Vzdělávání

Sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách je v ČR regulované povolání. K jeho výkonu je potřeba splňovat podmínky uvedené v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že žadatel získal odbornou kvalifikaci v jiném státě EU nebo EHP či Švýcarska a chce ji uplatnit v ČR, musí mít (v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace) tuto kvalifikaci uznanou uznávacím orgánem, kterým je pro toto regulované povolání Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Při vyplňování žádosti se postupuje dle instrukcí níže.

V případě, že žadatel získal odbornou kvalifikaci mimo EU a chce ji uplatnit v ČR nechť kontaktuje MPSV k získání podrobnějších informací o dalším postupu.

MPSV kontaktujete na adrese posta@mpsv.cz.

POSTUP PŘI ŽÁDÁNÍ O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

1. Opatřit si žádost o uznání odborné kvalifikace.

2. Vyplnit tuto žádost a přiložit požadované doklady

Podle § 22 odst. 2 zákona o uznávání odborné kvalifikace (dále jen "zákona") uchazeč v žádosti vyplní především tyto kolonky:

• regulovanou činnost, kterou hodlá v ČR vykonávat - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK nebo PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
• jméno a příjmení
• datum narození
• státní příslušnost
• stát a místo narození
• trvalou adresu
• doručovací adresu, pokud se liší od trvalé
• telefon
• e-mail
• typ dokladu o ukončeném vzdělání
• číslo dokladu
• název a adresa vzdělávacího zařízení
• stát sídla vzdělávacího zařízení
• doba trvání studia
• údaje o odborné praxi, jsou-li k dispozici

K žádosti je třeba doložit:

a) kopii průkazu totožnosti nebo jiný doklad osvědčujícím státní příslušnost a případně doklad potvrzujícím právní postavení uvedené v § 1 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace

b) kopii dokladu o odborné kvalifikaci (tzn. kopii vidimovaného vysvědčení nebo diplomu včetně dodatku apod.), případně také kopii vidimovaného osvědčení prokazující kvalifikaci, (doklady o odborné kvalifikaci musí být přeloženy do češtiny – vyjma slovenštiny),

c) kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů

d) kopii lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách.

Upřesnění:

Doklady přiložené k žádosti mohou být doloženy v prosté kopii. Dle § 22 odst. 6 zákona č. 18/2004 Sb. má uznávací orgán v případě pochybností o pravosti kopie nebo právo požadovat originál k nahlédnutí. Z dokladu musí být zřejmý jeho stupeň (tj. vzdělání základní, střední, vyšší odborné, vysokoškolské bakalářské nebo magisterské), a musí z něj vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, který prokazuje.

Doklad o odborné kvalifikaci a doklady o jiné způsobilosti musí být přeloženy do českého jazyka (pokud v něm není vydán nebo pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak). Úředně ověřený překlad do českého jazyka není nutný, avšak v případě důvodných pochybností o správnosti překladu má uznávací orgán právo požadovat úředně ověřený překlad tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Doklady o jiné způsobilosti (výpis z evidence Rejstříku trestů a doklad o zdravotní způsobilosti) nesmí být starší než 3 měsíce.

Přijetí žádosti je osvobozeno od správního poplatku.

3. Předložit vyplněnou žádost s přílohami odpovídajícímu uznávacímu orgánu

Žádost včetně příloh zašlete na adresu:


Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

4. Rozhodnutí o žádosti

Podle § 24 odst. 5 zákona je uznávací orgán povinen o žádosti rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů ode dne předložení úplné žádosti, tzn. mající vyplněné všechny povinné údaje a doložené všemi doklady nezbytnými k posouzení žádosti. Jde-li o zvlášť složitý případ dle § 25 odst. 2, rozhodne uznávací orgán ve lhůtě do 90 dnů.

Po právní moci rozhodnutí uznávací je orgán povinen vrátit uchazeči doklady (doklad o odborné kvalifikaci, o jiné způsobilosti a doklad osvědčující jeho státní příslušnost), pokud byly předloženy v originále nebo v ověřené kopii ve lhůtě do 15 pracovních dnů.

Uznávací orgán vydá rozhodnutí, kterým:

uzná odbornou kvalifikaci, nebo

zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace, nebo

v případě velkých rozdílů dosažených a požadovaných podmínek pro výkon uloží kompenzační opatření. Uchazeč si může vybrat mezi adaptačním obdobím (obecně nesmí překročit 3 roky) nebo rozdílovou zkouškou.

5. Proti rozhodnutí uznávacího orgánu se lze odvolat

Proti rozhodnutí ve věci uznání odborné kvalifikace vydaným ústředním orgánem státní správy jako prvoinstančním uznávacím orgánem, lze podat rozklad podle § 152 správního řádu. O rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí ústředního orgánu státní správy na základě návrhu jím ustanovené zvláštní komise - "stálé rozkladové komise". Lhůta pro podání rozkladu vyplývá z § 83 správního řádu a činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (s výjimkou, kdy účastník řízení v důsledku chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podal opravný prostředek po lhůtě - viz § 83 odst. 2 správního řádu a s výjimkou, kdy osobě, která byla účastníkem řízení, nebylo rozhodnutí správním orgánem oznámeno - viz. § 84 správního řádu). Lhůta pro vyřízení rozkladu, tj. pro vydání rozhodnutí se řídí ustanovením § 71 správního řádu.

V některých případech jsou rozhodnutí napadnutelná a přezkoumatelná soudně buď správní žalobou (§ 65 zák. č. 150/2002 Sb., správní řád soudní) nebo civilní žalobou (§ 246 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu). Správní žalobu lze podat tehdy, když uznávací orgán poruší svým rozhodnutím práva žadatele, když rozhodne nekompetentně, či protizákonně. Civilní žalobu lze podat tehdy, když uznávací orgán jakožto správní orgán rozhodne v mezích své zákonné pravomoci, avšak v soukromoprávní věci (§ 68 písm. b) zák. č. 150/2002 Sb.). Podle povahy žaloby jsou stanoveny i odvolací a pořádkové lhůty, platné buď pro soudní správní řízení nebo soudní civilní řízení (§ 72 zák. č. 150/2002 Sb. a § 247 zák. č. 99/1963 Sb.: "Žaloba musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu."