Komunitární program PROGRESS

Program běží od 1. ledna 2007 a jeho cílem je především:

 1. zlepšit znalost a chápání situace v členských státech a v jiných zúčastněných zemích prostřednictvím analýz, hodnocení a podrobného sledování politik;
 2. podporovat rozvoj statistických nástrojů a metod a společných ukazatelů v oblastech spadajících pod tento program;
 3. podporovat a popřípadě sledovat provádění právních předpisů Společenství a cílů politik Společenství v členských státech a hodnotit jejich účinnost a dopad;
 4. podporovat vytváření sítí, vzájemné učení, určování a šíření osvědčených postupů a inovativních přístupů na evropské úrovni;
 5. zvyšovat povědomí zainteresovaných stran a široké veřejnosti o politikách a cílech Společenství sledovaných v rámci každého z pěti oddílů programu;

Přístup k programu mají všechny veřejné a/nebo soukromé subjekty a instituce, zejména:

 • členské státy;
 • veřejné pracovní úřady;
 • místní a regionální úřady;
 • specializované subjekty podle legislativy EU;
 • sociální partneři;
 • nevládní organizace organizované na úrovni EU;
 • univerzity a výzkumné ústavy;
 • národní statistické úřady;
 • média.

Programu se mohou zúčastnit rovněž země ESVO/EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko) v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o EHP a kandidátské země přidružené k EU a také země západního Balkánu zapojené do procesu stabilizace a přidružení.

Program je rozdělen do čtyř oddílů a finanční krytí je stanoveno na cca 540 mil. EUR.

Členění programu do jednotlivých oddílů a procentní rozdělení finančních prostředků na jejich krytí je následující:

 • Zaměstnanost; 23%
 • Sociální ochrana a začlenění; 51%
 • Pracovní podmínky; 11%
 • Průřezové oblasti; 15%

Z rozpočtu programu mohou být financovány následující aktivity:

 1. Analytické činnosti: sběr, rozvoj a šíření údajů a statistik, společných metodik a ukazatelů, provádění studií, analýz a průzkumů a šíření jejich výsledků, vypracování a zveřejňování obecných směrů, zpráv a vzdělávacích materiálů prostřednictvím internetu nebo jiných médií.
 2. Činnosti v oblasti vzájemného učení, zvyšování povědomí a šíření informací: výměny osvědčených postupů, inovačních přístupů a zkušeností a organizace vzájemných hodnocení a vzájemného učení formou schůzek, pracovních setkání nebo seminářů na evropské, nadnárodní nebo státní úrovni, organizování konferencí a seminářů předsednictví, organizování mediálních kampaní a akcí, shromažďování a zveřejňování materiálů pro šíření informací i výsledků programu.
 3. Podpora hlavních činitelů: podpora klíčových sítí na evropské úrovni, jejichž činnosti se vztahují k provádění cílů programu; organizování pracovních skupin státních úředníků za účelem sledování, provádění právních předpisů Společenství; financování specializovaných seminářů pro odborníky z dané oblasti, úředníky na klíčových pozicích a jiném významné činitele.

Žadatelé o grant / uchazeči o veřejnou zakázku musí respektovat požadavky uvedené ve výzvách EK. Výzvy uveřejňuje Evropská komise na internetových stránkách http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=629. Ve výzvách jsou podrobně specifikovány cílové skupiny, oprávněné aktivity, výše spolufinancování, doba realizace, požadovaný počet a typ partnerů, předmět veřejné zakázky apod.

Další informace o komunitárním programu PROGRESS naleznete na internetových stránkách http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=en.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Zukalová
odbor EU a mezinárodní spolupráce MPSV
tel.: 221 922 118
e-mail: jitka.zukalova@mpsv.cz

Aktuality

Základní informace o programu

Dokumenty ke stažení