Část II: Určení příslušnosti právních předpisů

Článek 13
Všeobecná pravidla

 1. S výhradou článků 14c a 14f podléhají osoby, na něž se vztahuje toto Nařízení, právním předpisům jen jednoho členského státu. Tyto právní předpisy se určují podle ustanovení této Části.
 2. S výhradou ustanovení článků 14 až 17:
  1. osoba zaměstnaná na území jednoho členského státu podléhá právním předpisům tohoto státu, i když bydlí na území jiného členského státu nebo když registrované ústředí nebo místo podnikání instituce, podniku nebo osoby, které ji zaměstnávají, je na území jiného členského státu;
  2. osoba, která je samostatně výdělečně činná na území jednoho členského státu podléhá právním předpisům tohoto státu, i když bydlí na území jiného členského státu;
  3. osoba zaměstnaná na palubě lodi plující pod vlajkou členského státu podléhá právním předpisům tohoto státu;
  4. státní úředníci a osoby za takové považované podléhají právním předpisům členského státu, kterým podléhá úřad, který je zaměstnává;
  5. osoba odvedená nebo znovu povolaná do služby v ozbrojených silách, nebo do náhradní civilní služby, členského státu podléhá právním předpisům tohoto státu. Jestliže vznik nároku podle těchto právních předpisů je závislý na splnění dob pojištění před vstupem do nebo po propuštění z takové vojenské nebo náhradní civilní služby, vezme se v potřebné míře zřetel na doby pojištění splněné podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, jako kdyby šlo o doby pojištění splněné podle právních předpisů zprvu zmíněného státu. Zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba odvedená nebo znovu povolaná ke službě v ozbrojených silách nebo v náhradní civilní službě si zachová status zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné osoby.
  6. osoba, která přestane podléhat právním předpisům členského státu, aniž se na ni počnou vztahovat předpisy jiného členského státu v souladu s jedním z pravidel stanovených v předcházejících pododstavcích nebo v souladu s jednou z výjimek nebo jedním ze zvláštních ustanovení, které jsou uvedeny v článcích 14 až 17, bude podléhat právním předpisům členského státu, na jehož území bydlí a budou se na ni vztahovat pouze tyto předpisy.

Článek 14
Zvláštní pravidla týkající se osob v placeném zaměstnání, s výjimkou námořníků

Článek 13 (2) (a) platí s výhradou následujících výjimek a okolností:

  1. Osoba zaměstnaná na území členského státu podnikem, pro který normálně pracuje a která je vyslána tímto podnikem na území jiného členského státu, aby pro tento podnik tam provedla nějakou práci, nadále podléhá právním předpisům prvního členského státu, za předpokladu, že očekávané trvání této práce nepřevyšuje 12 měsíců a že není vyslána, aby nahradila jinou osobu, která dovršila dobu svého přidělení.
  2. Jestliže práce, která se dělá, se prodlouží za původně předpokládanou dobu vzhledem k nepředvídaným okolnostem, a její trvání převýší 12 měsíců, budou nadále platit právní předpisy prvního členského státu až do dokončení této práce, za předpokladu že příslušný úřad členského státu, na jehož území byla dotyčná osoba vyslána, nebo instituce určená tímto úřadem, k tomu dá souhlas; o takový souhlas je nutno požádat před skončením původního dvanáctiměsíčního období. Takový souhlas však nelze dát na období převyšující 12 měsíců.
 1. Osoba normálně zaměstnaná na území dvou nebo více členských státech bude podléhat právním předpisům určeným takto:
  1. Osoba, která je členem personálu, který cestuje nebo létá pro podnik, jenž na zakázku nebo za odměnu nebo na vlastní účet provozuje služby mezinárodní dopravy pro cestující nebo zboží po železnici, silnici, ve vzduchu nebo po vnitrozemských vodních cestách a zaregistroval své ústředí nebo místo podnikání na území některého členského státu, podléhá právním předpisům tohoto posléze uvedeného státu, s následujícími omezeními:
   1. v případech, kdy tento podnik má pobočku nebo stálé zastoupení na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém má zaregistrované ústředí nebo místo podnikání, osoba zaměstnaná touto pobočkou nebo tímto stálým zastoupením podléhá právním předpisům členského státu, na jehož území je tato pobočka nebo stálé zastoupení;
   2. v případech, kdy je osoba zaměstnána převážně na území členského státu, na kterém bydlí, podléhá právním předpisům tohoto státu, i když podnik, který ji zaměstnává nemá na tomto území žádné registrované ústředí nebo místo podnikání nebo pobočku nebo stálé zastoupení.
  2. Jiná osoba, než je osoba uvedená pod (a) podléhá:
   1. právním předpisům členského státu, na jehož území bydlí, vykonává-li svou činnost částečně na tomto území, nebo je-li napojena na několik podniků nebo několik zaměstnavatelů, kteří zaregistrovali své ústředí nebo místo podnikání na území jiných členských států;
   2. právním předpisům členského státu, na jehož území má podnik nebo zaměstnavatel zaregistrováno ústředí nebo místo podnikání, jestliže nebydlí na území žádného členského státu, kde vykonává svou činnost.
 2. Osoba, která je zaměstnána na území jednoho členského státu podnikem, který zaregistroval své ústředí nebo místo podnikání na území jiného členského státu a který působí na obou stranách společné hranice těchto států, podléhá právním předpisům členského státu, na jehož území má podnik své registrované ústředí nebo místo podnikání.

Článek 14a
Zvláštní pravidla týkající se samostatně výdělečně činných osob s výjimkou námořníků

Článek 13 (2) (b) platí s výhradou následujících výjimek a okolností:

  1. Osoba normálně samostatně výdělečně činná na území členského státu, která vykonává práci na území jiného členského státu nadále podléhá právním předpisům prvního členského státu, za předpokladu, že předpokládané trvání této práce nepřevýší 12 měsíců.
  2. Jestliže, vzhledem k nepředvídaným okolnostem, práce, která se má udělat, trvá déle, než se původně předpokládalo, a přesáhne 12 měsíců, platí nadále právní předpisy prvního členského státu až do skončení této práce, za předpokladu, že k tomu dá souhlas příslušný úřad nebo instituce určená tímto úřadem členského státu, na jehož území dotyčná osoba vstoupila za účelem vykonání dané práce; o takový souhlas je třeba požádat před skončením původního dvanáctiměsíčního období. Tento souhlas však nelze dát na období převyšující 12 měsíců.
 1. Osoba normálně samostatně výdělečně činná na území dvou nebo více členských států podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území bydlí, jestliže vykonává svou činnost částečně na území tohoto členského státu. Jestliže na území členského státu, na němž bydlí, nevykonává žádnou činnost, podléhá právním předpisům členského státu, kde vykonává svou hlavní činnost. Kritéria, kterých je třeba použít pro určení hlavní činnosti, jsou stanovena v Nařízení uvedeném v článku 98.
 2. Osoba, která je samostatně výdělečně činná v podniku, který má registrované ústředí nebo místo podnikání na území jednoho členského státu a která přechází společnou hranici dvou členských států, podléhá právním předpisům členského státu, na jehož území má podnik registrováno své ústředí nebo místo podnikání.
 3. Jestliže právní předpisy, jimž by osoba měla podléhat podle odstavců 2 nebo 3 jí neumožňují napojit se na soustavu pensijního pojištění, a to ani na dobrovolné základně, dotyčná osoba bude podléhat právním předpisům toho druhého členského státu, jimž by podléhala nebýt těchto zvláštních ustanovení, nebo, pokud by tímto způsobem byly příslušné právní předpisy dvou nebo více členských států, bude podléhat právním předpisům určeným dohodou zúčastněných členských států nebo jejich příslušných úřadů.

Článek 14b
Zvláštní pravidla týkající se námořníků

Článek 13 (2) (c) platí s výhradou těchto výjimek a okolností:

 1. Osoba zaměstnaná v podniku, kde normálně pracuje, buď na území členského státu nebo na palubě lodi plující pod vlajkou členského státu, která je vyslána tímto podnikem na palubu lodi plující pod vlajkou jiného členského státu, aby tam vykonávala práci pro tento podnik, nadále podléhá, s výhradou podmínek stanovených v článku 14 (1) právním předpisům prvního členského státu.
 2. Osoba, která je normálně samostatně výdělečně činná buď na území členského státu nebo na palubě lodi plující pod vlajkou členského státu, a která vykonává práci na vlastní účet na palubě lodi plující pod vlajkou jiného členského státu, nadále podléhá, s výhradou podmínek stanovených v článku 14a (1) právním předpisům prvního členského státu.
 3. Osoba, která, i když není normálně zaměstnána na moři, vykonává práci v teritoriálních vodách nebo v přístavu členského státu na lodi plující pod vlajkou jiného členského státu v těchto teritoriálních vodách nebo v tomto přístavu, ale není členem posádky lodi, podléhá právním předpisům prvního státu.
 4. Osoba zaměstnaná na palubě lodi plující pod vlajkou členského státu a odměňovaná za toto zaměstnání podnikem nebo osobou, jejichž registrované ústředí nebo místo podnikání je na území jiného členského státu, podléhá právním předpisům posléze uvedeného členského státu, pokud bydlí na území tohoto státu; podnik nebo osoba vyplácející mzdu se pro účely těchto právních předpisů považuje za zaměstnavatele.

Článek 14c
Zvláštní pravidla týkající se osob, které jsou zároveň zaměstnány na území jednoho členského státu a samostatně výdělečně činné na území jiného členského státu

Osoba, která je zároveň zaměstnána na území jednoho členského státu a samostatně výdělečně činná na území jiného členského státu, podléhá:

 1. pokud není stanoveno jinak v pododstavci (b) právním předpisům členského státu, na jehož území pracuje v placeném zaměstnání nebo, v případech, kdy vykonává tuto činnost na území dvou nebo více členských států, právním předpisům určeným podle článku 14 (2) nebo (3);
 2. v případech zmíněných v příloze VII:
  • právním předpisům členského státu, na jehož území pracuje v placeném zaměstnání, přičemž v případech, kdy vykonává tuto činnost na území dvou nebo více členských států, tyto právní předpisy se určí podle ustanovení článku 14 (2) nebo (3), a
  • právním předpisům členského státu, na jehož území je samostatně výdělečně činná, přičemž v případech, kdy vykonává tuto činnost na území dvou nebo více členských států, tyto právní předpisy se určí podle článku 14a (2), (3) nebo (4).

Článek 14d
Různá ustanovení

 1. Pro účely určení příslušnosti právních předpisů podle těchto ustanovení se na osobu uvedenou v článcích 14 (2) a  (3), 14a (2), (3) a (4), 14c (a) a 14e bude pohlížet jako na osobu vykonávající veškerou svou profesionální činnost nebo činnosti na území dotyčného členského státu.
 2. Na osobu uvedenou v článku 14c (b) se bude pohlížet, pro účely stanovení výše příspěvků pro samostatně výdělečně činné pracovníky podle právních předpisů členského státu, na jehož území je tato osoba samostatně výdělečně činná, jako by vykonávala placené zaměstnání na území dotyčného členského státu.
 3. Ustanovení právních předpisů členského státu, podle kterých důchodce vykonávající profesionální činnosti nebo povolání nepodléhá povinnému pojištění ve vztahu k této činnosti, se vztahují také na důchodce, jejichž důchod byl získán podle právních předpisů jiného členského státu, pokud dotyčná osoba výslovně nepožádá, aby předpisům tohoto jiného státu podléhala, podáním žádosti instituci, určené příslušným úřadem zprvu zmíněného členského státu, která je jmenovitě uvedena v příloze 10 Nařízení zmíněného v článku 98.

Článek 14e
Zvláštní pravidla platná pro osoby pojištěné ve zvláštních soustavách pro státní úředníky, které jsou současně zaměstnané a/nebo samostatně výdělečně činné na území jednoho nebo více členských států

Osoba, která je současně zaměstnaná jako státní úředník nebo osoba za státního úředníka považovaná a která je pojištěna ve zvláštní soustavě pro státní úředníky na území jednoho nebo více jiných členských států, podléhá právním předpisům členského státu, v němž je pojištěna ve zvláštní soustavě pro státní úředníky.

Článek 14f
Zvláštní pravidla platná pro státní úředníky současně zaměstnané ve více než jednom členském státě a pojištěné v jednom z těchto států ve zvláštní soustavě

Osoba, která je současně zaměstnaná ve dvou nebo více členských státech, nebo osoba za takovou považovaná, a pojištěná alespoň v jednom z těchto členských států ve zvláštní soustavě pro státní úředníky, podléhá právním předpisům v každém z těchto členských států.

Článek 15
Pravidla týkající se dobrovolného pojištění nebo pokračujícího opčního pojištění

 1. Články 13 a 14d se nevztahují na dobrovolné pojištění nebo na opční pojištění, pokud ve vztahu k jednomu z oborů sociálního zabezpečení uvedenému v článku 4 existuje v kterémkoli členském státě pouze dobrovolná soustava pojištění.
 2. V případech, kde aplikace právních předpisů dvou nebo více členských států přivodí překrývání pojištění:
  • z titulu povinné soustavy pojištění a jedné nebo více soustav dobrovolného nebo pokračujícího opčního pojištění, dotyčná osoba bude výlučně podléhat soustavě povinného pojištění,
  • z titulu dvou nebo více soustav dobrovolného nebo pokračujícího opčního pojištění, dotyčná osoba se může připojit pouze k té soustavě dobrovolného pojištění nebo soustavě pokračujícího opčního pojištění, pro kterou se rozhodla.
 3. Avšak jde-li o invalidní, starobní nebo pozůstalostní důchody, může se dotyčná osoby připojit k soustavě dobrovolného nebo pokračujícího opčního pojištění členského státu, i když povinně podléhá právním předpisům jiného členského státu, pokud zprvu uvedený stát takovéto překrývání výslovně nebo implicitně připouští.

Článek 16
Zvláštní pravidla týkající se osob zaměstnaných na diplomatických misích a konzulárních úřadech a pomocného personálu v Evropských společenstvích

 1. Ustanovení článku 13 (2) (a) se vztahují na osoby, které zaměstnávají diplomatické mise a konzulární úřady a na pomocný personál v soukromých domácnostech pracovníků těchto misí nebo úřadů.
 2. Avšak zaměstnané osoby kryté odstavcem 1, které jsou státními příslušníky členského státu, který je akreditujícím nebo vysílajícím státem, mohou optovat pro příslušnost k právním předpisům tohoto státu. Toto právo opce je možné obnovovat každý kalendářní rok a nemá retroaktivní účinek.
 3. Pracovníci pomocného personálu Evropských společenství mohou optovat pro příslušnost k právním předpisům členského státu, na jehož území jsou zaměstnáni, k právním předpisům členského státu, jimž naposled podléhali nebo právním předpisům členského státu, jehož jsou státními příslušníky, pokud jde o všechna ustanovení vyjma rodinných přídavků, jejichž přiznání se řídí podmínkami zaměstnání, kterým tento personál podléhá. Výkon tohoto opčního práva je možný jen jednou a příslušné rozhodnutí nabude účinnosti od data vstupu do zaměstnání.

Článek 17
Výjimky týkající se článků 13 až 16

Dva nebo více členských států, příslušné úřady těchto států nebo instituce určené těmito úřady, mohou společnou dohodou stanovit výjimky týkající se ustanovení článků 13 až 16 v zájmu některých kategorií osob nebo některých osob.

Článek 17a
Zvláštní pravidla týkající se příjemců penzí náležejících podle právních předpisů jednoho nebo více členských států

Příjemce penze náležející podle právních předpisů členského státu nebo penzí náležejících podle právních předpisů několika členských států, který bydlí na území jiného členského státu, může být na základě své žádosti vyňat z právních předpisů tohoto jiného státu, za předpokladu, že těmto právním předpisům nepodléhá z titulu výkonu povolání.