Priority českého předsednictví v Radě EU

Obsah:

Význam předsednictví v Radě EU pro Českou republiku

Česká republika se ujme role předsedající země Radě EU v první polovině roku 2009. Výkon předsednictví v Radě EU bude pro Českou republiku znamenat velkou odpovědnost a vysoké finanční, personální a organizační nároky na celou státní správu. Zároveň však předsednictví České republice poskytne jedinečnou příležitost k ovlivňování činnosti EU, zviditelnění vlastní země v EU a zviditelnění EU ve vlastní zemi.

ČR svoji roli předsednického státu nebude plnit izolovaně, nýbrž v návaznosti na předsednictví dalších dvou zemí – předcházejícího předsednictví Francie a následujícího předsednictví Švédska, s nimiž společně vytvoří osmnáctiměsíční program. Tento program má za cíl zajišťovat určitou kontinuitu politik EU. Priority tří po sobě následujících předsednictví proto nemohou být vůči sobě ve výrazném rozporu.

Koordinace obsahové a organizační přípravy CZ PRES

Příprava a výkon funkce předsednictví vyžaduje vytvořit zvláštní systém vnitřní a vnější koordinace a komunikace mezi jednotlivými účastníky. V souvislosti s přípravou ČR na předsednictví v Radě EU byla zřízena funkce místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti (MVEZ), konkrétně Sekce pro evropské záležitosti, má hlavní zodpovědnost za koordinaci přípravy České republiky na výkon předsednictví v Radě EU, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce organizační.

Koordinace obsahové přípravy na centrální úrovni

Definování obsahových priorit a agendy českého předsednictví probíhá v úzké spolupráci MVEZ, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy a Stálého zastoupení ČR při ES v Bruselu (SZB). Základní platformu pro tuto spolupráci tvoří Výbor pro EU, ať již na vládní nebo pracovní úrovni, dále meziresortní expertní skupiny (MES), vytvořené ve vazbě na hlavní tématické okruhy předsednictví, a resortní koordinační skupiny (RKS) v rámci formulování resortních agend.

Výbor pro EU zajišťuje v rámci přípravy na předsednictví ČR v Radě EU koordinaci definování politických priority předsednictví. Schází se buď na vládní úrovni, nebo na pracovní úrovni. Výboru na vládní úrovni předsedá premiér, členy jsou ministři jednotlivých rezortů. Výboru pro EU na pracovní úrovni předsedá MVEZ a resorty jsou v něm zastoupeny zpravidla náměstky ministrů nebo resortními koordinátory přípravy předsednictví ČR v Radě EU.

Kromě toho bylo ustaveno šest meziresortních expertních skupin, které pracují na obsahové přípravě ve vazbě na hlavní tematické oblasti předsednictví.

Koordinace organizační přípravy na centrální úrovni

Pro zajištění koordinace a komunikace s resorty byla při Úřadu vlády ustavena Centrální organizační skupina, kterou tvoří výkonný sekretariát, resortní koordinátoři (včetně zástupce MPSV), zástupce protokolu Ministerstva zahraničních věcí, zástupci tiskových odborů Úřadu vlády a Ministerstva zahraničních věcí a zástupci organizací, které budou zajišťovat organizační záležitosti předsednictví ČR v Radě EU (bezpečnostní služby, konferenční techniku, dopravu apod.).

Na jednotlivých ministerstvech byla zřízena funkce resortního koordinátora pro přípravu a výkon funkce předsednictví v Radě EU. Resortní koordinátoři zodpovídají za plnění úkolů, souvisejících s přípravou a výkonem předsednictví ČR v Radě EU, v rámci svých ministerstev.

Příprava MPSV ČR na výkon CZ PRES

V rámci vlastních aktivit MPSV v souvislosti s přípravou na předsednictví v Radě EU byl ustaven Resortní koordinační tým (RKT) pro přípravu a výkon předsednictví na nejvyšší rezortní úrovni, složený z náměstků ministra a vrchních ředitelů sekcí MPSV. RKT předsedá resortní koordinátor pro přípravu a výkon funkce předsednictví ČR v Radě EU, jednání RKT se taktéž účastní ředitelé některých odborů významných z hlediska přípravy předsednictví. Úkolem RKT je zajišťovat plnění průřezových a dlouhodobých úkolů, souvisejících s přípravou a výkonem předsednictví.

Na obsahové přípravě předsednictví se v rámci MPSV podílí resortní koordinační skupina (RKS), která byla v rámci rezortu zřízena před vstupem ČR do EU pro zajištění fungování ČR v EU. Jejím úkolem je zpracovávat instrukce, rámcové pozice a mandáty pro jednání zástupců ministerstva v orgánech EU. Pro řešení jednotlivých dílčích věcných úkolů na expertní úrovni byly zřízeny tematické pracovní podskupiny resortní koordinační skupiny.

Pro zajištění organizační, technické a logistické přípravy a průběhu akcí v rezortním kalendáři předsednictví MPSV bylo k 1. lednu 2008 ustaveno samostatné oddělení pro CZ PRES.

18měsíční program

Pokud jde o přípravu osmnáctiměsíčního společného programu předsednictví Francie, České republiky a Švédska v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, první kolo trojstranných expertních konzultací k přípravě společného kalendáře v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí se uskutečnilo dne 10. 9. 2007 ve Stockholmu. Následovala diskuse tří ministrů dne 13. 9. 2007 v Lisabonu. Tato jednání ukázala, že ve všech třech zemích došlo k posunu v politickém zaměření současných vlád a řada ekonomických a sociálních reforem, které tyto vlády realizují, má zřetelně podobný charakter. Z toho vyplývají i podobná stanoviska k jednotlivým oblastem společného zájmu pro období společného předsednictví. Mezi společná témata bude možné zařadit mobilitu na trhu práce, aktivní politiku zaměstnanosti a sociálního začleňování, imigrační politiku a integraci imigrantů, demografické výzvy a jejich řešení.

Na úrovni centrálních koordinátorů obsahových příprav předsednictví zemí naší Trojky v současné době probíhají“ jednání o struktuře 18 měsíčního programu. Koncem listopadu 2007 předložil Generální sekretariát Rady (GSR) první návrh struktury, ke kterému se všechny 3 země separátně vyjádřily. GSR sestavil před koncem roku 2007 na základě připomínek novou upravenou verzi struktury, kterou rozeslal zemím Trojky.

Dne 8. ledna 2008 se v bruselské budově GSR sešly delegace centrálních koordinátorů předsednického tria FR, ČR a SE, aby ve spolupráci se zástupci GSR dojednaly konečnou podobu struktury 18 měsíčního programu. Výsledkem jednání je kompromisní podoba struktury, která byla odsouhlasena ad referendum, tzn. schválena s výhradou sdělení zásadních připomínek států tria do 11. ledna 2008.

Priority předsednictví ČR v Radě EU

Motto předsednictví ČR v Radě EU

Zastřešujícím mottem předsednictví České republiky v Radě EU, vyjadřujícím české vnímání přetrvávajících překážek dalšího procesu evropské integrace, je „Evropa bez bariér“. Cílem je dosažení pokroku v odstraňování bariér jak vnitřních, tak vnějších.

Vnitřní dimenze zahrnuje zejména existenci přechodných opatření pro volný pohyb pracovníků, překážky volného pohybu osob, zboží a služeb, potřebu zlepšit regulatorní prostředí EU, problematické fungování vnitřního trhu s energiemi, míru finančních alokací na tradiční politiky (především pak společné zemědělské politiky) bránící vyššímu financování prorůstově orientovaných politik či existující bariéry vzájemné spolupráce členských států EU v oblasti justice a vnitra.

V případě dimenze vnější lze za existující bariéry označit stávající míru liberalizace obchodu EU se třetími zeměmi, nedostatečně fungující vnější energetickou politiku, existující překážky transatlantické ekonomické spolupráce, potřebu dále pokročit ve vytváření společné migrační a azylové politiky v návaznosti na odstraňování bariér mobility osob mezi členskými státy či dosáhnout celkově větší vnější otevřenosti EU.

Motto českého předsednictví „Evropa bez bariér“ se přímo prolíná všemi identifikovanými prioritními oblastmi.

Prioritní oblasti ČR pro předsednictví v Radě EU

Hlavní prioritní oblasti představují vybraná, široce pojatá evropská témata, na něž se chce ČR primárně soustředit při výkonu předsednictví v Radě EU. V takto obecné rovině pak prioritní oblasti představují základní politické obsahové sdělení českého předsednictví v Radě EU.

ČR identifikovala pět prioritních oblastí.

Klíčovou oblast zájmu českého předsednictví bude představovat „Evropa konkurenceschopná a otevřená“. Touto volbou chce ČR vyjádřit podporu již probíhajícímu programu reforem politik jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států (tzv. Lisabonská strategie). Na druhé straně ČR očekává, že podporou reformního úsilí ze strany EU bude zároveň posílen reformní impuls i na národní úrovni. Kromě již zmíněné hlavní prioritní oblasti Evropa konkurenceschopná a otevřená jsou dalšími prioritními oblastmi českého předsednictví:

  • Energetika udržitelná a bezpečná;
  • Rozpočet pro budoucnost Evropy;
  • Evropa jako globální partner;
  • Evropa bezpečná a svobodná.

Pro každou prioritní oblast je určen hlavní gestor a spolugestoři. MPSV je spolugestorem u prioritních oblastí „konkurenceschopnost, čtyři svobody a liberální obchodní politika“ a „prostor svobody, bezpečí a práva“.

Poslední aktualizace: 7. 8. 2019