Odkazy

Odkazy na stránky předchozích předsednictví

Volný pohyb pracovníků

Česká republika se v průběhu svého předsednictví zaměří především na prosazování co největší liberalizace pohybu pracovníků v rámci EU a usnadnění profesní a geografické mobility pracovních sil na trhu práce v kontextu celého vnitřního trhu EU. V rámci příprav jarního zasedání Evropské rady bude české předsednictví usilovat o zrušení či alespoň výraznou liberalizaci aktuálně uplatňovaných přechodných období na volný pohyb pracovních sil; současně bude také prosazovat co největší liberalizaci volného pohybu pracovních sil v širším kontextu zvýšení mobility pracovníků. Plné využití potenciálu pracovních sil a zpružnění trhu práce EU totiž Česká republika považuje za velmi významnou součást Lisabonské strategie pro růst a pracovní místa a za jeden z klíčových nástrojů pro zvyšování konkurenceschopnosti EU. V tomto duchu bude v zájmu liberalizace pohybu pracovníků v EU vystupovat.

Kromě aktivit ve prospěch zrušení přechodných opatření v rámci EU bude Česká republika také podporovat kroky vedoucí ke zvýšení geografické a profesní mobility pracovníků v rámci EU (např. prostřednictvím opatření na potlačení nehlášené práce, podporou větší informovanosti o možnostech a výhodách mobility v rámci EU, výměnou příkladů dobré praxe v oblasti odstraňování jazykových bariér, uznávání dosažené praxe a získaných zkušeností pro účely další profesní kariéry, atd.).

Zvyšování zaměstnanosti a pružnosti trhu práce

Správné fungování trhu práce a dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů jsou nezbytnými předpoklady pro zdravou a konkurenceschopnou ekonomiku celé EU. Česká republika se proto v průběhu svého předsednictví v oblasti politiky zaměstnanosti zaměří na praktickou implementaci Hlavních směrů pro růst a pracovní místa (Evropské strategie zaměstnanosti) i obecných zásad flexicurity se zvláštním zaměřením na zlepšení kvality dostupných lidských zdrojů pomocí výcviku dospělých, strategií celoživotního učení, zlepšením motivace zaměstnavatelů a zaměstnanců investovat do vzdělávání a zvýšením pružnosti pracovního trhu. České předsednictví se současně zaměří na vzájemnou vazbu mezi elementy výcviku (odborné přípravy v rámci celoživotního učení) a sociální ochrany poskytované pracovníkům v době přechodu na trhu práce.

Česká republika se v průběhu svého předsednictví zaměří na oblast pracovní legislativy v zemích EU a pokusí se identifikovat oblasti, které snižují konkurenceschopnost EU jako celku. Zvláštní pozornost bude věnována zvýšení motivace ekonomicky neaktivních pracovních sil k rychlému začlenění do trhu práce (zejména žen po rodičovské dovolené, mladých lidí, nezaměstnaných, osob starších 50 let) pomocí různých nástrojů – výcviku, politiky aktivního stárnutí, politiky sladění rodinného a pracovního života, lepší možnosti mobility pracovních sil v rámci jednotného trhu, flexibilních pracovních vztahů a sociálních služeb. Česká republika se také zaměří na problematiku zneužívání sociální ochrany a motivace k aktivnímu hledání práce podle principu „making work pay,“ protože tato otázka je dosud v rámci Lisabonské agendy často opomíjena.

Rodinná politika

Česká republika se v průběhu svého předsednictví v oblasti rodinné politiky zaměří především na posilování prestiže rodičovství, rovnováhu adekvátního ohodnocení péče o děti a práce v domácnosti ve vztahu k výkonu zaměstnání a rozvoj inovativních forem ke sladění pracovního, rodinného a osobního života. Česká republika chce zdůraznit a ocenit vnímání každého jedince nejen jako pracovní síly, která se aktuálně podílí na tvorbě ekonomického blahobytu společnosti, ale rovněž jako rodiče, který investuje čas, energii a finanční prostředky do péče a výchovy dětí, tedy do budoucího lidského kapitálu. Česká republika bude proto usilovat o to, aby při přípravě budoucích legislativních a koordinačních kroků v oblasti politik slučitelnosti rodinného a pracovního života byly podporovány inovativní služby péče o dítě na individuální bázi a rodičovská domácí péče o malé děti byla vnímána jako plnohodnotná a společensky relevantní alternativa výdělečné činnosti. Toto vše s ohledem na nejlepší zájmy dítěte, výsledky výzkumu v oborech dětské psychologie a sociální pediatrie, požadavky na kvalitní péči o děti a na svobodu rodin v rozhodování o formě skloubení rodinného a profesního života.

Rozvoj kvality sociálních služeb a aktivní sociální začleňování nejvíce znevýhodněných osob

Aktivní začlenění osob nejvíce vzdálených trhu práce a nejvíce znevýhodněných do trhu práce a do hlavního proudu společnosti je dalším nástrojem k aktivaci osob a zvýšení zaměstnanosti. Česká republika bude při formulování obecných zásad politiky aktivního začleňování prosazovat kombinaci politik integrace na trh práce, mobility pracovních sil, motivace k hledání práce, podpory adekvátního příjmu a kvalitních, dostupných a účinných sociálních služeb.

Oblast sociálních služeb nabízí velký potenciál pro zaměstnanost a současně odborně poskytované sociální služby mají primárně inkluzivní charakter, tj. posilují kompetence uživatelů služeb k začlenění a současně umožňují zapojení pečujících a pomáhajících osob do trhu práce a přístup k dalším běžným společenským aktivitám.

Česká republika je připravena se během svého předsednictví věnovat otázkám vytvoření dobrovolného a právně nezávazného Evropského rámce pro tvorbu metodik standardů kvality sociálních služeb, a specificky se zaměřit na otázky standardů kvality sociálních služeb v rámci procedur zadávání veřejných zakázek (případně zformulovat k této problematice politické závěry Rady) a bude aktivně podporovat možnosti přeshraničního poskytování sociálních služeb.

Souběžně s akcemi zaměřenými na kvalitu služeb bude podle plánu práce Evropské komise a Výboru pro sociální ochranu výrazně akcentováno téma dostupnosti sociálních služeb, a to z hlediska územního, finančního a druhového. Taktéž v této oblasti bude Česká republika na základě svých bohatých zkušeností připravena nabídnout své poznatky a praktická doporučení, vést diskusi a směřovat k formulování obecně aplikovatelných závěrů a doporučení na úrovni EU.

Devět hlavních formací Rady EU

 • Všeobecné záležitosti a vnější vztahy
 • Hospodářství a finance
 • Spravedlnost a vnitřní věci
 • Zaměstnanost, sociální věci a ochrana spotřebitele
 • Konkurenceschopnost
 • Doprava, telekomunikace a energetika
 • Zemědělství a rybolov
 • Životní prostředí
 • Školství, mládež a kultura

Výbor stálých představitelů COREPER

Slovo COREPER pochází z francouzského „Comité des REprésentants PERmanents“ - Výbor stálých představitelů. COREPER je přípravným orgánem Rady EU. Jeho rolí je připravovat agendu pro zasedání Rady EU. Členové COREPERu projednávají návrhy připravené pracovními skupinami Rady EU, o nichž poté Rada EU rozhoduje. Členy COREPERu jsou stálí zástupci členských zemí při EU.

COREPER zasedá ve dvojí podobě:

 • COREPER I zodpovídá za přípravu Rady pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví, Rady pro konkurenční politiku (včetně vnitřního trhu), Rady pro dopravu a telekomunikace, částečně Rady pro zemědělství a rybolov, Rady pro životní prostředí a Rady pro vzdělání a kulturu. (Záležitosti a příprava Rady pro zemědělství a rybolov jsou však především v přímé kompetenci Zvláštního výboru pro zemědělství.);
 • COREPER II zodpovídá za institucionální otázky, přípravu Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (a potažmo Evropské rady), ECOFIN, Radu pro spravedlnost a vnitro.

Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti

Zajišťuje rámcovou koordinaci organizační i obsahové stránky přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU (dále jen CZ PRES) a zajišťuje přímé komunikační vazby se Stálým zastoupením ČR při EU a institucemi EU.

Místopředseda vlády pro evropské záležitosti řídí Sekci pro evropské záležitosti a Sekci pro předsednictví ČR v Radě EU. Zároveň je místopředsedou Výboru pro EU na vládní úrovni a předsedá Výboru pro EU na pracovní úrovni.

Podrobnější informace viz: http://www.vlada.cz/cs/eu/default.html

Poslední aktualizace: 7. 8. 2019