Role předsednictví v Radě EU

Obsah:

Význam předsednictví EU

Předsednictvím EU se obecně rozumí předsedání jedné členské země Radě Evropské unie, které spočívá zejména v obsahové a organizační přípravě a vedení zasedání Rady EU a jejích pracovních orgánů. Rada Evropské unie se setkává v devíti hlavních formacích.

Předsednictví je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů, vyplývajících z členství v Evropské unii, a zároveň jedním ze zásadních nástrojů pro ovlivňování směru vývoje Evropské unie a pro prosazování zájmů jednotlivých členských států Evropské unie. Předsednictví se vždy na 6 měsíců (leden – červen a červenec – prosinec) ujímá jedna členská země Evropské unie. Pořadí, ve kterém se státy předsednické funkci ujímají, stanovila Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy dne 13. prosince 2004 s ohledem na geografickou polohu a rozlohu střídajících se zemí. Každá předsedající země má tedy možnost ovlivnit vývoj Evropské unie a zároveň přispět ke zvýšení prestiže své země.

Role předsedající země

  • Připravuje agendu k projednání, organizuje a řídí jednání Evropské rady a Rady Evropské unie a jejich přípravných výborů a pracovních skupin, a to co nejefektivněji s cílem dosažení pokroku prostřednictvím tvorby kompromisních návrhů a prostřednictvím dosažení dohody mezi členskými státy. Velvyslanec předsednického státu řídí zasedání COREPERu.
  • zastupuje Radu EU, resp. všechny členské státy EU, při jednáních s ostatními institucemi a tělesy EU, zejména při jednáních s Evropskou komisí, která má exkluzivní právo iniciovat a předkládat jiným orgánům (zejména Radě EU) návrhy legislativních aktů, a s Evropským parlamentem, jemuž premiér předsedající země na počátku předsednictví představuje program pro předsednictví, na konci etapy pak prezentuje závěrečnou zprávu o výsledcích předsednictví. Předsednictví, zastoupeno jednotlivými ministry, taktéž pravidelně předstupuje před jednotlivé výbory Evropského parlamentu, které informuje, resp. účastní se diskusí a zodpovídá dotazy k práci Rady EU v rámci jednotlivých oblastí politik. Předsednictví rovněž zastupuje Radu EU při negociacích s Evropským parlamentem v rámci legislativního procesu.
  • reprezentuje EU při jednáních se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Poslední aktualizace: 7. 8. 2019