Kontrolní činnost MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“ kontroluje činnost vzdělávacích zařízení při uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů dle § 117d odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).

Ministerstvo je oprávněno kontrolovat, zda vzdělávací zařízení realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu rozhodnutím o udělení akreditace.

V případě, že vzdělávací zařízení nesplňuje podmínky, za nichž mu byla akreditace udělena, rozhodne ministerstvo dle § 117d odst. 2 zákona o sociálních službách, o odejmutí akreditace.

Postup při provádění kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a je realizována na základě Pověření ředitele odboru sociálních služeb a sociální práce.

Požadované dokumenty při kontrole ke každému realizovanému kurzu v rámci kontrolovaného období:

  1. Třídní kniha o odučených hodinách, rozsahu a obsahu výuky, prezenční listiny atd.
  2. Smlouvy o zajištění praxe včetně potvrzení o absolvování praxe (u Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách).
  3. Evaluační dotazníky a jejich vyhodnocení.
  4. Studijní materiály.
  5. Pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti/provedení práce, objednávky a faktury s lektorským týmem.
  6. Výstupy z kurzu – např. testy a jejich vyhodnocení, protokol o ústní zkoušce, výsledky závěrečných zkoušek.
  7. Další dokumenty související s realizací akreditovaného vzdělávacího programu.
  8. Evidence vydaných osvědčení tzv. kniha vydaných osvědčení

Nejčastější zjištění z kontrol při realizaci akreditovaných programů

Vydaná osvědčení nejsou v souladu se vzorem osvědčení, který byl přiložen k žádosti o akreditaci

Z osvědčení o absolvování vzdělávacího programu není zřejmé, kdo osvědčení podepsal za vzdělávací organizaci (není zde uvedeno, zda se jedná o podpis statutárního zástupce nebo pověřené osoby).

Na vydaném osvědčení není vyplněno místo narození účastníka vzdělávacího programu.

Na osvědčení není uvedeno datum realizace akreditovaného vzdělávacího programu, počet hodin výukových hodin a není uveden celý název programu.

Osvědčení o účasti v kurzu s akreditovaným programem jsou podepsána lektorem/lektorkou, která není uvedena v žádosti o akreditaci vzdělávacího programu.  

Na osvědčení není uvedeno číslo osvědčení.

Na osvědčení o účasti v kurzu s akreditovaným programem je uvedeno chybné číslo akreditace.

Účastníci vzdělávacího kurzu

Byl překročen počet účastníků kurzu.

Prezenční listina

Na prezenční listině uveden nesprávný nebo neúplný název kurzu.

Na prezenční listině není uveden rozsah kurzu.

Lektorský tým

Vzdělávací program přednášela a zkoušela lektor/lektorka která nebyla uvedena v žádosti o akreditaci.

Zabezpečení praxe

Na dokumentech o zabezpečení praxe není uveden garant praxe, který byl doporučen Akreditační komisí Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci pravomocně skončené řízení o žádosti o akreditaci vzdělávacího programu. Z předložených dokumentů tak není zřejmé, zda účastníkům kurzu byla zajištěna podpora při výkonu praxe.

Způsob ověření znalostí

Test ověření znalostí nebyl vyhodnocen. Z předložených testů není zřejmé, zda všichni účastnici v testu uspěli.

Evidence vydaných osvědčení

Není vedena evidence vydaných osvědčení.

Při zjištění nedostatků při realizaci akreditovaného programu je kontrolovaná osoba (vzdělávací instituce) vyzvána k jejich odstranění, a to vždy písemně v protokolu o kontrole. V protokolu o kontrole je uvedena lhůta pro zjednání nápravy a ve smyslu § 10 odst. 2 kontrolního řádu je požadováno zaslání písemné zprávy o odstranění zjištěného nedostatku (přijetí opatření k prevenci zjištěného nedostatku).

Poslední aktualizace: 20. 8. 2020