Zpráva EK hodnotící dopady přechodných opatření pro volný pohyb pracovníků po rozšíření EU v letech 2007 a 2004

Evropská komise vydala dne 18.11.2008 zprávu hodnotící dopady přechodných opatření pro volný pohyb pracovníků po rozšíření EU v letech 2007 a 2004. Tato zpráva potvrzuje, že přistoupení nových členských států v roce 2004 a 2007 a volný pohyb pracovníků z těchto zemí přinesl kladný vliv na ekonomickou situaci ve všech členských státech a nevedl k žádným narušením na trzích práce a negativním dopadům na sociální kohezi. Migrující pracovníci významně přispěli k hospodářskému růstu bez toho, že by představovali nebezpečí ztráty pracovních míst nebo tlaku na snižování mezd pro pracovníky v původních členských státech. Za pozornost stojí i skutečnost, že počet pracovníků přicházejících do EU ze třetích států převyšuje množství migrujících občanů z nových členských států. Statistiky navíc potvrzují, že migrační vlny pracovníků z nově přistoupivších států dosáhly svého vrcholu v letech 2006 - 2007.

Charakteristickým rysem mobility po rozšíření EU je její dočasnost. Většina obyvatel, stěhující se za prací do jiného členského státu, si uchovává úmysl vrátit se do země původu. Právě tato krátkodobá migrace představuje cenný fenomén. Nezaměstnaný po odjezdu přestává být ekonomickou zátěží. Do své původní země přináší jednak nové zkušenosti a dovednosti, které v zahraničí získal, jednak finanční investice, jež plánuje ve své mateřské zemi utratit. Rok 2008 přinesl řadu změn v oblasti evropské mobility a některé státy již zaznamenávají nižší počty nově příchozích pracovníků a častější návraty do země původu.

Zpráva EK dále zdůrazňuje, že mobilitu negativně ovlivňuje vedle tradičních právních a administrativních faktorů, které souvisejí se sociálním zabezpečením a uznáváním kvalifikací, také „praktické“ překážky související s možností získat snadno dostupné bydlení, se schopností ovládat jazyk hostitelské země nebo s nabídkou vhodného zaměstnání pro manžele/ky či partnery/ky či kvalitního školního vzdělání pro děti. Nezanedbatelné nejsou ani tzv. „psychologické“ překážky související jednak s celkovou integrací rodiny migrujícího pracovníka do hostitelské populace, ale i s otázkou snadného návratu a znovuzačlenění do mateřské společnosti a uznání získaných zkušeností ze strany domácích zaměstnavatelů.

EK ve své zprávě uvádí, že bez restrikcí dochází k lepšímu přizpůsobování se trhu práce aktuálním ekonomickým potřebám.