Směrnice 2004/38/ES o právu občanů EU na volný pohyb

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členský států je platná od 30. dubna 2006 a nahrazuje pestrý soubor devíti směrnic a nařízení přijatých v letech 1964 až 1993.

Touto směrnicí byly kodifikovány a přepracovány stávající nástroje Společenství s cílem zjednodušit a posílit právo svobodně se pohybovat a pobývat na území Unie pro všechny občany Unie a jejich rodinné příslušníky. Rodinnými příslušníky ve smyslu uvedených předpisů komunitárního práva jsou manželé či registrovaní partneři, přímí potomci občana EU, jeho manžela nebo registrovaného partnera, a to do 21 let nebo závislí na nich, a závislí přímí příbuzní občana EU nebo manžela či registrovaného partnera ve vzestupné linii.

Směrnice rozšiřuje práva na slučování rodin občanů Unie za určitých podmínek také na jejich partnery a zaručuje autonomní práva členům rodiny v případě úmrtí nebo odstěhování občana Unie či rozloučení manželství nebo registrovaného partnerství. Směrnicí se rovněž zavádí nové právo pro občany Unie – právo na trvalý pobyt, které je konkrétním projevem občanství Unie. Směrnicí se také omezují možnosti členských států ukončit právo jednotlivce na pobyt pouze z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví. V mnoha ohledech dle uvedené směrnice jsou práva rodinných příslušníků občanů Unie v podstatě rovnocenná občanům EU, což by mělo platit i v otázce přístupu na pracovní trh. Ovšem ani uvedená směrnice automaticky neruší povinnost rodinných příslušníků dokladovat své nároky, případně vyřizovat nějaký doklad o volném přístupu k práci v dané zemi či určitý registrační doklad apod. (viz znění Směrnice 2004/38/ES).

Podobně jako u jiných směrnic se musí i tato transponovat do vnitrostátních právních předpisů. Česká republika plně transponovala uvedenou směrnici v roce 2007. Evropská komise přijala 10. prosince 2008 zprávu hodnotící uplatňování této směrnice. Zpráva konstatovala, že ačkoliv všechny členské státy přijaly zákony k ochraně práva EU občanů a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat, celková transpozice směrnice má v praxi různé nedostatky, i když v některých členských státech mají občané EU a jejich rodiny lepší úroveň ochrany, než směrnice vyžaduje.