Setkání pracovní skupiny asistentů generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti + Setkání generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti + Setkání skupiny na vysoké úrovni pro strategii EURES

Setkání generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti se uskutečňuje dvakrát do roka. Slouží k prohloubení spolupráce a výměně informací v oblastech, které jsou náplní veřejných služeb zaměstnanosti. Nejčastěji projednávanými tématy jsou modernizace veřejných služeb zaměstnanosti, zaměstnávání rizikových skupin, aktivní opatření na trhu práce apod. Předsedající země zpravidla uplatňuje své téma, které projednává s EK. Setkání generálních ředitelů bývá spojeno se setkáním Skupiny na vysoké úrovni pro strategii EURES. Tato skupina shromažďuje aktuální informace o fungování systému EURES a činí strategická rozhodnutí o jeho dalším rozvoji. Přípravu obou setkání zajišťují asistenti generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti. Schází se asi 1-2 měsíce předem a připravují témata a podklady pro setkání generálních ředitelů a skupinu na vysoké úrovni.

Další směřování evropských služeb zaměstnanosti v současné krizi

Pod vedením českého předsednictví a ve spolupráci s Evropskou komisí se v Praze ve dnech 25. – 26. 6. 2009 uskuteční setkání generálních ředitelů pro veřejné služby zaměstnanosti. V rámci tohoto zasedání proběhne zároveň schůzka skupiny na vysoké úrovni pro strategii Evropských služeb zaměstnanosti (EURES).

Generální ředitelé budou diskutovat především o posilování role veřejných služeb zaměstnanosti v rámci evropské strategie zaměstnanosti v současné ekonomické krizi, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Zaměří se mimo jiné na hlavní využití a zavádění principů flexicurity a proberou pracovní program evropské sítě veřejných služeb zaměstnanosti na rok 2010. Z hlediska modernizace veřejných služeb zaměstnanosti budou na programu první výsledky pracovních skupin k Novým dovednostem pro nová povolání a Novým přístupům ke geografické a profesní mobilitě.

Schůzka skupiny na vysoké úrovni pro strategii Eures bude věnována dalšímu možnému rozvoji evropských služeb zaměstnanosti po roce 2010 v kontextu evropské strategie zaměstnanosti. Diskuse bude východiskem pro přípravu konference, plánované u příležitosti 15.výročí EURES na podzim 2009.