Postup zaměstnavatele

Občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník nepotřebuje pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději v den nástupu občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo rodinného příslušníka občana ČR do zaměstnání písemně informovat o této skutečnosti krajskou pobočku ÚP ČR příslušnou podle místa výkonu práce. Vzor formuláře v češtině k dispozici zde. K vyplněnému tiskopisu nejsou od zaměstnavatele vyžadovány žádné další doklady.

Při změně ukončení zaměstnání je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit příslušné krajské pobočce ÚP ČR nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání. Vzor formuláře v češtině k dispozici zde.

Pokud skončilo zaměstnání dnem původně zaměstnavatelem oznámeným, nemusí zaměstnavatel již hlásit ukončení zaměstnání.

 

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků a rodinných příslušníků občana ČR, které zaměstnává a uchovávat kopie dokladů. Bližší informace jsou dostupné v sekci Evidence cizinců, občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků a uchovávání dokladů.

Poslední aktualizace: 31. 12. 2020