Konference: Bezpečnost a zdraví při práci v Evropě 21. století – Evropská cesta (lepší regulace a/nebo dobra praxe)

Mezinárodní konference k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zaměří na naplňování Strategie společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2007 – 2012.

Celospolečenské ztráty vzniklé v důsledku poškození zdraví z práce v členských zemích dosahují v průměru 3-4 % HDP. Tyto ztráty tak mají nejen závažnou lidskou dimenzi pro postižené a jejich rodiny, ale mají i negativní vliv na ekonomiku členských zemí. Pozornost věnovaná problematice pracovního prostředí a pracovních podmínek v rámci společné evropské politiky zaměstnanosti a sociální politiky tudíž může zásadním způsobem přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie. V Praze se setkají zástupci vlád, zaměstnavatelů a zaměstnanců členských států a zaměří se na následující cíle:

  • Podporovat změny v chování zaměstnanců a podporovat jejich zaměstnavatele v přijetí filozofie ochrany zdraví při práci.
  • Zdravější, bezpečnější (a produktivnější) pracoviště: zvyšování úrovně ochrany zdraví a podpora šíření příkladů správné praxe mezi podnikatelskými subjekty BOZP.
  • Šíření povědomí o otázkách BOZP mezi malými a středními podniky prostřednictvím ekonomických podnětů k zavádění principů řízení prevence na podnikové úrovni.

Část zasedání bude věnována slavnostnímu vyhlášení vítězů celoevropské soutěže správné praxe, která se konala v rámci projektu Evropská kampaň BOZP 2008 a kterou vyhlásila Evropská agentura pro BOZP se sídlem v Bilbau, ve Španělsku. Podnikatelské subjekty ze 7 členských států zde představí své vítězné projekty s poukázáním na jejich největší přínos (např. konkrétní výsledky zlepšení, náklady a přínosy projektu pro firmu).

V rámci konference budou rovněž oceněny nejlepší práce dětských autorů celostátní výtvarné soutěže pro děti s názvem „Dej na sebe pozor, mami, dej na sebe pozor, tati!“ Soutěž vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí jako součást Evropské kampaně 2008-2009 „Zdravé pracoviště: Dobré pro Vás. Dobré pro podnikání.