Sociální bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu se spolugestory, Ministerstvem pro místní rozvoj a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, připravuje návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.

Návrh zákona vychází z Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025, což je strategický a koncepční materiál, který byl schválen vládou dne 12. října 2015.

Cílem zákona je posílení prevence ztráty bydlení prostřednictvím sociální práce na obcích, především u těch skupin domácností, které vynakládají nepřiměřeně vysoké procento příjmů na bydlení. Mezi ty patří např. domácnosti osamělých seniorek a seniorů, rodiny samoživitelek a samoživitelů nebo rodiny s nezaměstnanými členy domácnosti atp. Terénní sociální práce a systematické řešení zadlužení domácností může přispět k identifikaci obyvatel, kteří mohou mít či mají problémy s úhradou nákladů na bydlení. Prevence ztráty bydlení přispěje ke snižování chudoby obyvatelstva plynoucí z intenzivního zadlužení v oblasti bydlení a rovněž ke snižování nákladů spojených s řešením bezdomovectví.

Zákon o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení přispěje k efektivnější distribuci sociálních dávek na bydlení, sníží tok finančních prostředků do nevyhovujícího podstandardního bydlení a zlepší postavení obcí v systému. Obce budou mít zásadní roli při výběru poskytovatelů sociálního bydlení a budou tak ovlivňovat toky sociálních dávek, dalších investic do sociálního bydlení a financí osob žijících v sociálním bydlení. Zamezí se tak zneužívání státního systému sociální podpory v oblasti bydlení ze strany nekorektních poskytovatelů tzv. sociálního bydlení, např. v ubytovnách.

Sociální bydlení v součinnosti s další politikou sociální integrace by mělo nejen zajistit důstojné a cenově dostupné bydlení, ale ve výsledku i svým charakterem redukovat následky sociálního a hospodářského vyloučení.