Zasedání Technické pracovní skupiny Výboru pro Evropský sociální fond

Výbor pro Evropský sociální fond (ESF Committee) je poradním orgánem Komise. Výbor se skládá ze tří zástupců z každé členské země (1 zástupce vlády, 1 zástupce zaměstnanců a 1 zástupce zaměstnavatelů). Pracovní skupina Výboru pro ESF (Technical Working Group – TWG) byla založena v roce 1998 jako podskupina Výboru pro ESF se zaměřením na praktické otázky, zejména pokud jde o řízení, programování, realizaci, monitoring, finanční aspekty atd. Jedná se o neformální skupinu složenou ze zástupců vlády ve Výboru pro ESF (1 zástupce z každé členské země); za skupinu zaměstnanců a zaměstnavatelů se účastní 1 zástupce za každou skupinu. Zasedání TWG a ESF Committee vždy předchází přípravná schůze členů jednotlivých skupin, které předsedá zástupce předsednické země.

Více:
Jedná se o pravidelné expertní setkání na vysoké úrovni, jehož se účastní vysocí představitelé Evropského sociálního fondu, zpravidla ředitelé odborů či sekcí a vždy dva zástupci jednotlivých členských zemí. České předsednictví zve na schůzku rovněž zástupce svých resortních partnerů – Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či Magistrátu hlavního města Prahy.

Program setkání je určován Evropskou komisí vždy podle aktuální situace v ESF. Česká republika navrhla zahrnout do programu rovněž téma výměny zkušeností k výsledkům auditů prováděných ze strany Evropské komise a k otázkám zjednodušení administrace v projektech ESF v souvislosti se změnou Nařízení k ESF (nyní v legislativním procesu).

Pracovní skupina Výboru pro ESF byla založena v roce 1998 jako podskupina Výboru pro ESF a zaměřuje se především na praktické otázky, zejména pokud jde o řízení, programování, realizaci, monitoring či finanční aspekty.