Projekt Krajská rodinná politika

Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů

 • Projekt je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky od roku 2017
 • usiluje o zlepšení koordinace politiky v oblasti podpory rodin na regionálních a celostátní úrovni
 • vychází ze schválené Koncepce rodinné politiky
 • reaguje na výzkumné studie v oblasti rodinné politiky
 • navazuje na činnost odborné komise pro rodinnou politiku

Východiska projektu

 • Funkce rodiny jsou nezastupitelné
 • Rodiny potřebují vedle finanční podpory i celou řadu služeb
 • Mezi kraji jsou velké rozdíly v nabídce služeb pro rodiny
 • V jednotlivých regionech se liší potřeby rodin

Hlavním cílem projektu je zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin, a tím podpořit či vytvořit na regionální úrovni příznivé podmínky pro fungování rodin.

V rámci projektu Krajská rodinná politika působí:

 • 14 krajských poradců poskytující konzultace cílové skupině,
 • 14 regionálních platforem, ve kterých dochází k síťování relevantních aktérů a sdílení dobré praxe v oblasti podpory rodin prostřednictvím pravidelných seminářů, workshopů či kulatých stolů,
 • celorepubliková platforma složena ze zástupců krajů, obcí, neziskových organizací, zaměstnavatelů a dalších relevantních aktérů usilujících o vytvoření systematické spolupráce mezi kraji a státní správou.

Projekt Krajská rodinná politika realizuje:

 • úvodní semináře v každém kraji,
 • kulaté stoly a workshopy v každém kraji,
 • závěrečná odborná konference, jejímž cílem bude představit výstupy projektu a také zhodnotit aktuální stav v oblasti regionální rodinné politiky,
 • vzdělávací a osvětové kampaně
 • webové stránky projektu.
 • v každém kraji bude vytvořen návrh koncepce rodinné politiky