Sociální bydlení a sociální začleňování

Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování

  • vytváří koncepční a strategické materiály v oblasti sociálního začleňování a sociálního bydlení a monitoruje naplňování těchto materiálů,
  • podílí se na realizaci programů/projektů v oblasti sociálního začleňování a v oblasti sociálního bydlení financovaných ze státního rozpočtu nebo fondů EU/EHP aj.,
  • spolupůsobí při tvorbě a realizaci dalších koncepcí a strategií souvisejících s oblastí sociálního začleňování ve spolupráci s dalšími resorty a Úřadem vlády,
  • zpracovává zásadní komplexní stanoviska k těmto koncepcím a strategiím z hlediska sociálního začleňování a sociálního bydlení, včetně zahraničních programů s celostátním nebo regionálním významem za resort MPSV,
  • zpracovává věcné záměry nebo podklady právních předpisů v oblasti sociálního začleňování a sociálního bydlení,
  • spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi, sociálními partnery a s akademickými a odbornými pracovišti a zajišťuje koordinaci a institucionální stránku této spolupráce v oblasti sociálního začleňování a sociálního bydlení,
  • spolupracuje s útvary Úseku pro evropské fondy a Odborem řízení projektů MPSV při tvorbě koncepce čerpání pomoci z evropských strukturálních fondů v oblasti opatření směřujících k podpoře sociální integrace; při implementaci strukturální pomoci a v realizaci individuálních projektů spolupracuje zejména v oblasti podpory sociálního začleňování a sociálního bydlení,
  • ve stanovených případech komplexně koordinuje činnost ostatních útvarů ministerstva, a to u úkolů koncepční, metodické a organizační povahy průřezového charakteru spadajících do působnosti oddělení.