Zpráva EK o hodnocení aplikace směrnice 2004/38

Evropská komise přijala 10. prosince 2008 zprávu hodnotící uplatňování směrnice 2004/38/ES upravující volný pohyb a pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Členské státy měly uvést v účinnost právní a správní předpisy pro dosažení souladu směrnice s jejich právním řádem do 30. dubna 2006. Účelem této zprávy je představit celkový přehled, jak je směrnice transponována do právních řádů členských států a jak je prováděna v praxi. Na základě čl.39 uvedené směrnice byla EK povinna takovou hodnotící zprávu vydat.

Zpráva konstatovala, že ačkoliv všechny členské státy přijaly zákony k ochraně práva EU občanů a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat, celková transpozice směrnice má v praxi různé nedostatky, i když v některých členských státech mají občané EU a jejich rodiny lepší úroveň ochrany, než směrnice vyžaduje.