Certifikace metodik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), jako ústřední orgán státní správy, vydává osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky v rámci své působnosti dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k postupu pro uznání a využití výsledku výzkumu druhu Nmet - certifikovaná metodika

Na základě platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 je výsledek druhu Nmet - certifikovaná metodika definován jako:

Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

Metodiky je možné k procesu certifikace předkládat po jejich vzniku, buď v průběhu realizace výzkumných aktivit, a to pouze za předpokladu, že jsou poskytovatelem podpory uznány jako dílčí výsledek k využití, nebo bez zbytečného odkladu po ukončení výzkumných aktivit.

Věcně příslušným útvarem zabezpečujícím certifikace metodik a vystavení potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku Nmet - certifikovaná metodika je v působnosti oddělení podpory výzkumu a vývoje.

Postup a schvalování výsledku výzkumu, vývoje a inovací Nmet – certifikovaná metodika

Žádost o certifikaci výsledku druhu Nmet - certifikovaná metodika podává předkladatel písemně včetně povinných náležitostí.

Metodiky certifikované MPSV jsou zveřejňovány na webových stránkách MPSV

MPSV nenese náklady, které jsou spojeny se zpracováním metodiky navržené k certifikaci (včetně nákladů na oponentní posudky), ani náklady vzniklé pro jejího autora či předkladatele při procesu certifikace a její realizace v praxi.

Harmonogram k vydání osvědčení o uznání certifikované metodiky

Harmonogram k vydání předběžného souhlasu ve věci certifikačního řízení

Harmonogram k vydání stanoviska o budoucím možném využití certifikované metodiky