Prodloužení povolení k zaměstnání cizince

Kdy žádat o prodloužení povolení k zaměstnání

Cizinec může požádat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného povolení k zaměstnání o jeho prodloužení. Podmínkou prodloužení povolení k zaměstnání je, že zaměstnání bude vykonáváno u téhož zaměstnavatele. Žádost o prodloužení povolení k zaměstnání obsahuje stejné náležitosti jako žádost o povolení k zaměstnání. K žádosti se navíc přikládá pouze vyjádření zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná (vzor žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání ke stažení).

Platnost povolení k zaměstnání pro sezónní práce, které bylo vydáno na dobu kratší než 6 měsíců, lze prodloužit, nejdéle však tak, aby celková doba platnosti povolení k zaměstnání nepřekročila 6 měsíců v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích. Žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání na sezónní práce obsahuje stejné náležitosti jako žádost o povolení k zaměstnání pro sezónní práce, včetně vyjádření zaměstnavatele, že cizinci i nadále zaměstná (vzor žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání ke stažení).

Pokud cizinec požádá o prodloužení povolení k zaměstnání, může být dále zaměstnáván v době od konce platnosti svého povolení k zaměstnání do pravomocného rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání (jde o tzv. fikci zaměstnání).

Podmínky prodloužení povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání lze prodloužit pouze s přihlédnutím k situaci na trhu práce v případech, že se jedná o

  • plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci;
  • držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání;
  • držitele dlouhodobého pobytu za účelem investování;
  • krátkodobou práci do 3 měsíců;
  • sezónní práce.

Krajská pobočka ÚP ČR při posuzování žádosti cizince o prodloužení povolení k zaměstnání vychází z toho, zda v daném okamžiku eviduje uchazeče o zaměstnání, pro které by konkrétní pracovní místo dosud obsazené cizincem bylo vhodné zaměstnání.

Bez ohledu k situaci na trhu práce lze prodloužit povolení k zaměstnání vydaná v souladu s § 95 a § 97 zákona o zaměstnanosti.

Správní poplatek

V souladu se zákonem o správních poplatcích podléhá správnímu poplatku podání žádosti cizince o prodloužení povolení k zaměstnání ve výši 250 Kč (viz položka 9 písm. c) Sazebníku správních poplatků).

Další pracovní činnost na území ČR

Předpokladem pro realizaci prodloužení zaměstnávání cizince u téhož zaměstnavatele je, že cizinec obdrží od krajské pobočky ÚP ČR povolení k zaměstnání a zároveň bude mít platné oprávnění k pobytu na území ČR.