

Povolení k zaměstnání vydávaná bez ohledu na situaci na trhu práce

Povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce se vydává cizinci

 • který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na dobu nejdéle 6 měsíců. Toto období může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v České republice;
 • do 26 let věku zaměstnaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, jichž se Česká republika účastní;
 • o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána;
 • kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu podle pobytového zákona nebo mu za stejným účelem bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, nebo
 • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany podle zákona o azylu, nebo kterému bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, nejdříve však po uplynutí 6 měsíců ode dne poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany;
 • který je vyslán zahraničním zaměstnavatelem na území ČR k plnění úkolů vyplývajících ze smlouvy uzavřené s českou právnickou nebo fyzickou osobou (více viz sekce Vyslání cizince do ČR).

Kdy nelze vydat povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání nelze vydat cizinci, který

 • v České republice požádal o udělení mezinárodní ochrany, a to po dobu 6 měsíců ode dne poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany, nebo
 • nesplňuje některou z podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti pro vydání povolení k zaměstnání.
 • jehož dokumenty předložené podle § 91 byly získány podvodným způsobem, padělány, pozměněny nebo v nich byly uvedeny nepravdivé údaje,
 • jehož zaměstnavateli byla v období 4 měsíců předcházejících podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,
 • jehož zaměstnavateli byla v období 3 měsíců předcházejících podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo za porušení povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, jejichž dodržování kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, nebo
 • na majetek jehož zaměstnavatele byl na základě pravomocného rozhodnutí soudu prohlášen konkurs a tento konkurs doposud nebyl zrušen.

Kdo nepatří pod režim zákona o zaměstnanosti

Pod režim zákona o zaměstnanosti nepatří cizinec, který

 • provozuje pracovní činnost na základě živnostenského oprávnění;
 • vykonává na území ČR činnost v rámci výměnných stáží studentů a mladých absolventů vysokých škol, pokud tato činnost probíhá za následujících podmínek:
  • účelem výměnné stáže je vzdělávání, včetně tzv. celoživotního,
  • případný výkon pracovní činnosti je součástí tohoto vzdělávání,
  • příjem cizince na území ČR není odvozen od jeho pracovního výkonu a podmínky poskytování tohoto příjmu jsou založeny smlouvou se zahraniční vysílající organizací (zpravidla formou stipendia nebo příspěvku nadace), nikoliv pracovní smlouvou nebo jinou individuálně sjednanou pracovněprávní dohodou s právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem v ČR.

Uvedené podmínky lze prokázat smlouvou (zpravidla o mezinárodní studijní spolupráci), na základě které byl cizinec na území ČR vyslán.