Platnost povolení k zaměstnání cizince

Zánik platnosti povolení k zaměstnání

Platnost povolení k zaměstnání zaniká v případě, že

  • uplyne doba, na kterou bylo vydáno,
  • skončí zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
  • uplyne doba, na kterou bylo vydáno povolení k pobytu, nebo
  • oprávnění k pobytu na území ČR nebude uděleno nebo vydáno, bude zrušeno nebo zanikne z jiných důvodů.

Odejmutí povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání krajská pobočka ÚP ČR rozhodnutím cizinci odejme, jestliže zaměstnání je vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, nebo jestliže bylo vydáno na základě nepravdivých údajů. Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí povolení k zaměstnání nemá odkladný účinek.