Tematická konference: „Sociální služby – nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti“ + Neformální zasedání Výboru pro sociální ochranu (SPC)

Obsahem konference bude zmapování významných změn probíhajících dynamicky v sektoru sociálních služeb, a to z pohledu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v dané oblasti. Oblast sociálních služeb ovlivňují také změny probíhající v rámci rodiny, tj. změny ve vzorcích reprodukčního chování jedinců a změny ve vzorcích chování rodiny. Sektor sociálních služeb může prostřednictvím rozsahu, druhů a charakteru nabízených služeb podporovat významným způsobem aktivní začlenění skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, vzdálených trhu práce.

Výbor pro sociální ochranu (SPC) je poradním orgánem Rady. Výbor podává stanoviska na žádost Rady nebo EK a přispívá k přípravě jednání Rady. K přípravě Rady se uskuteční formální zasedání SPC v Bruselu. Neformální zasedání SPC se uskutečňují zpravidla v zemi, která vykonává funkci předsednictví v Radě EU. Na programu bývá jedno z klíčových témat předsednictví v dané oblasti.

Více:

Konference se v souladu se sektorovými prioritami českého předsednictví Rady EU zaměří na sociální služby jako na nástroj prevence sociálního vyloučení a aktivního začleňování nejvíce zranitelných osob a zároveň jako na oblast rostoucích příležitostí pro zaměstnání (s ohledem na demografický vývoj Evropské unie) a na proces posilování sítí sociálních služeb poskytovaných klientům v přirozeném sociálním prostředí. Dostupnost sociálních služeb bude akcentována z hlediska územního, finančního a druhového. Předsednictví ČR v Radě EU podporuje rozvoj kvalitních, dostupných a účinných sociálních služeb jako významné součásti politiky aktivního začleňování, kam dále patří podpora integrace do trhu práce, mobilita pracovních sil, motivace k hledání práce a podpora adekvátního příjmu.

V úvodním panelu I konference nazvaném „Udržitelnost, kvalita a dostupnost sociálních služeb“ bude projednáváno téma dostupnosti sociálních služeb z hlediska územního, finančního a druhového a téma kvality a finanční udržitelnosti. Výchozím bodem pro analýzu budou rostoucí požadavky na sociální služby v souvislosti se stárnutím populace a změnami ve struktuře rodiny. Bude rovněž diskutována důležitost sociálních služeb v evropských ekonomikách a společnostech z hlediska zdrojů financování těchto služeb. Panel bude jednat o otázce financování sociálních služeb. Zaměří se hlavně na mix financování z veřejných a soukromých zdrojů a různé finanční nástroje. Soustředí se rovněž na dopady, které různé finanční nástroje mohou mít na kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Bude též projednávána specifická situace zranitelných skupin a osob s vícečetným znevýhodněním.

Panel II „Sociální služby – vytváření nových pracovních příležitostí“ se bude zabývat problémy spojenými se zaměstnáváním v sektoru sociálních služeb v Evropě. Vlivem ekonomických a demografických změn se v oblasti sociálních služeb budou vytvářet nové pracovní příležitosti. Bude projednávána role veřejné správy v organizaci a poskytování sociálních služeb a rovněž úloha poskytovatelů sociálních služeb jako zaměstnavatelů při hledání vhodných zaměstnanců. Panel bude rovněž řešit otázku, jak vytvářet dobrou rovnováhu mezi službami vysoké kvality, kvalifikačními předpoklady u zaměstnanců působících v sociálních službách a úrovní poskytovaných služeb. Bude se rovněž zabývat postavením neformálních pečovatelů a jejich vlivem na potřebu pracovní síly v oblasti sociálních služeb.

Panel III „Sociální služby – efektivní nástroj aktivního začleňování“ podtrhne úlohu sociálních služeb v aktivním začleňování, zhodnotí přínos sociálně preventivních a podpůrných služeb ke zvýšení zaměstnatelnosti uživatelů sociálních služeb a usnadnění jejich začlenění do trhu práce, upozorní na důležitost sociální ekonomie.

Konferenci doprovodí Fórum příkladů dobré praxe (konané dne 23. 4. 2009), ve kterém evropské a české nevládní organizace budou mít možnost představit své činnosti.