Spolupráce MPSV s MASZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je členskou organizací MASZ od r. 1993, kdy se stalo nástupnickou organizací bývalého Federálního ministerstva práce a sociálních věcí. Československo bylo od počátku organizace velmi aktivním členem. Z našeho území pocházelo několik vysokých představitelů MASZ (V. Němeček, L. Winter, O. Stein, naposledy V. Rys - generální tajemník 1979 -1990).

Počínaje rokem 2005 se členem MASZ stala i Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Vstup ČSSZ do MASZ schválilo na svém zasedání dne 12. 9. 2004, konaném před zahájením 28. zasedání Valného shromáždění MASZ, byro MASZ.

Účast na akcích pořádaných MASZ

V letech 2004-2006 se zástupci MPSV ČR účastnili řady významných akcí MASZ, např.

  • Evropského regionálního semináře s tematikou migrantů a sociálního zabezpečení (Oslo, 21.-23. 4. 2004)
  • Mezinárodní konference o změnách ve struktuře a organizaci správy sociálního zabezpečení (Krakov, 3.-4. 6. 2004)
  • 28. Valného shromáždění MASZ (Peking, 12.-18. 9. 2004)
  • 11. mezinárodní konference o informačních a komunikačních technologiích v sociálním zabezpečení (Moskva, 29. 6. – 1. 7. 2005)
  • XVII. Světového kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (Orlando, 18.-22. 9. 2005)
  • Evropského regionálního setkání na téma „Reformy sociálního zabezpečení: Posílení úlohy administrátorů“ (Vilnius, 17.-19. 5. 2006)
Spolupořádaní akcí MASZ

Spolupráce MPSV ČR jak s centrálními, tak s regionální orgány MASZ se velmi prohloubila při přípravě dvou významných akcí konaných v r. 1997 a v r. 1998 v České republice. V červnu 1997 Praha hostila 12. mezinárodní konferenci aktuárů a statistiků sociálního zabezpečení, které se zúčastnilo přes 300 delegátů z celého světa. V únoru 1998 pak MPSV ČR spolu s regionálním úřadem MASZ zorganizovalo seminář pro představitele organizací sociálního zabezpečení zemí střední a východní Evropy "Hodnocení a perspektivy reforem systémů sociálního zabezpečení". Seminář proběhl v Řeži u Prahy a kromě delegátů z členských zemí střední a východní Evropy se jej hojně zúčastnili představitelé MPSV, českých pojišťovacích institucí a sociální partneři.

Aktualizace údajů v publikacích MASZ

Jedná se o vypracování aktuálních přehledů legislativy v sociální oblasti, zasílání údajů o změnách v systémech sociálního zabezpečení i zdravotního pojištění apod.

Zasílané publikace MASZ jsou dávány k dispozici útvarům MPSV. Na místní síti MPSV byla zpřístupněna databáze MASZ Social Security Worldwide (aktualizována 2 x ročně).

www.issa.int